søndag 17. juni 2018

Hvordan fatte norsk (Gjør det lett å skrive rett)Forfatterne Anne Lene Johnsen og Elin Natås har skrevet denne boken i likhet med sin tidligere bestselger «Hvordan fatte matte».

Forord:

I denne boken viser vi deg hvordan du kan lære barn, unge og voksne norsk rettskriving, og hvordan de opplever mestring underveis. Er du dårlig i rettskriving, er du kanskje ikke så glad i å lese. Dette er en bok for mange:

·         Den er for deg som har barn i ulike aldre som sliter med å lære rettskriving. Du lærer både om hvorfor rettskriving kan være kronglete for noen, og hva du kan lære barnet ditt for å hjelpe det.

·         Det er en bok for deg som er voksen og har norsk som morsmål, men ikke helt har fått dreisen på rettskrivingen og fremdeles har noen feil som følger deg.

·         Det er en bok for deg som ikke har norsk som morsmål, men som skal lære språket nå. Med denne boken kan du lære rettskrivingen systematisk, istedenfor å pugge hele ordboken.

·         Den er for deg som forelder eller lærer til barn og unge som klarer seg noenlunde greit, men hvor du ser at det kan være noe smårusk her og der i rettskrivingskunnskapene. Ikke vent med å rydde opp i dette, men ta grep med det samme – her er verktøyet du trenger.

·         Den er for deg som har små barn som ikke har begynt på skolen ennå, men som ønsker å legge et godt grunnlag for læring senere, slik at barna opplever å mestre fra start.

·         Vi håper også det er en bok som kan komme til nytte for lærere, spesialpedagoger og andre pedagoger som vil ha et verktøy og system for å lære bort rettskriving til elever i alle aldre.

Notasjon, begrepsbruk ( og noen presiseringer ):

Her presenteres systematisk begrepsutvikling av Nyborg, et system for rettskriving av Ragnhild Hope Nyborg og tips og kloke måter å jobbe på med elevene dine. Språklyder skrives med skråstilte streker før og etter slik /j/.

DEL 1: SITUASONEN. Problemet og løsningen:

Problemet:

Gjennom hele boka går følgende firkantrammer igjen:

Grønn – fakta
Lyse blå – nyttig å vite
Gul – viktig
Lilla – tips
Rosa – elevhistorie/øvelse
Grått – materiellforslag

Dysleksi er en spesifikk lærevanske som gjør det vanskelig å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Typiske kjennetegn er derfor omfattende vansker med ordavkoding og staving, i tillegg til vansker med andre språkrelaterte ferdigheter. Mest vanlige er vansker med fonologisk prosessering, hurtig benevning og fonologisk korttidsminne. Noen har også problemer med prosesseringshastigheten og automatiseringsevnen.

Det er eksempelvis 6 ulike måter å skrive /j/ -lyden på, Det er vanskelig å skrive riktig fordi et ord ikke alltid skrives som det sies.

Vokaler betyr «stemme» ( se også kap.1 om alfabetet), og navnet til vokalen og lyden til bokstaven er den samme.  For eksempel er « a» navnet på vokalen a, og /a/ er lyden til bokstaven.

Ordet «konsonant» kommer fra «konsonare», som betyr «medlyd», og navnet til en konsonant er ikke den samme som lyden til bokstaven. For eksempel er «be» navnet til konsonanten «b», men lyden er bare /b/.

Øyne og ører kan også skape problemer når de ikke fungerer som de skal.

Løsningen:

I kapitlene videre viser vi deg hvilke systemer barna dine bør få lære. Disse er:

·         Systemer for å tenke og analysere, og hvilket grunnlag som først må være lært før man kan lære rettskriving. Du får lære om en modell som heter Begrepsundeervisningsmodellen (BU-modellen), utviklet av Magne Nyborg.

·         Og selvfølgelig regler for rettskriving og systemet man kan bruke for å lære rettskriving. Dette er basert på systematikken Elin Natås selv lærte av Ragnhild Hope Nyborg, og tilpasset til hvordan Elin jobber med sine elever. Vi viser hvilke feller som kan gjøre det vanskelig for barn/elever å lære rettskriving – samt hvordan du unngår dem ved å gi barna grunnlaget de trenger før de lærer om selve rettskrivingen.

Grunnmuren for all videre læring er:

·         Kategorisere og sortere informasjon

·         Trekke ut det viktige i hvert tilfelle eller problem vi står overfor

·         Huske hva man skal gjøre i hver situasjon og hvorfor

·         Trekke de riktige konklusjonene

·         Kunne bruke den samme forståelsen om og om igjen, også på nye oppgaver (overføringsverdi ).

Magne Nyborg definerer begreper som «viten om delvise likheter mellom medlemmer av klasser/grupper av fenomener, og delvise forskjeller mellom de fenomenene og andre fenomener»

Først kommer grunnleggende begreper som beskriver det vi sanser i verden rundt oss. Hvis vi skal beskrive en gjenstands egenskaper for en annen, bruker vi grunnleggende begreper.

I kapittel 0 lærer leseren om en metode for å lære barn de grunnleggende begreper på en systematisk måte. Kapittelet kalles 0 fordi det er nettopp begrepsundervisningen som kommer før alt annet man skal lære innen norsk rettskriving – hele grunnmuren som må bygges før man kan starte på etasjene. Grundig undervisning med konkreter og et aktivt språk blir viktig.

DEL 2: INTRODUKSJON TIL UNDERVISNINGEN – begreper og rettskriving:

I denne delen får du først lære hvordan du lærer barna dine å tenke, altså å analysere og kategorisere informasjon. Fordi dette er grunnlaget for all videre læring, har vi kalt dette kapittelet for kapittel 0. Videre finner du de ulike temaene for rettskrivingen, et kapittel om fysiologiske ubalanser som kan hindre læring, og til slutt tips om spill og øvelser.

Start med begrepsundervisning, velg deretter tema og få eleven til å skrive for hånd.

Kapittel 0: Begrepsundervisning (grunnlaget):

Dette er de grunnleggende begrepssystemene:

Pedagogen Magne Nyborg har identifisert og satt navn på 23 grunnleggende begrepssystemer:

FARGE:
FORM: Linje, flate ,rom
STILLING: Vannrett, loddrett, skrå
STØRRELSE: Lengde, høyde, bredde, dybde
PLASS: Plass i rekken av hendelser, rekkefølge
ANTALL: Antall deler, et hele, del av et hele
MØNSTER:
RETNING (Omfatter bevegelse)
BRUKES TIL (Funksjon)
STOFF: Art, egenskap
LEVENDE/IKKE LEVENDE
LYD:
Språklyd og ikke-språklyd. (Merk: Lyd er veldig viktig for å lære norsk rettskriving)
OVERFLATE
TEMPERATUR
SMAK
LUKT
TID
FORANDRING
FART
VEKT
KRAFT:
Tyngdekraft, elektromagnetiske krefter, trykk, lufttrykk
VERDI
KJØNN

I kapittelet gjennomgås hvordan en underviser i alle de 23 begrepene ovenfor.

Kapittel 1: Alfabetets historie og bokstavene:

Generelt følger en de samme innlæringsprinsippene i kapittel 2- 10 slik:

Når vi skal gå fram steg for steg, er det viktig å begynne nedenfra og jobbe grundig og systematisk. Slik avdekker vi hvor elevene har « hull «. Hvis du derimot ser at eleven din kan det dere har begynt å jobbe med, går du videre.
La gjerne barna finne bilder eller konkrete ting med de forskjellige lydene. De elevene som ønsker å skrive ordene selv på kortene, kan gjøre det dersom ikke håndskriften er stygg og uleselig. Det er viktig å skrive slik at det er lett å lese for elevene.
Ofte er det riktig å innøve en lyd av gangen og kun jobbe muntlig.
Det er nødvendig at elevene trenes i hva ordene er like i. Etter hvert kan dere også snakke om hva ordene er forskjellig i.
Når det gjelder øvelser, anbefales historiespill og å spille lotto og memory med kortene. Det anbefales å bruke eksemplene på skjema som finnes til de forskjellige lydene (lydkombinasjoner) i alle kapitlene.
Når det gjelder alfabetet må elevene lære rekkefølgen av bokstavene , altså at hver bokstav har en bestemt plass i rekken. I dette kapittelet får du lære om alfabetets historie og hvordan det skal undervises i rekkefølgen av bokstavene, hvordan en underviser om vokaler og konsonanter, i tillegg til stavelser og høyfrekvente ord. Homonymer er ord som har samme skrivemåte eller uttale, men forskjellig betydning.

Kap.2: Diftonger ( ei, au, øy, ai og oj ):
Diftonger er to lyder som kommer så tett sammen i tid når vi uttaler dem at de høres ut som en lyd. I dette kapittelet beskrives hvordan en kan arbeide med diftongene.

Kap.3: /C/- lyden (også kalt kj-lyden ):

/C/ - lyden har 5 ulike skrivemåter:
KJ (for eksempel «KJØTT»)
KI (for eksempel «KINO»)
KY (for eksempel «KYLLING»)
KEI (for eksempel «KEITETE»)
TJ (for eksempel «TJERN»)
Den forveksles ofte med skj –lyden.

Kap.4: /V/ - lyden:

Konsonanter betyr medlyd. /V/ -lyden har tre ulike skrivemåter hv, v og w

Kap.5: /J/ -lyden:

Det er seks måter å skrive /J/ - lyden på j, hj, gj, g foran i, g foran y og g foran ei.

Kap.6: /S/ -lyden (ofte kalt sj-lyden eller skj-lyden):

/S/ -lyden er den mest kompliserte av alle våre sammensatte språklyder. Den skrives på mange forskjellige måter, selv om den uttales helt likt. I alt kan den skrives på 16 forskjellige måter. De 7 vanligste skrivemåtene av denne lyden (inkludert /S/ foran /a/ er:

Sja-, sj-, skj-, sk- foran i, sk- foran y, sk- foran ei og sk- foran øy

Kap. 7: /n/ - lyden:

Det er altså tre vanlige skrivemåter av /n/ - lyden:

Ng (som i sang, pang og angre)
G foran n (som i agn og sogn)
N foran k (som i lenke, tanke og slank).

Kap.8: /e/ -og /æ/- og /o/- og /å/ - lydene:

Dette kapittelet handler om betydningen av «korte» og «lange» /e/, /æ/, /o/ og /å/ lyder og deres forskjellige skrivemåter. En » kort» /e/ lyd har vi f.eks i ordet «penn», men en lang /e/ lyd har vi i ordet «pen».
I dette kapittelet går vi ikke direkte inn på begrepsundervisningsmodellen, slik vi gjør i mange andre kapitler, men vi er opptatt av å se hva ordene er like i og forskjellige i, for å kunne kategorisere dem riktig.

Kap.9: Kort, trykksterk vokal (og konsonanter som kommer etter):
Dobbelt konsonant er to like konsonanter som kommer etter kort, trykksterk vokal. Kort, trykksterk vokal er den vokalen det legges mest trykk på ved uttale, og som vi bruker kort tid på å si. Konsonant betyr medlyd og vokal betegnes som selvlyd. Det er totalt ni regler/ skrivemåter for ord med kort, trykksterk vokal. For å lære om disse ni skrivemåtene er det viktig først å jobbe med hva en «kort» vokal er, deretter hva en trykksterk vokal er, og dessuten hva stavelser er.
Trykksterk betyr at vi framhever en stavelse ved fonetiske midler, det vil si at vi bruker større kraft og kanskje sterkere luftstrøm på den stavelsen som inneholder den trykksterke vokalen, enn hva vi gjør ved trykklette stavelser.

Kap.10: Stumme lyder:

I dette kapittelet skal vi ikke gå inn på begrepsundervisningsmodellen, slik vi gjør i mange andre kapitler, men vi er opptatt av å se hva ordene er like i og forskjellige i, for å kunne kategorisere dem riktig.
Vi skal gå gjennom fire slike stumme lyder:
«stum» /v/
«stum» /t/
«stum» /g/
«stum»/d/

Kap.11: Tips til spill:

Her anbefales memory – variant 1: Finne like ord og memory –variant 2: Finne like lyder (litt mer avansert). I tillegg blir det vist eksempler på spillbrett til lotto med alternative bruksmåter. Historiespillet blir beskrevet sammen med malen til fotballbanespillet.

Kap.12: Læringsprosessen og mulige årsaker til lærevansker:

Det kan være mange grunner til at noen sliter mer enn andre med å lære norsk eller andre fag. Vi kan dele disse i minst tre grupper:

1.      undervisningsmessige (didaktiske)

2.      psykologiske/sosiologiske

3.      fysiologiske/nevrologiske

I tillegg er gode sanser i form av syn og hørsel viktige faktorer som må overvåkes.

Vi anbefaler sterkt denne boka som er en grundig, systematisk, lett tilgjengelig og samlet framstilling av norsk rettskriving.

 

 


 

 

fredag 18. mai 2018

SOMMERLENKER


SOMMER 
Sommer og sol (Hildes hjørne) 
Sommertips (Hildes hjørne) 

OPPSKRIFTER
BLÅBÆR
Blåbær oppskrifter (Matoppskrift) 
Bare blåbær (Oppskrifter, Tine)
Fristende med blåbær (Godt.no)
BRINGEBÆR
Bringebær oppskrifter (Matoppskrift.no) 
Bringebæroppskrifter (Mat På Bordet) 
VILLBRINGEBÆR
Oppskrifter med villbringebær (Ut og Plukk)
Oppskrift på syltetøy - rørt/kokt (Klikk.no)
JORDBÆR
Jordbær oppskrifter (Matoppskrift)
MARKJORDBÆR 
Oppskrifter med markjordbær (Kirsten Winge) 
Så månedsjordbær (kultiverte markjordbær) (Moseplassen) 
MULTER 
Marinerte multer (Tine.no)
Multeoppskrifter (Matoppskrift.no)
KIRSEBÆR
Forførende kirsebær (Oppskrifter, Dan sukker) 
MORELLER
Moreller (Oppskrifter, Det søte liv)
NYPER
Moreller (Oppskrifter, Det søte liv)
TYTTEBÆR
Tyttebæroppskrifter (Matoppskrift.no)
TRANEBÆR
Oppskrifter med tranebær (Matoppskift.no) 
ANDRE SOMMEROPPSKRIFTER
Lãckra sommartärtor (Bättre hälsa) 
Sommermat (Hildes hjørne) 

BÆR/FRUKT 
BLÅBÆR 
Blåbær (Urtekildens planteleksikon) 
Blåbær (Bama) 
Blåbær (Faktaark, NIFAB.no) 
Business av blåbær (forskning.no) 
Blåbær oppskrifter (Matoppskrift) 
Bare blåbær (Oppskrifter, Tine) 
BRINGEBÆR 
Bringebær (Urtekildens planteleksikon) 
Bringebær (Bama) 
Bringebær (Mesterhagen) 
Dyrk bringebær i egen hage (Matportalen.no) 
Bringebær oppskrifter (Matoppskrift.no) 
Bringebæroppskrifter (Mat På Bordet)
VILLBRINGEBÆR 
Ut og plukk villbringebær (Fakta, Ut og Plukk) 
Villbringebær (Moseplassen) 
JORDBÆR 
Jordbær (bama.no) 
Jordbær (Mesterhagen) 
Dyrk jorbær selv (Ren mat) 
Jordbær oppskrifter (Matoppskrift) 
MARKJORDBÆR 
Markjordbær (Urtekildens planteleksikon) 
Markjordbær (Wikipedia) 
Oppskrifter med markjordbær (Kirsten Winge) 
KIRSEBÆR 
Kirsebær (frukt.no) 
Forførende kirsebær (Oppskrifter, Dan sukker) 
MORELLER 
Morell (Bama) 
Moreller (frukt.no) 
Økende eksport av moreller (forskning.no) 
Moreller (Oppskrifter, Det søte liv)
MULTER 
Multer (frukt.no) 
Molte (Urtekildens planteleksikon) 
Molte (Miljølære.no) 
Multer (Bama) 
Molter, fjellets gull (Fjell og fiske) 
Oppskrifter (Matoppskrift.no) 
Marinerte multer (Tine.no) 
NYPER 
Steinnype (Urtekildens planteleksikon)
Nyper (Faktaark, NIFAB.no) 
Oppskrifter (Klikk.no) 
TYTTEBÆR 
Tyttebær (Urtekildens planteleksikon) 
Tyttebær (Faktaark, NIFAB.no) 
Tyttebæroppskrifter (Matoppskrift.no)
TRANEBÆR 
Tranebær (Urtekoldens planteleksikon) 
Tranebær (Faktaark, NIFAB) 
Oppskrifter med tranebær (Matoppskift.no) 

FUGLER 
Fortsett å mate fuglene (Moseplassen) 
Fugler ved foringsplassen (Miljølære) 
Galleriet (Fugler.no) 
Lær deg å kjenne gjen fuglesangen (Naturvernforbundet)
Norske fuglearter (Naturfakta) 
Norske fugler (Norsk Ornitologisk Forening) 
På fugletur i Spania (blogspot.no) 
UNDERVISNINGSOPPLEGG, FUGLER 
Bli kjent med fuglene i nærmiljøet (Trinn 4-7, Natursekken) 
De fem grunnleggende ferdighetene (Trinn 4-7, Natursekken) 
Forskerspirer studerer fugler Trinn 4-7, (Natursekken) 
Fuglene våre (Trinn 3, Norsk nettskole) 
Idehefte (Underisningsmateriell, Fugleskolen) 
Lær om fugler som finnes i Norge (Undervisningsmateriell, Borge i Norge) 
Observere reirbygging i fuglekasse (Trinn 4-7, Natursekken) 
Undervisningsopplegg med fugler (Myrertoppen barnehage, IPad i skolen) 

INSEKTER OG SMÅKRYP 
Fargeleggingsbilder (Info bilder) 
Fargeleggingsside (first-school) 
Illustrasjoner, utskrifter, fakta (Enchanted learning) 
Insektfoto (Gratis, pixabay) 
Insektsaktiviteter (dltk kids) 
Insekt flash cards (boogles world) 
Insektskort (prekinders) 
Visste du dette om insekter? (Newton, NRK Super) 
Labyrint (abc teach) 
Naturfaghjørne i barnehagen (Forslag til utstyr, Forskerfrø.no) 
Plakater og plansjer (Last ned, Forskerfrø.no) 
Puslespill - Bie (abc teach)
BIER OG HUMLER 
Blomster for bier og humler (Bie elsker blomst, Moseplassen) 
Bli med å redde humlene (Regjeringen.no) 
Hjelp humla (Naturvernforbundet) 
Verden trenger humler (La humla suse)
MAUR 
Gå til mauren og bli klok (Forskning.no) 
Magiske småkryp på land (Aktiviteter i barnehagen, Forskerfrø.no) 
Maur (Kultur og underholdning, NRK) 
Maurens mystiske liv (Nysgjerrigper) 
SMÅKRYP 
Skrukketroll (Forskerfrø.no) 
Småkryp i jord (Naturfag.no) 
Småkryp i vann (Memorykort, WWF.se) 
Småkryp på land (Forskerfrø.no) 
Utskriftsbilder (abc teach)
SNEGLER 
Danser som en snegle (Aktiviteter for de minste, Forskerfrø.no) 
Om snegler (Barn og natur) 
Vanlige snegler (Miljølære.no) 
UNDERVISNINGSOPPLEGG, INSEKTER 
Insekter og andre småkryp (Undervisningsopplegg, Miljølære.no) 
Innsekter og andre småkryp (Veiledning, Miljølære.no) 
Insekter, edderkopper og andre småkryp (Forsøk og praktisk arbeid, naturfag.no) 
Innsekthusprosjekt (Klubben barnehage, Forskerfrø.no) 
Naturfaghjørne i barnehagen (Forslag til utstyr, Forskerfrø.no) 
Småkryp i jord (Naturfag.no) 

SOMMERFUGLER  
Dagsommerfugler (Forskerfrø.no) 
Dagsommerfugler (Naturfag.no) 
Norges sommerfugler (Naturhistorisk museum) 
Sommerfugler i Norge (Foto, Knut Riise)
Sommerfugler i Norge (Lepidoptera.no)  
UNDERVISNINGSOPPLEGG, SOMMERFUGLER
Prosjekt om sommerfugler (Klubben barnehage, forskerfrø) 

BLOMSTER 
Giftige planter (Ville-/Hage-/Stueplanter, Oversikt, NHI.no)
Markblomster (Bilder med norske/latinske navn, Egils herbarium)
Markblomster (Billedgalleri, Egil Michaelsen) 
BLÅKLOKKE  
Blåklokke (Urtekildens planteleksikon)    
Blåklokke (Artsdatabanken)  
Blåklokke (Nature Gate)    
LILJEKONVALL  
Liljekonvall (Urtekildens planteleksikon)   
Liljekonvall (Helsnorge.no) 
LØVETANN  
Løvetann (Skoletorget)  
Løvetann (Nature Gate)   
Løvetann (Urtekoldens planteleksikon)  
Løvetann som mat og medisin (Alternativ.no)   
Ukas ugras: Løvetann (Forskning.no)  
Ugrasløvetann (NIBO)   
PRESTEKRAGE
Prestekrage (Nature Gate)  
Prestekrage (Artdatabasen)  
Prestekrage (Biologiportalen) 
Prestekrage (Helsenorge.no) 
Prestekrager i mat (Natur, NRK)  
RØDKLØVER  
Rødkløver (Urtekildens planteleksikon)  
Rødkløver (Urtemedisin)  
Rødkløver (Faktaark, NIFAB.no)
SMØRBLOMST
Smørblomst (Helsenorge)  
Smørblomsten har speil (Nysgjerrigper)  
Smørblomster (Skoletorget) 
Ukas ugras: Engsoleie (forskning.no) 

UNDERVISNINGSOPPLEGG   
Alfabetisk oversikt (Undervisningsopplegg og ressursbank i kroppsøving, Gymtroll)
Bondegården (Tommeliten)   
Forskeroppgaver (Uteskoleveven)  
Hvor godt kjenner du treslaga? (Ouiz, Naturbruk)
Mat fra naturen (Uteskoleveven)   
Naturskattejakt med eggekartong (førskoleburken) 
Nærnatur (Den naturlige skolesekken, Naturvernforbundet) 
Skogleksikon (Uteskoleveven)   
Ting å lage (Uteskoleveven)  
Uteaktiviteter med oppgaver (Uteskoleveven)
Uteleker (Uteskoleveven)  
Uteskoleaktiviteter (Eksempler i naturfag, kroppsøvinng, mat, helse) 

KUNST OG HÅNDVERK  
Bygg med egne treklosser (førskoleburken) 
Farging av blomster (Fantasifull.no)  
Figurer med maling og sugerør (Fantasifull.no)    
Fisker av leire (Fantasifull.no)   
Lag kullstifter i bålet (Kart i skolen)   
Lag egne pensler (Fantasifull.no)   
Monotypi - Trykk (Fantasifull.no)  

AKTIVITETER  
Husk å leke i sommer (Tips på nett)  
Ide-bank (Hildes hjørne)
Leker for større barn (KS Romarheim, Ressursbanken) 
Naturglede - aktiviteter ute i naturen (Naturvernforbundet)  
Tips til sommerferieaktiviteter med barn (Foreldremanualen)
Ti tips til uteaktiviteter med barna (Aftenposten) 
Tornekratt - Lek i naturen (Fantasifull.no)     
Papirbåt i vanndam (Fantasifull.no)  
Åtte morsomme uteleker (Foreldre.no)

SANGER/RIM/REGLER  
Blomster/Natur (Barnesanger.no)
Dyr (Barnesager.no)   
Ellinger (Barnesanger wikispaces)
Ellinger (Hildes hjørne) 
Kroppen (Barnesanger.no)   
Lytt gratis til lydbøker (Barnesanger.no)    
Mat/Bordvers (Barnesanger.no)    
Regler/Rim/Vers (Barnesanger.no)  
Rim og regler med tall (hib.no Matematikk) 
Rim regler og vers (Hildes hjørne) 
Sangleker (Barnesanger.no)    
Sanger om vennskap (Barnesanger, wikispaces)
Sanger om årstider/vær (Barnesanger.no)   
Tall-/telleregler og sanger (Hildes hjørne)
Ut på tur/Tursanger (Barnesanger.no)   

DIKT/TEKSTER   
Dikt for barn om vennskap (Einar Økland) 
Dikt om sommer (Norske dikt)  
Dikt om sommer og natur (Dagens dikt) 
Dikt om vennskap (Norske dikt) 
Morsomme dikt (Andre Bjerke) 
Morsomme dikt for barn (Samling av dikt for barn)
Summer Poems and Rhymes for Kids (Poetry About Summer) 
Summer Poetry and Songs (dltk Holidays)  
Vennskap (Tekst for en hver anledning) 
Vennskap (Hildes hjørne) 
Visdomsord om vennskap (Vise ord i hytt og pine)

SITATER/ORDTAK 
Ordtak (Barnesanger, wikispaces)
Per Fugelli sitater (Siterte sitater)
LIVET  
Arbeid (Siterte sitater)  
Begynnelse og slutt (Siterte sitater)  
Forandringer (Vise ord i hytt og pine)
Kunnskap (Vise ord i hytt og pine)  
Livet og øyeblikkene (Siterte sitater)  
Læring (Vise ord i hytt og pine)    
Ordtak om livet (Når gode råd er gratis)  
Sitater om livet (Når gode råd er gratis) 
Visdomsord om forandringer (Vise ord i hytt og pine) 
Visdomsord om livet (Når gode råd er gratis)
Visdomsord om livet (Vise ord i hytt og pine) 
OMTANKE  
Glede (Beritsside)
Håp (Beritsside)
Medmenneskelighet ( Siterte sitater)  
Mennesket (Vise ord i hytt og pine) 
Mot (Visdomsord i hytt og pine)  
Motiverende visdomsord (Vise ord i hytt og pine) 
Motgang (Vise ord i hytt og pine)  
Visdomsord om å smile (Vise ord i hytt og pine)
VENNSKAP  
Bestevenner (Utvalgte sitater)   
Ordtak om venner (Når gode råd er gratis)
Sitater om vennskap (Når gode råd er gratis) 
Utvalgte ord til oppmuntring (Siterte sitater) 
Utvalgte ord til en god venn (Siterte sitater) 
Vennskap (Siterte sitater) 
Visdomsord om venner og vennskap (Når gode råd er gratis)
Visdomsord om vennskap (Vise ord i hytt og pine) 

SANGER TIL SOMMERAVSLUTNINGEN  
Farvelsanger (Barnesanger, wikispaces)
For siste gang (Avskjedssang m/tekst+besifring, Portveien 2) 
Hilse- og avskjedssanger (Barnesanger, wikispaces) 
Start/Slutt (Barnehagesanger, Hildes hjørne)  
Tullesanger (Barnesanger.no)  

VITSER TIL SOMMERFESTEN    
Alle barna-vitser (Barnesanger.no)   
Alle barna-vitser (Le litt mer) 
Barnas vitser (Hildes hjørne)
Barnevitser (iNorge)
Doktorvitser (Barnesanger.no) 
Dyrevitser (iNorge)  
Familievitser (iNorge) 
Hvorfor kan ikke jeg-vitser (Barnesanger.no)   
Skolevitser (Barnesanger.no)  
Skolevitser (Le litt mer)  
Skolevitser (iNorge)  
Vitser for barn (Hildes hjørne) 
Vitser for barn (En god latter forlenger livet)
Vitser om dyr (Barnesanger.no)  

GÅTER TIL SOMMERFESTEN  
Barnas gåter (Hildes hjørne)
Gåter for barn (Barnesanger.no) 
Gåter for barn (En god latter forlenger livet) 
Barnas gåter (Hildes hjørne)  

UNDERHOLDNING
Doris Renhjerte (Morsomt rollespill)  
Sketsjer til sommerfesten (Kitty Mezzetti)