torsdag 8. mars 2018

Barn med sosial angst og sjenanse


Forfatteren Kirsten Flatens mål med boken er å beskrive sjenanse og sosial angst hos barn og vise hvordan man kan jobbe med å redusere sosial angstlidelse til et nivå som barna selv, foreldrene, barnehagen og skolen kan leve med.

Begrepet sjenanse dekker en sunn følelsesmessig reaksjon, og sjenanse på et vanlig nivå er ikke noe å problematisere. Det er når sjenansen er til stede på en slik måte at den er plagsom i hverdagen, at den kan kalles sosial angst. Ubehandlet angst vedvarer ofte inn i voksenlivet.

I boka beskrives fortløpende sosial angst, generalisert angst og separasjonsangst i tillegg til fobier og Asbergers syndrom. Gjennom hele boka legger forfatteren inn små fiktive fortellinger med beskrivelser av barn som sliter med for mye sjenanse eller sosial angst. Etter hver fortelling kommer forfatteren med synspunkter på hvordan foreldre, skole og barnehage kan arbeide for å redusere plagene.

Sosial angst er en sterk og vedvarende frykt for en eller flere situasjoner som er av enten sosial eller prestasjonsmessig karakter. Barn med sosial angst rapporterer frykt for å gjøre noe andre synes er dumt eller legger merke til. Dersom denne frykten er av en grad som ikke hindrer eller påvirker annen atferd, kan den betegnes som sjenanse.

Et barn med sosial angst behøver ikke å ligne så mye på et annet barn med sosial angst. Det å være veldig sjenert eller å ha sosial angst gir ingen status i dagens samfunn. Barn med sosial angst kan ofte tilpasse seg for godt på en selvutslettende måte. Disse barna kan bruke selvbeskyttelse i form av unngåelse og kan utvikle et dårlig selvbilde. Enkelte av disse barna kan reagere med utagering i andre situasjoner. Situasjoner der voksne er til stede, føles tryggere for disse barna.

Sosial angst er ikke lett å oppdage. Den er intern, og mange barn gjør sitt beste for å skjule angsten. Undersøkelser viser at ca 9 -15 % oppgir at sosial angst har vært en del av livet deres så lenge de kan huske. Ca 1 - 2 % av den voksne befolkningen får diagnosen sosial angst.

Barn med sosial angst kan ofte velge vekk aktiviteter som virker truende. Her må en finne en gyllen middelvei mellom å utsette barn for situasjoner som utløser sosial angst som ikke blir for overveldende. Tilbakeholdenhet kan være nyttig og godt når barnet skal inn i en ny og ukjent gruppe.

Sjenanse og sosial angst brukes ofte om hverandre. Sjenanse viser at man lar andres evaluering få for stor effekt på selvoppfatningen. Sjenerte barn har av og til vansker med blikkontakt. Å søke andres blikk for å få kontakt er ikke lett for sjenerte barn fordi de da stiller seg åpne for å bli avvist.

Det er ikke bare negative sider ved å være sjenert. Barn kan støttes på at det er helt greitt å være stille og forsiktig. Det er ikke noe å skamme seg over.

Sjenanse kan komme til uttrykk på kognitivt-, fysisk- og atferdsmessig område. Kognitive reaksjoner vil være i form av tolking av hendelser, forsterking av problemet i form av tenking og vurdering før og etter en har vært i en sosial situasjon og utbygging av en radar for mulige feil og nitidig analyse av situasjonen. Fysiske reaksjoner ved sjenanse kan være rødming, svetting og at hjertet slår raskere.

 Atferdsmessige reaksjoner kan være å unngå vanskelige situasjoner og et kroppsspråk preget av stive muskler som kan få andre til å oppfatte deg som kjølig og reservert. Årsaksforklaringer på sjenanse kan være påvirkningsagenter (omgivelser og miljø), medfødte egenskaper og overgangsfaser ( begynne i barnehage, flytting.)

Å være stille og tilbakeholden er ikke en tilstand som verdsettes i samme grad som før. Både barnehage og skole er i ferd med å opparbeide en kultur for at barn tidlig skal lære seg å presentere seg og sine arbeider for andre. Er det noe sjenerte barn mangler, så er det nettopp den selvhevdende evnen til å skaffe seg goder på bekostning av andre. Vi har et samfunn som i økende grad verdsetter slik atferd som ikke er forenelig med væremåten til barn med sosial angst. Barn med sosial angst kan ofte ty til unngåelse og vegring. Disse barna kan bli kløppere til å finne på unnskyldninger for å slippe unna situasjoner som skaper engstelse. Vi må her tenke på hvordan vi kan gjøre situasjonen trygg nok til at barnet kan få en mestringsopplevelse.

 Noen barn går i "vranglås" og nekter å delta. En kan gjøre barnet en bjørnetjeneste ved å unnlate å stå i situasjoner som kan fremkalle ubehag og stress. Å plassere barnet i situasjoner de frykter, har ingen god effekt over tid. Det gjelder å få til utfordringer med trygghet. Sjenerte barn kan ha et kroppsspråk som signaliserer at de ikke er interessert i kontakt, selv om det er det motsatte som er tilfelle.

Selektiv mutisme er en tilstand der barnet kun snakker når det er trygt. De fleste av disse barna er svært sjenerte og tilbakeholdne, noe som sammenfaller med uttrykk for sosial angst. De har et godt ikke - verbalt kommunikasjonsforråd (mimikk og gester). Er angsten mer omfattende, kan mimikk og gester være fraværende. Skolevegring kan oppstå både i skole og barnehage. Skolevegring på grunn av angst øker fraværet gradvis.

Barn med sosial angst er mindre verbale enn andre barn. Det kan føre til at de blir undervurderte. Disse barna kan finne seg en lekekamerat og bli svært avhengig av denne. De kan også gi uttrykk for at de ikke ønsker å ha venner og at de helst vil leke alene. I lek der barn med sosial angst ikke er helt trygge, forholder de seg ofte passive. Disse barna fungerer best når de deltar i regelleker der de kan reglene, og at det er voksne til stede som har kontroll med at reglene blir fulgt.

Sjenerte barn har problemer med å si tydelig fra dersom de begynner å bli utsatt for mobbing. Barn med sosial angst har den oppfatning at alle legger merke til mulige tabber de måtte gjøre. Enkelte barn oppfører seg eksemplariske når de er utrygge for så og ta igjen ved å utagere når de er trygge. Foreldre med barn som sliter med grenseutprøvende atferd og utagering hjemme, vil ha vansker med å forstå at barnet kan ha en helt annen måte å oppføre seg på i barnehagen.

 Å ha barn som sliter sosialt, er kanskje ekstra vanskelig fordi man ofte blir så hjelpeløs i en slik situasjon. Sosial angst kan ha en genetisk side. Det er viktig med forebygging spesielt ved overgang fra barnehage til skole. Press og tvang kan nok få et barn med sosial angst til å takle en sosial situasjon, men da gjerne med et høyt angstnivå. Trygghet er helt nødvendig. Det er det overbyggende perspektiv i all angstbehandling.

Overordnede prinsipper ved planlegging av tiltak vil være omsorg, utvikle evne til å dele med andre, synlighet og evne til å vise følelser.

God eksponering er lagt opp slik at den utløser nok ubehag til at det kjennes, men likevel ikke så mye at barnet blir helt overveldet eller stikker av. God eksponering har man fått til når barnet er lenge nok i situasjonen til at ubehaget er i ferd med å forsvinne, eller i alle fall blir redusert.

Trening i grupper kan gi følelse av samhørighet som er angstreduserende i seg selv. Å være sammen med andre barn for å øve på noe alle i gruppen synes er vanskelig, har en positiv effekt. I boka blir en nå presentert for en del øvelser som tar sikte på å redusere sosial angst. Enkelte barn har behov for å se disse øvelsene fra sidelinja, deretter å gjøre øvelsene sammen med en voksen for så å praktisere det i en gruppe. Som sirkeløvelser i en gruppe foreslås stemmeøvelser, øvelser i å lede en gruppe, miming og avspenningsøvelser. Boka avsluttes med forslag til gruppetrening i barnehage og skole.

Boka anbefales fordi den er så konkret med så mange eksempler med påfølgende forslag til hva som kan gjøres både hjemme og i barnehage/skole. Vi er helt sikre på at foreldre og personale i barnehage og skole fort vil kjenne seg igjen når situasjoner beskrives i boka. Det kan føre til konstruktive diskusjoner om hvordan så vel familie som institusjoner kan stake opp veien videre for de enkelte barna.

søndag 25. februar 2018

PÅSKELENKERPÅSKE 


FAGSTOFF
Gamle påsketradisjoner (Mormors påskesider) 
Gamle påskesymboler (Mormors påskesider) 
God påske på mange språk (Mormors påskesider)  
Gratis påskebilder (Stock photo)
Karneval (Mormors påskesider)
Når er påsken kommende år? (Mormors påskesider) 
Påske (Mormors påskesider, historikk, tradisjoner, sanger m.m)
Påskefeiring verden rundt (Mormors påskesider
Påskeferien i Norge (Mormors påskesider)
Påske i Kautokeino (Mormors påskesider) 
Påskevers og påskehistorier (two little hens)

UNDERVISNINGSOPPLEGG 
Påske (To-språklig undervisningsopplegg, Morsmål)
Påskeforberedelser (Barnehageforum) 
Påskemysteriet (Opplegg i kirken, for åtteåringer, Ressursbanken) 
Undervisningsopplegg om skrøner og krim (Småtrinn/mellomtrinn, Skrivesenteret)

PÅSKESYMBOLER 
Påskens farger og symboler (Hildes hjørne)
Påskesymboler (Mormors påskesider) 

PÅSKETRADISJONER 
Påskeheksa (forskning.no)
Påsketradisjoner (Aktiv i Oslo)
Påsketradisjoner (Nysgjerrigper)
Påsketradisjoner i Norge (Mormors påskesider)
Tradisjoner i Europa (Mormors påskesider) 

TRO 
Den jødiske "Passover" (Mormors påskesider)
Judas og Jesus (NRK-skole, video)
Påske (Den katolske kirke) 
Påskeheksa (forskning.no)
Påskens bibeltekster (Mormors påskesider) 

PÅSKEUKEN 
Askeonsdag (Aktiv i Oslo)  
Påske - de ulike dagene (Undervisningstips)   

Palmesøndag (Aktiv i Oslo) 
Palmesøndag (Bibel) 
Palmesøndag (Den katolske kirke) 
Palmesøndag og skjærtorsdag (NRK skole, video) 

Skjærtorsdag (Aktiv i Oslo)  
Skjærtorsdag (Bibel) 
Skjærtorsdag (Den katolske kirke) 

Langfredag (Aktiv i Oslo)   
Langfredag (Bibel) 
Langfredag (Den katolske kirke) 
Langfredag (NRK-skole, video)

Påskeaften (Aktiv i Oslo)  
Påskeaften er fest (NRK-skole, video) 
Påskedag (Bibel) 
Påske - de ulike dagene (Undervisningstips) 
Påskeclipart (Hildes hjørne) 

OPPGAVER
Engelske påskeoppgaver i ulike tema (All kids network)  
Påskeoppgaver (Busy Bee)
Påskeoppgaver (PreKinders)
Påskeoppgaver/-aktiviteter (ABC teach)
Påskeoppgaver til engelskopplæringen (Boogles world, worksheets)
Påskeoppgaver til engelskopplæringen (Mes English)
Påskeoppgaver for alle trinn (education,com) 
Påskenøtter og oppgaver (Påskesidene,no)


Fargeleggingsbilder (Busy Bee) 

AKTIVITETER 
Påskeideer (Inner Child Fun) 
Påskenøtter (Bergensavisa) 
Påskequiz (Bistandsaktuelt)
Påskequiz (iTro)
Påske-quiz (Start) 
Påske-quiz for ung og gammel (Bladet +Vesterålen) 
Se hva du vet om påsken (Quiz og test, Illustrert vitenskap)
Skriv ut: Retro påske memoryspill (Gi det videre, blogg) 


LEKER 
Barneleker (AktiviOslo)

SANGER
Påskens salmer og sanger (Mormors påskesider)
Påskesalmer (Aktiv i Oslo) 
Påskesanger og andre sanger (Enghaven barnehage)
Påskesanger og påskefortellinger (Tangsprellen barnehage)

VIDEO 
En liten kylling i egget lå (Barnesanger på norsk, YouTube)
En liten kylling (Tegnspråk, Kari Anna Sandvik, YouTube)
Kyllingen (Alf Prøysen, YouTube) 

OPPSKRIFTER 
Appelsinsmoothie (Tilknytningspedagogene)
Dinosaurkake (Tilknytningspedagogene)
Karse i maten (Tilknytningspedagogene)
Kos- og påskemat (Tine.no) 
Påskeeggedosis (Tilknytningspedagogene) 
Påskefrukt (Tilknytningspedagogene) 
Påskekake (Tilknytningspedagogene)
Påskemat (Matoppskift.no) 
Påskemat (Aktiv i Oslo) 
Påskemat og påskegodt (Mormors påskesider)   
Påskemuffins (Tilknytningspedagogene)
Påskewienerbrød (Tilknytningspedagogene)
Victoriuscake (Tilknytningspedagogene)

KUNST OG HÅNDVERK
Duskekyllinger (Fantasifull)
Easter Craft for Kids (Div. aktiviteter og oppgaver, DLT growing together)
Enkel påskepynt (Tusen ideer) 
Gøy med karse (Fantasifull)
Kylling av håndavtrykk (Fantasifull) 
Lure triks til påskeverksted (Video - NRK skole)
Påskeegg (Pickles)
Påskeegg av filt (Fantasifull)
Påskeegg og påskepynt (Mormors påskesider)
Påskegøy med barna (Lillelam´s blogg)
Påskekort (Tilknytningspedagogene)
Påskemoro med barna (familieverden)  
Påskepynt (Bondi skole) 
Påskepynt (Fantasifull)
Påskepynt (Hovin skole) 
Påskepynt av papir (Skolelyst) 
Påskepynt for barn (Foreldremanualen)
Påskepynt ideer for barn (Foreldremanualen)
Påskeuro (Tilknytningspedagogene)
Påskeverksted ideer (Hobbyassistenten)
Pynt egg med garn (Fantasifull)
Pynting av egg (Babyverden)  
Skål til påskegodt (Tilknytningspedagogene)
Så karsefrø (Tilknytningspedagogene) 
Tips og triks med egg (Fantasifull)  
Tusen ideer (Dansk side) 
Ulike figurer i trolldeig (Fantasifull) 
Vi lager påskefigurer (Fantasifull)  
Vinduspynt (Tilknytningspedagogene)

UTEAKTIVITETER 
De nye fjellvettreglene (Røde Kors/Turistforeningen 2016)
Leker i snøen (Ut.no) 
30 tips til kjekke uteaktiviteter (Idebank for småbarnsforeldre)

mandag 12. februar 2018

Når matematikk blir vanskelig


Dysleksi Norge har gitt ut dette heftet i den hensikt å gi deg som lærer noen praktiske tips til hvordan du best mulig kan hjelpe elevene dine til å oppleve mestring. Matematikk er et fag der ferdigheter og kompetanse bygges på hverandre. Du må gå tilbake til grunnopplæringen og finne ut hvor det stoppet opp når du skal undervise en elev med matematikkvansker.

Kap. 1: Hva er matematikkvansker?:
10% av elevene i norsk grunnskole har i følge Ostad matematikkvansker. Det er imidlertid uenighet om definisjonen av matematikkvansker. Dyskalkuli er den mest alvorlige formen for matematikkvansker og en anslår at 5 % av elevene har dette. Dyskalkuli kan forklares som en svikt i samspillet mellom hjernens funksjoner, nærmere bestemt hvordan følgende funksjoner samarbeider for å løse en oppgave: Arbeidsminne, visuell og spatial evne, oppmerksomhet og konsentrasjon. En annen måte å forklare dyskalkuli på er som en svak oppfattelse av antall.
 I dette heftet brukes betegnelsen matematikkvansker om alle som har vansker i matematikk. Skolens rolle når det gjelder matematikkvansker debatteres i forskningsmiljøer. Flere forskere antyder at skolens måte å håndtere elever med matematikkvansker på, bidrar til å forsterke vanskene fordi:
 • Skolen har for lite kjennskap til hva matematikkvansker er. En konsekvens av dette har blitt at elevenes vansker ikke avdekkes tidlig nok.
 • Tiltak blir satt i gang altfor sent. Årsaken til dette kan være at skolen har for liten kunnskap om hvilke tiltak som virker. Når effektive tiltak ikke kommer i gang tidlig nok, forsterkes vanskene ved at elevenes tro på egne evner reduseres drastisk og mange utvikler vegring mot matematikk
 • Når tiltak omsider settes inn, så er de for generelle til at de har ønsket effekt.
Kap. 2: Viktige opplæringsprinsipper for elever med matematikkvansker:
Steve Chinn mener tilpasning av undervisningen for elever med matematikkvansker bør baseres på fire prinsipper:
 1. Det første prinsippet dreier seg om empatisk ledelse i klasserommet. Læreren må følge aktivt med på elevene og tilpasse seg deres sterke og svake sider.
 2. Læreren må ha et repertoar av ressurser og strategier, slik at undervisningen kan følge elevenes behov.
 3. Metodene læreren benytter, bør være utviklende for de matematiske begrepene og ferdighetene.
 4. Kommunikasjonen mellom lærer og elever må være effektiv. Det innebærer at læreren følger med på hvordan elevene tenker og lærer, og tar hensyn til eventuelle svake språkferdigheter, dårlig arbeidsminne og langsom progresjon.
Et svakt arbeidsminne gir elevene dårligere forutsetninger for å få med seg serier av informasjon og instrukser og gjør hoderegning for disse elevene vanskelig.

Kap. 3: Mestring, motivasjon og læringsutbytte:

For mange er matematikkfaget angstskapende og forbundet med nederlag, dårlig selvtillit og utilstrekkelighet. Det er grundig dokumentert sammenheng mellom mestring, motivasjon og læringsutbytte. Du er nødt til å bygge opp elevens tillit til egne evner. Det er derfor viktig å finne elevens ståsted og starte der.

Kap. 4: Dynamisk kartlegging:
Poenget med dynamisk kartlegging er å avdekke elevens strategier, prosesser og tenkemåter. Denne form for kartlegging behøver ikke å ta lang tid. Du må avdekke hva eleven klarer uten og med støtte.

Kap. 5: Telleferdigheter:
Gode telleferdigheter er en forutsetning for å kunne utvikle tallforståelse, regneferdigheter og fleksible strategier for oppgaveløsning. I listen under er det satt opp ulike telleferdigheter som eleven bør ha:
 • Eleven kan telle en og en opp til tjue
 • Eleven kan telle en og en opp til hundre
 • Eleven kan telle en og en ned fra ti
 • Eleven kan telle en og en ned fra tjue
 • Eleven kan telle en og en ned fra hundre
 • Eleven kan telle en og en opp fra et vilkårlig tall
 • Eleven kan telle ti og ti opp til hundre
 • Eleven kan telle to og to opp til tjue
 • Eleven kan telle fem og fem opp til femti
 • Eleven kan telle nedover fra hundre med ti og ti
 • Eleven kan telle nedover fra femti med fem og fem
 • Eleven kan telle nedover fra tjue med to og to
 • Eleven kan telle oppover med for eksempel elleve fra et vilkårlig tall
 • Eleven kan telle nedover med for eksempel elleve fra et vilkårlig tall
For å hjelpe elevene til å oppdage mønstre og sammenhenger i tallsystemet kan det være en god støtte å presentere tallet visuelt i tillegg til auditivt. Mange lærere slutter å bruke konkreter  altfor tidlig. Evnen til å kunne tenke abstrakt er ikke utviklet før sent i tenårene. Gjennom bruk av konkreter og halvkonkreter sikrer du at elevene forstår.

Kap. 6 : Posisjonssystemet:
Elever med matematikkvansker har ofte ikke utviklet forståelse for posisjonssystemet. Det er ikke lett å ta innover seg at det samme sifferet kan representere ulike verdier avhengig av hvor det er plassert i et tall. Dynamisk kartlegger du forståelse ved å be barnet skrive ned noen tall som du oppgir muntlig - samt å sjekke elevens forståelse av tallrelasjon. Her kan du oppgi to tall og be om begrunnelse for hvilke tall som er størst. Nedenfor presenteres listen over utviklingstrinnene som de fleste elever går gjennom på veien mot full forståelse av posisjonssystemet:
 • Eleven ser på tallet som helhet
 • Eleven har kunnskap om posisjonene, men er usikker på hva de innebærer
 • Eleven forstår at 2- tallet i 20 representerer tierplassen, men er fremdeles usikker på kunnskapen om at 2- tallet også består av 20 enheter
 • Eleven forstår at 4 på tierplassen representerer 40 enheter, og forstår også at dette er fire grupper med tiere. Denne kunnskapen er fremdeles usikker
 • Eleven har etablert en sikker kunnskap om plassenes verdi.
For å forenkle innlæringen av posisjonssystemet, kan det være lurt å konkretisere tallsymbolet med en konkret eller halvkonkret. Tale som ikke er rettet mot tilhørerne, defineres som privat tale. Den kan brukes som støtte til å huske tallene uten å måtte sjekke flere ganger.

Kap. 7: Regneferdigheter:
Nyere forskning har dokumentert at det er en direkte sammenheng mellom de læringsstrategiene elevene bruker i oppgaveløsning og kvaliteten på matematikkunnskapene deres.

6.1 :Addisjon:
Start med å kartlegge hva slags strategier eleven bruker. Eleven bør ha både konkreter og blyant og papir tilgjengelig under kartleggingen. Gi addisjonsoppgaver med tall mellom 2 og 9, og bytt mellom å gi det minste og største tallet først. Det må være oppgaver med og uten tierovergang, og det må være mange nok oppgaver til at du med sikkerhet kan si hvilke strategi eleven benytter.
Ostad oppsummerer addisjonsstrategiene slik i sin bok om "Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring - med fokus på elever med matematikkvansker":
 • Eleven teller alt forfra igjen ved bruk av konkreter
 • Eleven teller alt ved bruk av konkreter
 • Eleven teller videre ved bruk av konkreter
 • Eleven teller videre fra det største tallet ved bruk av konkreter
 • Eleven teller sammen ved hjelp av illustrasjoner
 • Eleven gjenkjenner oppgaven og vet svaret
 • Eleven bruker addisjonskombinasjoner som tallvenner og teller videre
 • Eleven bruker addisjonskombinasjoner som tallvenner og bygger videre uten å telle
Elever som har forstått posisjonssystemet ved hjelp av figurene vi introduserte i forrige kapittel, kan bruke de samme figurene når de jobber med å utvikle addisjonsstrategier. Det gis eksempler på dette i heftet.

6.2 :Subtraksjon:
Målet med oversikten under er å kunne avdekke hvilken strategi eleven benytter, for på den måten å kunne se hvilken strategi eleven kan ha forutsetning for å prøve seg på. Du bør bruke tall i oppgavene som ligger i området fra 1 -20
 • Eleven teller alt forfra igjen ved bruk av konkreter
 • Eleven bruker tilvekstvarianten
 • Eleven bruker minkingsvarianten
 • Eleven kombinerer tilvekst - og minkingsvarianten
 • Eleven teller seg fram til svaret ved hjelp av illustrasjoner
 • Eleven gjenkjenner oppgaven og vet svaret
 • Eleven bruker ulike addisjonskombinasjoner som utgangspunkt og teller videre
 • Eleven bruker ulike addisjonskombinasjoner som utgangspunkt uten å telle.
De forskjellige variantene er forklart nærmere i heftet.

6.3 ;Multiplikasjon:
Det er gjort en del forskning på området strategiutvikling og multiplikasjon. Snorre Ostad har tatt med følgende addisjonsstrategier i sin bok:
 • Addisjonsstrategi
 • Gjentatt addisjon
 • Tallseriestrategier
 • Regelstrategier
 • Dekomposisjon
 • Hente - strategi (direkte retrival)
Strategiene er nærmere forklart i heftet. Ikke bruk uhensiktsmessig mye tid på gangetabellen. Det er så mye mer eleven skal forstå.

6.4 : Divisjon:
Divisjon er den av de fire regneartene som for mange er den største utfordringen. Det er i hovedsak to strategier elever bruker ved divisjon:
 • Dele dividenden i kjente deler
 • Multiplisere opp
Det gis konkrete eksempler på dette i heftet.

Dysleksi Norge har laget dette heftet på 51 sider som på mange måter utdyper og intensiverer vår forståelse av elever med matematikkvansker og de problemer disse sliter med i norsk skole. Vi hilser dette heftet velkommen og kan uten forbehold anbefale at pedagoger rundt omkring i landet setter seg inn i det samtidig som de vurderer nærmere bekjentskap med kildene det henvises til bakerst i heftet.


 

mandag 29. januar 2018

OL I PYEONG CHANG 2018

PyeongChang 2018 Emblem  

OLYMPISKE LEKER
Antikkens olympiske leker (Bakgrunnsstoff, Forskning) 
Den olympiske ild (Bakgrunnsstoff, Forskning)  
Myter om Ol (Forskning)
Norges medaljehåp i OL og Paralympics 2018 (Norges idrettsforbund)
OL i navn og tall (NRK sport) 
OL - Olympiske leker (Store Norske leksikon) 
OL og Paralympics (Norges Idrettsforbund)
Olympiatoppen (Norge)
Olympisk nettsted 2018 (Offisiell side) 

KUNST OG HÅNDVERK
Lag skiløpere (OL, Spireserien) 
Lag Ol-plakat (Oppgave, Kunst og håndverk, Fjellhamar skole) 

OL -UNDERVISNINGSOPPLEGG 
De olympiske lekene i Hellas (Cappelen Damm) 
Romerriket og Hellas (Muntlig prosjekt, Portal) 
Vinter-OL quiz (Fikenbladet) 

BARNEHAGE 
Nå er vi klare for OL! (Egenes Idrettsbarnehage AS)
OL-dag i barnehagen (Reportasje og bilder, Lofotposten)
OL-jubel i Hoelshytta barnehage (Artikkel, Østlandets Blad) 
Vinter-OL i barnehagen (Vimeo, Os og Fusaposten)
Vinter-OL i Hundremeterskogen (Bilder og reportasje, Oppland Arbeiderblad) 

PARALYMPICS 
Norge (Olympiatoppen) 


torsdag 25. januar 2018

SAMEFOLKETS DAGSAMENE 
Samene - et urfolk i nord (ndla, Samfunnsfag) 
Samefolkets dag (Artilker, film, sanger etc. Nordlige folk) 
Samer (Opplegg, samfunnsfag, Spireserien)  

KUNSTHÅNDVERK
Arbeid med samisk kunst og kultur i opplæringen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)
Samisk kunsthåndverk (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) 

MAT
Samisk mat (Sametinget)

FILM/VIDEO
Ante (Episode 1, YouTube) 
Daniels Joik (YouTube, Sverige)
Den samiske jakten (Myten om den samiske stjernehimmelen, YouTube)
Hvis jeg var deg (William fra Fredrikstad prøver å være same, Serie, NRK)  
Samisk barneTV (NRK, video)   

UNDERVISNINGSOPPLEGG 
Samefolkets dag (Undervisningsopplegg, barnetrinnet, Aschehoug
Samefolkets dag (Undervisningsopplegg, Gyldendal)
Samefolkets dag (Salaby)
Samisk kunst, kultur og samfunn (Undervisningsopplegg, Kunnskapsløftet) 
Samisk kultur (Undervisningsopplegg, Portal) 
Samisk nasjonaldag (Undervisningsopplegg, Tre stammers møte) 
Samisk tema for RLE (Trinn 1-7, Samisk innhold i kunnskapsløftet)  
Undervisningsopplegg i forbindelse med samefolkets dag (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)