søndag 19. mars 2017

VÅRLENKER
VÅR

FAGSTOFF
Billedbøker om våren (Undervisningstips) 
De 4 årstider: Vår (Ut i naturen, NRK) 
Når er det vår? (Aktiv i Oslo) 
Ragnar midt i våren (NRK skole, video)  
Registrerering (Miljølære, Når kommer våren?) 
Tjernet våkner (NRK skole, video) 
Tjern om våren (NRK skole, video)  
Vanlige vårarter (Miljølære, Når kommer våren?) 
Vår (Aktiviteter, Naturfag.no)  
Våren (Lenker, Undervisningstips) 
Vår i naturen (Aktiv i Oslo)
Vårtegn (Miljølære, Når kommer våren?)
Våre vanligste vårtegn (Naturvernforbundet)

UNDERVISNINGSOPPLEGG
Bli kjent med fuglane (Fra 3år og oppover, Naturmøteplassen) 
Bygge et innsekthotell (Fra 8år og oppover, Naturmøteplassen)
Forskerspiren (Aktivitesforslag, Uteskoleveven)
Forskerspirer studerer fugler (5.-7.trinn, Natursekken.no)
Fuglekassekamera (Naturmøteplassen) 
Lag din eigen vasskikkert (Fra 5år og oppover, Naturmøteplassen) 
Lag ei insektfelle (Fra 5år og oppover, Naturmøteplassen)
Lag fuglekasse (Fra 6år og oppover, Naturmøteplassen)
Langs bekkefar om våren (5-7 trinn, Naturfag.no)  
Leite etter våren (Fra 5år og oppover, Naturmøteplassen)
Lek og lær i skogen om våren (Småskoletrinnet, Norsk nettskole)
Når kommer våren (Naturfag.no)  
Oppdemming av bekken (Fra 5år og oppover, Naturmøteplassen)
Saft, suppe, te fra naturen (Fra 8år og oppover, Naturmøteplassen)
Vårblomster (Undervisning) 

BLOMSTER 
Bekkeblom (Skog+landskap)
Bekkeblom/Soleihov (Biologiportalen, bilder og fakta)
Blåveis (Urtekildens planteleksikon)
Blåveis (Biologiportalen, bilder og fakta) 
Gullstjerne (Skog+landskap)
Gulveis (UiO)
Gulveis (Biologiportalen, bilder og fakta) 
Hestehov (Urtekildens planteleksikon) 
Hestehov (Biologiportalen, bilder og fakta)
Hvitveis (Urtekildens planteleksikon) 
Hvitveis (NRK skole, video) 
Hvitveis (Biologiportalen, bilder og fakta)
Kusymre (Urtekildens planteleksikon) 
Maiblom (Biologiportalen, bilder og fakta)  
Maria nøkleblom (Biologiportalen, bilder og fakta)
Marikåpe (Urtekildens planteleksikon)  
Vårblomster (Gratis bilder, Pixabay)
Vårblomster (Giftinformasjon, Helsenorge)  
Vårblomster (Miljølære, Når kommer våren?)
Vårblomster med pels (NRK skole, video)  
Vårkål (Vårkål) 
Vårkål (Biologiportalen, bilder og fakta)  
Vårplanter (Miljølre)

TRÆR
Trær (Miljølære, Når kommer våren?)

HAGEN
Tyvstart våren på trappen (Opplysningskontoret for blomster og planter)
Våronn  i hagen (NRK magasinet)

FUGLER
Fugler (Nysgjerrigper)  
Gjøk (Stiftelsen Polaria)
Gjøk, tro og overtro (NRK magasinet)
Grågås (Wikipedia) 
Linerle (NRK skole, video) 
Lær deg å kjenne igjen vårfuglene (Naturvernforbundet) 
Mine fugleobservasjoner (Private notater, Odd Rygh)  
Min sjuende vår var ute i naturen (NRK skole, Ragnar og hønsehauken) 
Stær (Stiftelsen Polaria)
Svarthvit fluesnapper (Fuglevennen, bilder og fakta) 
Tiurleik (NRK skole, video)
Trekkfugler (NRK skole, video)
Trekkfugler (Miljølære, Når kommer våren?)  
Vårens fuglelyder (NRK skole, video) 
Whatbird-appen (Naturmøteplassen)

INSEKTER
Insekter (Miljølære, Når kommer våren?)  

DYR 
God natt- ser deg til våren (Nysgjerrigper, Vintersøvn og dvale) 
Ugler i mosen (NRK TV, Jakt etter dyr som er kommet ut av dvalen, tegnefilm)
Når våkner bjørnen (Nysgjerrigper) 
Bjørner om våren (NRK skole, videoklipp)
Andre dyr (Miljølære, Når kommer våren?) 
 
SANGER/TEKSTER
Sanger om våren (Undervisningstips) 
Sanger og dikt (Tekst for en hver anledning)  
Sanger og dikt (Maren Mehren)  
Sanger og regler (Lekefabrikken barnehage)
Sanger med tegninger (Hildes hjørne)
 
AKTIVITETER  
Turbingo (Den Norske Turistforening)

UTSKRIFT
Fargeleggingsbilder (DLTK`S) 
Ulike aktiviseringsoppgaver (Activity village)
Arbeidsark, ulike fag (Education)
Matematikkark (Kidzone) 
Div. aktivitetsark (All kids) 
Matematikkark (Classroom jr)

BILDER/CLIPART
Vår (Stock illustrasjoner, gratis)
Vårbilder (gratis, pixabay)

tirsdag 7. mars 2017

Jakten på den gode skole


"Jakten på den gode skole" av Vegard Kvam gir interessante beskrivelser av norsk skoleutvikling fra 1739 til dags dato. Alle kapitlene følger samme mønster og disposisjon slik: Samfunnsforhold og utdanningspolitikk, ideer om den gode skole, å være lærer og elev og tilbakeblikk og planer for framtidens skole.

Den europeiske kristendomsskolen 1739 - 1860:
Kong Christian VI bestemte at alle barn og unge i Norge skulle få skoleopplæring. Skolen ble som kirkens datter. Det ble en konfirmasjonsforberedende skole. Lærerens rolle som forbilder ble understreket. Fagene var lesing og kristendom. Omgangsskolen ble etablert. Vi fikk en skoleplan for ulike samfunnsgrupper (underklasse, mellomklasse og overklasse) representert ved allmueskolen, borgerskolen og latinskolen. Den gode skole skulle opprettholde samfunnets laginndeling.

 Læreryrket var et lavstatusyrke. Opplæring av lærerne ble overlatt til presten. Læreprofesjonens etiske plattform fra 2012 har linjer tilbake til konkrete forventninger om deres livsførsel fra den tida. Lærerne fikk lite selvstyre (autonomi). Utenat læring ble det pedagogiske verktøyet. Barn var praktisk talt rettsløse i skole og samfunn. Virkemidler som skammekrok, lugging og ørefik og slag over fingrene ble tatt i bruk.
 
Den nasjonale kulturskolen 1860 - 1889:
Den norske kulturen hadde under unionen med Danmark ligget brakk i flere 100 år. Fra midten av 1800 tallet ble det mye kultur å fylle skolen med. Kristendom og konfirmasjonsforberedelser måtte etter hvert vike. Nissen fikk gjennomslag for en allmenndannende skole. Kultur ble satt på timeplanen. Nye skolereformer førte til debatt som i dag. Lærerne får etter hvert skolehus i kommunene. Jo nærmere vi kommer 1900 tallet, jo høyere oppe på yrkesstatistikken var lærerne. Lærerutdanningen ble styrket . Kvinner ble lærere i småskolen og i klasser med bare jenter. Fortellingen ble et viktig pedagogisk verktøy.

Den barnevennlige enhetsskolen 1889 - 1940:
I 1884 gikk startskuddet for innføring av parlamentarismen som politisk styreform i Norge. Det ble etter hvert innført allmenn stemmerett for menn og senere for kvinner. Skolen skulle bli en friere og mer barnevennlig arbeidsskole i tråd med ny forskning om hvordan barn lærer og utvikler seg. Enhetsskolepolitikken og reformpedagogikken vokste fram. Allmueskolen skiftet navn til folkeskole. Staten tok hånd om alle skoler i Norge.

 Skolen skulle bli samfunnsnyttig med ferdighetsfag. Den første sentraliseringsbølgen kom i 1936. Etter hvert skulle alle barn gå i samme skole i 7 år. Realskole og framhaldsskole ble realisert. Lærerne organiserer seg, og den pedagogiske kunnskapsbasen tar form. Reformpedagogikken bygde på tverrfaglighet, gruppearbeid, tilpasset opplæring, elevaktivitet, læreren som veileder og elevens interesser i fokus. I 1936 ble fysisk straff forbudt ved alle skoler.

Den okkuperte skolen 1940-1945:
Nazistenes plan var å bruke skolen til å bygge opp et harmonisk samfunn. De ønsket forbud mot alle organisasjoner, partier og ideologier som ikke tjente nazismens fremtid. Det ble viktig å lære elevene å underordne seg autoriteter samt vise elevene at de er moralsk forpliktet på å sette statens interesser foran sine egne. De viktigste fagene ble historie, norsk, geografi og kroppsøving. Omgangsskolen kom tilbake.

 En skole for alle under sterk statlig kontroll ville sikre at barn og unge ble gode nazister. Lærerne gjorde sosial motstand, og mange mistet jobbene sine. Etter krigen kom læreroppgjøret. Alle lærere som hadde vært medlem av Nasjonal Samling, mistet jobben. Skoleutfordringene under krigen var lærermangel, utrygge, sultne og trøtte elever, okkuperte skolebygg, lærere i motstandskamp, mangel på lærebøker og skriveutstyr, flyalarm og blendingsforskrifter. Disiplin som pedagogisk verktøy ble fremhevet.

Den sosiale utjevningsskolen 1945 - 2000:
Jakten på den gode skole i denne perioden handler om myndighetenes arbeid for å videreutvikle enhetsskolen og fremme mer likhet i elevenes skoleresultater - slik at flest mulig kunne delta på mest mulig like vilkår i demokratiske prosesser og lykkes med utdanning og yrker som grunnlag for sosial utjevning i samfunnet. Etter 2. verdenskrig ble det viktig å skaffe jobber til så mange som mulig, øke den økonomiske veksten, forbedre levestandarden og fordele samfunnets goder på en mest mulig rettferdig måte.

 Gudmund Hernes understreket formallikhet, resultatlikhet, sjanselikhet og resultatlikhet. I Læreplanverket for den 10 årige grunnskolen skriver Hernes bl.a. :"Større likskap i resultat blir skapt gjennom ulikskap i den innsats som blir rettet mot kvar einskild elev."
Demokratisk medborgerskap forutsetter at elevene har grunnleggende allmenn-, kultur- og religionskunnskap, at elevene viser respekt for demokratiske prosesser, at elevene har kjennskap til demokratiet som styreform og hvilke verdier det bygger på, at elevene har evne til å delta i sosiale fellesskap, fremme egne standpunkter og respektere andres og at elevene har evne til kritisk tekning.

Lokalt læreplanarbeid kom i fokus. Det styrker lærernes handlingsrom til å tilpasse opplæringen til elevers erfaring og interesser, styrker lærernes læreplanforståelse og bevissthet om mål, innhold og metoder, styrker samarbeidet mellom skoler om pedagogiske spørsmål og lokal tilpasning, styrker lærernes kollektive forståelse av skolens visjoner og satsingsområder, styrker lærernes evne til å operasjonalisere overordnede mål i sine undervisningsplaner og styrker lærernes evne til å begrunne pedagogiske valg og prioriteringer. L97 bar med seg både kunnskapsprosjektet og kulturprosjektet. Den store sentraliseringsbølgen kom i løpet av 1950 og varte fram til 1970. 9 årig skole ble gjennomført.

 I Reform 97 fikk vi et 10 årig sammenhengende utdanningsløp. Læreprofesjonen ble utviklet fra privatpraktiserende yrkesutøvere til at undervisning, kvalitet og profesjonalitet ble sett på som et fellesprosjekt mellom kollegaer. Planleggingsdager og arbeidstidsavtaler ble realisert. Linjedeling og kursplansystemet ble etter hvert avviklet. Jonas av Jens Bjørneboe skapte furore i samfunnet og var en sterk kritikk av segregering. I 1975 ble Lov om spesialskoler opphevet. Integrering gikk over til inkludering. Gruppearbeid ble etter hvert viktig. Prosjektarbeid kom inn som pedagogisk verktøy. Uakseptabel atferd skulle forstås.

Den globaliserte kunnskapsskolen 2000 - d.d:
Vi fikk PISA sjokket som viste at norske elever presterte dårlig. Globaliseringsprosesser gjør politiske og nasjonale grenser  mindre tydelige med nye folkevandringer. Den nye teknologiske hverdagen krevde digitale ferdigheter. Utdanning ble en investering som grunnlag for Norges fremtidige økonomiske vekst. Det internasjonale konkurransesamfunnet krevde nye skolereformer.

 Kunnskapsløftet (LK06) ble vedtatt i 2004. Fagplaner ble utviklet for hele det 13- årige skoleløpet. Kunnskapsløftet fokuserte på grunnleggende ferdigheter i alle fag, kartlegging av elevenes læringsutbytte, flere undervisningstimer i norsk, matematikk og naturfag, tydelige målformuleringer om hva elever på bestemte klassetrinn skulle kunne og mestre og mer lokal frihet til lærerne ved valg av lærestoff, organisering og arbeidsmåter. Redskaper for kvalitetsvurderinger ble kartleggingsprøver, nasjonale prøver, internasjonale undersøkelser, statlig tilsyn, nettstedet Skoleporten, brukerundersøkelser og eksamensresultater. Kompetansemål i L97 ble formulert som skal få kunnskap om. Kompetansemål i LK06 ble formulert som skal kunne.

Oppøving av de 5 grunnleggende ferdigheter ble vektlagt. Grunnskolene ble større og større. Private grunnskoler ble nesten fordoblet. Enhetsskolen ble forandret til fellesskole. Styrking av læreprofesjonen ble vektlagt. Lærerutdanningen ble utvidet. Mangfoldig skolefellesskap besto av ulik etnisk bakgrunn, flerspråklighet, ulike samlivsformer, ulike elevforutsetninger, ulike livssyn og religioner og ulike kulturelle uttrykk. Vurdering for læring ble vektlagt.

 Klasseledelse ble utdypet og vektlagt med ledelse av klassens læringsarbeid, utvikle en støttende og positiv  relasjon til hver enkelt elev, etablere klare strukturer, regler og rutiner for en god læringskultur og stille tydelige forventninger til elevene og motivere dem til arbeidsinnsats

Fremtidens skole:
Det er lite som tyder på at  skolen skal i støpeskjeen med det første. Det vil imidlertid komme en fornyelse av Kunnskapsløftet. Vi har sett en utvikling fra den europeiske kristendomsskolen (1739 - 1860 ) med det gudfryktige menneske som overordnet opplæringsmål der religion og utenatlæring sto sterkt. Deretter kom den nasjonale kulturskolen (1860 - 1889) med det allmendannede menneske med kultur og fortellingskunst. Senere kommer den barnevennlige enhetsskolen ( 1889 - 1940 ) med det samfunnsnyttige menneske med ferdighetsfag og selvvirksomhet. Krigen skapte så den okkuperte skolen (1940 - 1945) med det nasjonalistiske menneske iført nasjonalstolthet og krigsopplæring med disiplin i høysetet. Denne ble avløst av den sosiale utjevningsskolen ( 1945 - 2000) med det solidariske samfunnsmenneske med medborgerskap og elevsamarbeid. Til slutt kom den globaliserte kunnskapsskolen( 2000 - d.d.) med det kunnskapsrike menneske med grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring.

Opplæringen skal fortsatt både danne og utdanne. Ludviksen utvalget har levert sine tanker om den fremtidige skolen. Fornyelse av fag og kompetanser er i ferd med å komme. Fremtidsskolen skal fortsatt ha dobbeltrollen som kunnskapsskole og danningsskole. Dybdelæring vil prege fremtidens skole.

Boka gir interessante perspektiver på hvordan samfunnsutvikling har påvirket skolen gjennom flere 100 år. Det er forbløffende at flere av diskusjonstemaene omkring opplæring stadig kommer igjen under ulike samfunnsforhold. Vi anbefaler boka som springer ut av et større forskningsprosjekt der forfatteren de siste årene har studert ulike skoleprogram og vilkår for lærerarbeid.

lørdag 25. februar 2017

PÅSKELENKER


FAGSTOFF
Gamle påsketradisjoner (Mormors påskesider) 
Gamle påskesymboler (Mormors påskesider) 
God påske på mange språk (Mormors påskesider)  
Karneval (Mormors påskesider)
Når er påsken kommende år? (Mormors påskesider) 
Påske (Mormors påskesider, historikk, tradisjoner, sanger m.m)
Påskefeiring verden rundt (Mormors påskesider
Påskeferien i Norge (Mormors påskesider)
Påske i Kautokeino (Mormors påskesider)
Påsketradisjoner (Nysgjerrigper)
Påsketradisjoner i Norge (Mormors påskesider)
Påskesymboler (Mormors påskesider) 
Tips, bilder m.m. (Hildes hjørne)
Tradisjoner i Europa (Mormors påskesider) 

TRO 
Den jødiske "Passover" (Mormors påskesider)
Judas og Jesus (NRK-skole, video)
Påske (Den katolske kirke) 
Påskeheksa (forskning.no)
Påskens bibeltekster (Mormors påskesider) 
Påsketradisjoner (Aktiv i Oslo) 

PÅSKEUKEN 
Askeonsdag (Aktiv i Oslo) 
Palmesøndag (Aktiv i Oslo) 
Palmesøndag (Bibel) 
Palmesøndag (Den katolske kirke) 
Palmesøndag og skjærtorsdag (NRK skole, video)
Skjærtorsdag (Aktiv i Oslo)  
Skjærtorsdag (Bibel) 
Skjærtorsdag (Den katolske kirke)
Langfredag (Aktiv i Oslo)   
Langfredag (Bibel) 
Langfredag (NRK-skole, video)
Langfredag (Den katolske kirke)
Påskeaften (Aktiv i Oslo)  
Påskeaften er fest (NRK-skole, video) 
Påskedag (Bibel) 
Påske - de ulike dagene (Undervisningstips) 

FAGSTOFF
Gamle påsketradisjoner (Mormors påskesider) 
Gamle påskesymboler (Mormors påskesider) 
God påske på mange språk (Mormors påskesider)  
Karneval (Mormors påskesider)
Når er påsken kommende år? (Mormors påskesider) 
Påske (Mormors påskesider, historikk, tradisjoner, sanger m.m)
Påskefeiring verden rundt (Mormors påskesider
Påskeferien i Norge (Mormors påskesider)
Påske i Kautokeino (Mormors påskesider)
Påsketradisjoner (Nysgjerrigper)
Påsketradisjoner i Norge (Mormors påskesider)
Påskesymboler (Mormors påskesider) 
Tips, bilder m.m. (Hildes hjørne)
Tradisjoner i Europa (Mormors påskesider) 
Påskeclipart (Hildes hjørne) 

AKTIVITETER
Fargeleggingsbilder (Busy Bee)
Påskeideer (Inner Child Fun) 
Påskeoppgaver (Busy Bee)

LEKER 
Barneleker (AktiviOslo)

SANGER
Påskens salmer og sanger (Mormors påskesider)
Påskesalmer (Aktiv i Oslo) 
Påskesanger og andre sanger (Enghaven barnehage)
Påskesanger og påskefortellinger (Tangsprellen barnehage)

VIDEO 
En liten kylling i egget lå (Barnesanger på norsk, YouTube)
En liten kylling (Tegnspråk, Kari Anna Sandvik, YouTube)
Kyllingen (Alf Prøysen, YouTube) 

OPPSKRIFTER 
Appelsinsmoothie (Tilknytningspedagogene)
Dinosaurkake (Tilknytningspedagogene)
Karse i maten (Tilknytningspedagogene)
Kos- og påskemat (Tine.no) 
Påskeeggedosis (Tilknytningspedagogene) 
Påskefrukt (Tilknytningspedagogene) 
Påskekake (Tilknytningspedagogene)
Påskemat (Matoppskift.no) 
Påskemat (Aktiv i Oslo) 
Påskemat og påskegodt (Mormors påskesider)   
Påskemuffins (Tilknytningspedagogene)
Påskewienerbrød (Tilknytningspedagogene)
Victoriuscake (Tilknytningspedagogene)

KUNST OG HÅNDVERK
Duskekyllinger (Fantasifull)
Easter Craft for Kids (Div. aktiviteter og oppgaver, DLT growing together)
Enkel påskepynt (Tusen ideer)
Glitrende konfettiegg (Susanne Kaluza)  
Gøy med karse (Fantasifull)
Kylling av håndavtrykk (Fantasifull) 
Lag påskepynten selv (PlussTid) 
Lure triks til påskeverksted (Video - NRK skole)
Påskeegg (Pickles)
Påskeegg av filt (Fantasifull)
Påskeegg og påskepynt (Mormors påskesider)
Påskegøy med barna (Lillelam´s blogg)
Påskekort (Tilknytningspedagogene)
Påskemoro med barna (familieverden)  
Påskepynt (Bondi skole) 
Påskepynt (Fantasifull)
Påskepynt (Hovin skole) 
Påskepynt av papir (Skolelyst) 
Påskepynt for barn (Foreldremanualen)
Påskepynt ideer for barn (Foreldremanualen)
Påskeuro (Tilknytningspedagogene)
Påskeverksted ideer (Hobbyassistenten)
Pynt egg med garn (Fantasifull)
Pynting av egg (Babyverden)  
Skål til påskegodt (Tilknytningspedagogene)
Så karsefrø (Tilknytningspedagogene) 
Tips og triks med egg (Fantasifull)  
Tusen ideer (Dansk side) 
Ulike figurer i trolldeig (Fantasifull) 
Vi lager påskefigurer (Fantasifull)  
Vinduspynt (Tilknytningspedagogene)

UTEAKTIVITETER 
Aktivitetstips for drømmepåske (PlussTid)
Bypåske med barn (PlussTid) 
De nye fjellvettreglene (Røde Kors/Turistforeningen 2016)
Leker i snøen (Ut.no)  
30 tips til kjekke uteaktiviteter (Idebank for småbarnsforeldre)

onsdag 15. februar 2017

FASTELAVN/KARNEVAL


FASTELAVN
Fastelavn (Mormors påskesider)
Fastelavn (Store norske leksikon)
Fastelavn (Wikipedia) 
Fastelavn (AktiviOslo, 2015)
Fastelavn i Norge (Timeanddate)
KARNEVAL
Karneval (Wikipedia)
Karneval og fastelavn (Tips, sanger, utsyr, Hildes hjørne) 
Karnevalsanger (Tekster, Min barnehage) 
LEKER 
Barneleker til karneval (AktiviOslo) 
Leker og sanger til karneval (Undevisningstips)

torsdag 2. februar 2017

Sosiale antenner har mange frekvenser


Forfatterne Lisbeth Iglum Rønhovde og Ellen Ekevik henvender seg i denne lettleste boka til lærere og andre som jobber med barn og unge i den hensikt å gi mer kunnskap om autisme - særlig den milde graden. På samme tid vil boka også gi viktig informasjon til ungdom og eventuelle klassekamerater.

Kap. 1: Autismespekteret
Denne boka handler om personer med mild grad av autisme. Før ble dette kalt Asberger syndrom. Nå blir alt samlet under betegnelsen autisme-spekter-forstyrrelser (ASD). Vi får vite hvordan det er å ha ASD og hvordan jenter med denne diagnosen spesielt kan ha det. Ungdom med ASD kan få vansker med å være sammen med mange på en gang, liker ikke høye lyder og bryr seg ofte mer om at klær er behagelige , enn at de ser bra ut. Vi får beskrevet vansker med å gjøre flere ting samtidig og deres vansker med å forstå andre. For disse barna er det ikke godt å være ensom, men det er ofte fint å være alene.

Kap. 2: Sensitiv betyr følsom
Disse ungdommene kan være overfølsomme når det gjelder syn, hørsel, lukt, smak og berøring. Et vennlig klapp på skulderen kan kjennes som et slag, høy lyd kan gjøre vondt og skape panikk og sterkt lys kan medføre at en holder seg inne med dempet belysning.

Kap. 3: Sosiale tema
Vi får beskrivelse av eventuelle problemer som kan oppstå i forhold til samtaler med andre, venner, ditt forhold til andre, mobbing og forelskelse og kjærester.

Kap. 4: Et problem kommer sjelden alene
Problemer som ensomhet eller sosial angst, vansker med å sove, sinneutbrudd, kaosfølelser, rare følelser i kroppen, overbelastning og sammenbrudd, liten tro på seg selv, å føle seg trist eller deppa, å være engstelig og bekymret vil kunne bli belastende. Personer i autismespekteret kan også ha ADHD og Tourettes syndrom. Tvangstanker kan også dukke opp.

Kap. 5: Aksepter deg selv som du er
Det er viktig å tenke over alle sine gode egenskaper. Beskriv dem gjerne og forhør deg med andre du kjenner om dine gode egenskaper. Når du holder på med dine interesser, kan du slappe av bedre. Personer med ASD hører ofte bedre hva folk sier til dem, hvis de ikke samtidig må se i øynene. Der er viktig at du kjenner deg selv i møte med andre.

Kap. 6: Læring og utvikling
Det presenteres en side med selvkartlegging i forhold til hvordan eleven må ha det for å utvikles best mulig. Struktur og faste mønstre gir oversikt. Oversikt gjør at man ikke blir utslitt. Medisiner mot autisme finnes ikke, men sunn mat, nok søvn og fysisk aktivitet er bra mot overbelastning og depresjon.

Kap. 7: Livsstil
Nok søvn gir konsentrasjon for ny læring. Faste måltider med sunn mat er viktig. Forandringer er lettere å takle om man er godt forberedt og får tid til å bli vant med det nye. Det er lurt å lage alternative planer på forhånd for å dempe stress, panikk eller overbelastning. Ungdom med autisme synes ofte diagnosen er en forklaring. De forstår bedre sin egen følelse av å ikke passe inn.

Boka avsluttes med en BRA-liste og nyttige bøker og adresser.

Dette er en nyttig bok for alle som gjennom livet kommer i kontakt med personer med ASD. Den er lettfattelig og klar med konkrete tanker og spørsmål for refleksjon.