fredag 11. august 2017

MULTIPLIKASJONS-PUSLESPILL

Disse kan fritt skrives ut og benyttes etter behov.
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument) 

Disse puslespillene har vi hatt mye glede av i egen undervisning. De er selvkontrollerende og kan f.eks. benyttes som repetisjon, ekstraoppgaver eller i stasjonsundervisning.
Lim svarsiden bak på bildet og klipp opp rutene. Klipp ikke opp oppgaverutene. Det kan lønne seg å laminere etter at svarbrikkene er klippet opp, slik at det blir en liten plastkant rundt hver brikke.
Spillet benyttes slik: Alle brikkene ligger med tallene opp. Eleven
legger riktige svarbrikke på oppgavefeltet, fortsatt med tallene opp. Når alle svar er lagt, legges en plate over slik at hele spillet kan vendes forsiktig. Hvis bildet på baksiden stemmer, er alle svarene rette.

1-GANGEN
2-GANGEN
3-GANGEN
4-GANGEN
5-GANGEN
6-GANGEN
7-GANGEN
8-GANGEN
9-GANGEN
10-GANGENlørdag 29. juli 2017

Lars er lol


Dette er Iben Akerlies første bok. Hun er utdannet spesialpedagog og arbeider nå som skuespiller. Kanskje har utdanningen noe med at hele handlingen i boka legges til en klasse på barnetrinnet. Boka fikk ARKs barnebokpris i 2016.

Temaene i boka omhandler gruppepress, nettmobbing, inkludering og forelskelse. Vi møter en såkalt fadderklasse i oppstarten av et nytt skoleår. Elevene i klassen skal være faddere for 1. klassingene med et unntak. Hovedpersonen i boka får oppgaven å være fadder for en ny gutt i klassen sin. Dette viser seg å være en gutt med Downs syndrom.
I boka får vi følge enkeltelever i denne klassen med de problemer og intriger som oppstår. Vi får også innsikt i hvordan lærerne forsøker å tilrettelegge hverdagen best mulig for alle parter.

Det er sjelden temaet inkludering blir tatt opp i en barnebok i vår tid. Derfor blir det viktig at temaet forblir ekte gjennom hele skildringen. Inkludering av funksjonshemmede har mistet noe av fokuset som de ellers virkelig fortjener.

Selv om dette er en barne- og ungdomsbok henvender den seg til mennesker i alle aldersgrupper. Den blir viktig for foreldre og alle som arbeider med funksjonshemmede. Dette tema bør det fokuseres mer på i norsk skole.

Vi anbefaler boka spesielt til felleslesing på mellomtrinnet. Her kan fokuset rettes mot klassemiljø, gryende forelskelse og farene med nettmobbing.

søndag 9. juli 2017

God leseplanlegging


Kap. 1: Leseplanleggeren - et verktøy for undervisningsplanlegging:
Folderen leseplanleggeren, som er sentral i boka, har blitt utprøvd i "Ungdomstrinn i utvikling" og fått gode tilbakemeldinger. Hensikten med leseplanleggeren er:
 • å gi lærere et verktøy i planleggingsarbeidet som synliggjør en rød tråd fra mål i læreplanen til aktiviteter i timene og vurdering.
 • å synliggjære at arbeid med tekster og språk er læring i fag.
Folderen kan lastes ned fra nettsiden til Lesesenteret. Den ene siden viser hvordan eleven møter den faktiske undervisningen. Den er kronologisk med : Mål - før - under - etter. Elevene blir først presentert for målet for den aktuelle undervisningen, deretter kommer førlesningsaktivitet for at elevene skal bli motiverte, engasjerte og målrettet for lesing. Så møter elevene ulike aktiviteter som skal støtte leseforståelsen. Til slutt skal elevene vise læringsutbyttet de har tilegnet seg gjennom lesing.
 
Den andre siden av folderen har lærerens perspektiv på undervisningsplanlegging, og den er ikke kronologisk. Leseplanleggerens logikk er å tenke baklengs når man planlegger undervisningen, og først identifisere hva elevene skal lære, for deretter å bestemme hvordan de skal få vist det de har lært. Først når dette er på plass, kan man begynne planleggingen av den konkrete undervisningen slik at elevene kan lære og forstå i faget.

 Helt til slutt planlegger man hvordan elevene kan motiveres, engasjeres og forberedes til undervisningen som kommer. Leseplanleggeren kan hjelpe læreren å planlegge helhetlig undervisning og samtidig strukturere leseopplæringen slik at den i størst mulig grad er i tråd med det som kjennetegner god leseopplæring.

Kap. 2 presiserer derfor hva som kjennetegner gode lesere og dyktige læreres leseopplæring, samt hva som kjennetegner lesing i de forskjellige fagene. Kap. 3 går i dybden av leseplanleggerens ulike deler: Mål - etter lesing - under lesing - før lesing. De siste kapitlene 4- 10 viser leseplanleggeren i konkret bruk i klasserommet i fagene norsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, mat og helse, engelsk og matematikk.

Kap. 2: Hvordan kan vi utvikle kompetente lesere?
OECD definerer lesing slik:
Å lese er å forstå, bruke, vurdere, reflektere over og engasjere seg i skriftlig tekst for å oppnå sine mål, utvikle sin kunnskap og sitt potensiale og for å delta i samfunnet.
God leseopplæring handler om å gi elevene tilgang til et mangfold av tekster. Det er forskjellige lesemåter i de ulike fagene.
 • Gode lesere er aktive, engasjerte og motiverte
 • Gode lesere kontrollerer egen forståelse og vurderer eget arbeid
 • Gode lesere er strategiske og kan lese på ulike måter
 • Gode lesere har automatisert ordlesing og god leseflyt
 • Gode lesere har god begrepsforståelse
 • Gode lesere har god tekstforståelse
Dyktige lærere arbeider bevisst med tekster, lesing, samtale og skriving som en del av den daglige undervisningspraksisen. En slik undervisning dreier seg spesielt om å utvikle elevenes ordforråd, aktivere forkunnskapene og integrere arbeid med lesestrategier i fagene. Lærerne driver eksplisitt undervisning og modellering for elevene. Lærerne tenker høyt sammen med elevene og har høy kvalitet på klasseromssamtalene.

Kap. 3: Leseplanleggeren i bruk:
Målet for lesing bli tydeliggjort gjennom konkrete kompetansemål, lesing som grunnleggende ferdighet og den generelle delen av læreplanen. Sammenheng mellom tekstvalg, arbeidsmåter og vurdering blir understreket. Undervisningen må være forankret i teorier om leseopplæring.

Etter lesing består av hvordan elevene skal vise hva de har lært. Det gis eksempler på rike vurderingsoppgaver. Verbene i de fleste kompetansemål vil peke på språkhandlinger og viser hvordan det å lære i fag kommer språklig til uttrykk. Det gis fem tips til når mål skal omsettes til undervisning. Det fokuseres på hvilke stillaser som en må bygge for at elevene skal få vist kompetansen sin og at elevene skal være delaktige i utforming av vurderingskriteriene.

Under lesing vektlegges hvordan vi kan legge til rette for at elevene forstår det de leser. Dette gjøres gjennom bestemte lesebestillinger, gjennom ulike lesestrategier og gjennom arbeid med bestemte ord og begreper. Det gis eksempler på sammenheng mellom spørsmål og leseaspekt.

Før lesing behandler hvordan en kan legge til rette for at elevene kan være motiverte og engasjerte, bli utfordret, aktivere erfaringer og/eller bygge bakgrunnskunnskaper, orientere seg i teksten og se kunnskapene de skal tilegne seg inn i en større sammenheng.

Kap. 4 - kap. 10: Leseplanleggeren i norskfaget, i samfunnsfag, i naturfag, i KRLE, i mat og helse, i engelsk og matematikk:
Det vises konkrete praksiseksempler som på slutten i hvert kapittel er oppsummert i leseplanleggeren.

Vi anbefaler boka med vekt på ungdomstrinnet da den vektlegger helhetlig planlegging som absolutt gir større sammenheng i undervisningen.

lørdag 24. juni 2017

Den klossete gutten


Forfatteren Keith Stuart har gjennom sin første bok skapt en roman som i tillegg kan karakteriseres som en fagbok når det gjelder autisme. Han henter mye av sitt budskap via sin egen sønn med diagnosen autisme. I tillegg er han spillredaktør i The Guardian. Denne bakgrunnen kommer sterkt fram gjennom konstruksjonsspillet Minecraft som blir viktig i tilnærmingen til sønnen og senere også for ekteskapet.

Leserne blir tatt med i en verden fullt av autismens særegenheter. I denne verden får du innsikt i foreldres redsel, usikkerhet og frustrasjon når det gjelder hvordan de skal behandle og stille krav til sønnen sin. Hverdagen kan brått bli satt på hodet dersom rutinene på en eller annen måte brytes.

Parallelt med dette opplever vi at ekteskapet blir satt på en stor prøve. Dette kan ofte skje når hverdagen til funksjonshemmede foreldre setter under press.

Hovedpersonen elsker kona si, men han har glemt hvordan han skal vise det. Han elsker sønnen, men forstår han ikke. Noe er nødt til å forandre seg. Og det må starte med han.
Samtidig mister han jobben sin, og vi blir vitne til en fars kamp for å finne tilbake til seg selv, sønnen og kona.

I dette løpet skal det vise seg at spillet Minecraft blir inngangsporten til sønnens verden. Dette spillet finnes og har vist seg verdifullt for flere barn med autisme. Gjennom konstruksjonene i spillet får faren gradvis  bedre kommunikasjon og fellesskap med sønnen sin. Etter hvert kommer også kona inn i Minecraft - verdenen.

Vi anbefaler denne boka sterkt til deg som søker en vidunderlig varm, faglig og innsiktsfull roman om autisme, familie, vennskap og kjærlighet. Vi antar at boka vil røske i hjerterøttene dine.

søndag 21. mai 2017

Hvordan fatte matte


Forord:
Forfatterne Anne Lene Johnsen og Elin Natås hadde helt ulike forhold til matematikk. Den ene elsket og kunne matte mens den andre var en mattesinke. De har som mål med boken å gi foreldre eller pedagoger:
1. En forståelse for hvorfor noen (mange) sliter med matte
2. Et verktøy for å få has på en viktig del av denne årsaken
3. Tips til hvordan du lærer bort selve matematikktemaene etterpå

Deres erfaring er at de elevene som får problemer med matematikken, ramler av i løpet av de første fire årene. Denne boken sørger for at elevene ikke ramler av i utgangspunktet, eller veileder elevene tilbake på rett spor dersom de allerede har problemer med matten.

DEL 1: LØSNINGEN:
Matte er et typisk byggefag. Det må ikke være huller i fundamentet. I denne boken viser vi deg hvilke huller i grunnmuren som kan føre til at man sliter med matematikken i "etasjene" over.
Grunnmuren består av:
 • Å gjenkjenne informasjon
 • sortere og skille på informasjon
 • trekke ut det viktige i hvert tilfelle(det heter å abstrahere)
 • sette det hele sammen
 • huske hva man skal gjøre og hvorfor
 • trekke de riktige konklusjonene, og
 • kunne bruke den samme forståelsen om igjen og om igjen også på nye oppgaver
Pedagogen Magne Nyborg har definert følgende 23 grunnleggende begreper som det arbeides med i denne boken:

Farge, form (linje/flate/rom), stilling (vannrett/loddrett/skrå), størrelse, plass, antall, mønster, retning, brukes til (funksjon), stoff (art/egenskap), levende/ikke levende, lyd, overflate, temperatur, smak, lukt, tid, forandring, fart, vekt (tyngdekraft etc.), verdi og kjønn.

Barn trenger bedre begrepsforståelse i grunnmuren. I denne delen beskrives en rekke eksempler på elever med problemer og hvordan man kan arbeide med dette. Her gis tips til familie, besteforeldre, lærere og undervisningsministre.
Det understrekes som svært viktig at før vi kan øve, pugge, gjøre lekser eller prøve å løse et sett matteoppgaver, må vi først forstå og ha lært hva vi skal gjøre. Først lære, så øve.
 
Kap. 0: Den viktige grunnmuren:
Dette kapittelet handler om de enkelte grunnleggende begrepene som må være lært før man kan lære matematikk. Her vises hvordan du underviser barnet ditt i disse begrepene gjennom en fast firetrinns modell. Fremgangsmåten er den samme uansett hvilket begrep dere jobber med.
 
Kap. 1-7 : Etasjene i huset og matematikktemaer mange sliter med inneholder de viktigste temaene i pensumet i grunnskolen. I hvert av disse kapitlene beskrives hva du må ha lært og være trygg på før man kan forventes å lære det enkelte matematikktemaet.

Kap. 8: Årsaker bak problemene beskriver grunner til matematikkvansker og hvorfor de er oppstått.

Kap. 9: Hva betyr ordene? finner du en oversikt over hva ord og uttrykk betyr.

DEL 2: UNDERVISNINGEN Kjøreregler for undervisningen:

Kap. 0: Undervise i grunnleggende begrepssystemer:
Her vises konkrete eksempler på hvordan det arbeides med begreper etter BU-modellen utviklet av Magne Nyborg. Her finner du også forslag til materiell som kan brukes.

Kap. 1: Tall, telling og tallforståelse:
I dette kapittelet skal vi lære:
 • Forstå hva det vil si å telle, og at når vi teller, finner vi antall
 • At tallene vi bruker er symboler for antallet
 • Å skrive tallsymbolene fra 0 til 9
 • Telle til 100 muntlig, og kanskje til 1000 (hvis mulig)
 • Telle 10 og 10, 100 og 100
 • Om hvordan grupper kan være like eller forskjellige i antall, at man kan gjøre større og mindre og at antallet kan være det samme
 • Symbolene for større enn (<) og mindre enn (>)
Dette må man ha lært før man kan lære temaene i dette kapittelet:
Begrepene form, stilling, antall, gruppe, plass, verdi, retning, størrelse, forandring , funksjon, symbol, gruppe og mengde.

Kap. 2: Plassverdisystemet/posisjonssystemet:
I dette kapittelet lærer vi:
 • Mer om at tallene er symboler for antall
 • At tallene kan ha forskjellig plass, og at det er plassen som bestemmer om tallene er enere, tiere, hundrer eller tusener, eller tideler, hundredeler, tusendeler osv.
 • Forstå forskjell på tallsymbol, tall og siffer
 • Hva hele tall er
 • Å doble og halvere antall
 • Partall, oddetall og primtall
Barnet må ha lært antall, plass, retning, funksjon, forandring, verdi, størrelse, symbol og mengde

Kap. 3: De fire grunnleggende regneartene:
I dette kapittelet lærer vi:
 • Å endre antall med pluss, minus, gange og dele med hele tall skriftlig
 • Hoderegning. Pluss og minus, gange og dele
 • Positive og negative tall
 • Faktorer og produkt: Hva er det + alle de andre rare ordene
 • Figurtall og tallmønstre
Sjekk om barnet kan antall, plass, retning, funksjon, forandring, verdi, symbol, hel og del og gruppe.

Kap. 4: Brøk, desimaltall, prosent og promille:
Her lærer vi :
 • Om hel og del
 • Om brøk: Pluss, minus, gange og dele med brøk. At brøk er en måte å dele opp ting på, og hvordan det gjøres og symboliseres, og om brøkstrekens historie
 • Om brøk, desimaltall, prosent og promille og sammenhengen mellom disse fire
 • Desimalkomma, forskjellen mellom komma i rettskriving og i matematikk
 • Om prosent og promille. At det beskriver en del av noe helt
Sjekk om barnet kan antall, plass, stilling,retning, funksjon, forandring, verdi, symbol og gruppe. Det er en stor fordel at gangetabellen er automatisert ( for å greie å finne fellesnevner i brøk):

Kap. 5: Måling og klokken:
I dette kapittelet lærer vi:
 • Hva er det metriske systemet og titallssystemet?
 • Om 1-, 2- og 3-dimensjonalt
 • Hva følgende enheter betyr, hva man kan bruke dem til og hvordan man omregner mellom dem: Om meter og at vi måler ved hjelp av meter, desimeter, centimeter og millimeter. Om kvadratmeter, kvadratdesimeter, kvadratcentimeter og kvadratmillimeter. Kubikkmeter, kubikkdesimeter, kubikkcentimeter og kubikkmillimeter. Liter, desiliter, centiliter og milliliter. Kilogram, hektogram, dekagram og gram
 • Klokken: Hva er timer , minutter og sekunder
 • Klokken bruker 60-tallssystemet. Hvorfor det?
 • En krone, ti øre , ett øre
 • Beregne vei, fart og tid
Du må på forhånd ha lært om form (linje, flate, rom ), antall, plass, stilling, retning, funksjon, forandring, verdi, vekt, temperatur, tid, symbol, hel og del og gruppe

Kap. 6: Geometri:
Dette skal vi lære:
 • Hvordan vi måler og beregner størrelser på linjeformer, flateformer og romformer, 1-, 2- og 3-dimensjonalt.
 • Hvordan å forstå formler for ulike utregningsmåter for areal og volum.
 • Kvadrattall og kvadratrot
 • Kubikktall
Dette må vi ha lært på forhånd: Form (linje, flate, rom), antall, plass, stilling, retning, funksjon, forandring, verdi, overflate, stoff, symbol, hel og del og gruppe.

Kap. 7: Algebra, likninger og funksjoner:
Dette skal vi lære:
 • Hva betyr algebra - historien om en algebraiker
 • Hvordan matte plutselig ikke bare handler om tall, men nå også bokstaver, og at vi kan regne med noe vi ikke vet hva er
 • Figurtall og tallmønstre
Vi må ha lært antall, plass, stilling, retning, funksjon, forandring, verdi, symbol (at det betyr "noe som står i stedet for"), hel og del og gruppe

Kap. 8: Læringsprosessen og mulige årsaker bak lærevansker:
Læring involverer mange psykologiske, biokjemiske og fysiske prosesser. Årsaker til mattevansker og hvorfor noen faller fra kan deles inn i minst 3 grupper:
 • Undervisningsmessige (didaktiske)
 • Psykologiske/sosiologiske
 • Fysiologiske/nevrologiske
De forskjellige årsakene beskrives i de tre gruppene.

Kap. 9: Etymologi:
I dette kapittelet beskrives hva de matematiske tegnene symboliserer.

Dette er en meget interessant bok som gir konkrete beskrivelser av hvordan undervisningen må legges opp gjennom stort sett hele grunnskolen når det gjelder begreper og matematikk. Vi vil tro at foreldre og pedagoger finner mange spesifikke beskrivelser av undervisningsforløpet som gjør matematikken enklere for elevene selv om stoffet i begynnelsen kan virke vanskelig å nå inn til.SOMMERLENKERSOMMER

Sommer og sol (Hildes hjørne)
Sommertips (Hildes hjørne)  

OPPSKRIFTER
Sommermat (Hildes hjørne) 

BÆR/FRUKT  
BLÅBÆR
Blåbær (Urtekildens planteleksikon)  
Blåbær (Bama) 
Blåbær (Faktaark, NIFAB.no)
Business av blåbær (forskning.no)
Derfor er norske blåbær sunnest (NRK, Livsstil)  
Blåbær oppskrifter (Matoppskrift)
Bare blåbær (Oppskrifter, Tine)  
BRINGEBÆR
Bringebær (Urtekildens planteleksikon)  
Bringebær (Bama)  
Bringebær (Mesterhagen)  
Dyrk bringebær i egen hage (Matportalen.no) 
Bringebær oppskrifter (Matoppskrift.no)  
Bringebæroppskrifter (Mat På Bordet)
VILLBRINGEBÆR  
Ut og plukk villbringebær (Fakta, Ut og Plukk)
Villbringebær (Moseplassen) 
JORDBÆR
Jordbær (bama.no)  
Jordbær (Mesterhagen)  
Dyrk jorbær selv (Ren mat)  
Jordbær oppskrifter (Matoppskrift)  
MARKJORDBÆR
Markjordbær (Urtekildens planteleksikon) 
Markjordbær (Wikipedia)
Markjordbær oppskrifter (My Taste)  
Oppskrifter med markjordbær (Kirsten Winge)   
KIRSEBÆR 
Kirsebær (frukt.no) 
Forførende kirsebær (Oppskrifter, Dan sukker) 
Kirsebær oppskrifter (Klikk.no) 
MORELLER
Morell (Bama)
Moreller (frukt.no)  
Moreller (Oppskrifter, Det søte liv) 
MULTER  
Multer (frukt.no) 
Molte (Urtekildens planteleksikon) 
Molte (Miljølære.no) 
Multer (Bama)
Molter, fjellets gull (Fjell og fiske) 
Oppskrifter (Matoppskrift.no) 
Marinerte multer (Tine.no)  
NYPER  
Steinnype (Urtekildens planteleksikon) 
Nyper (Faktaark, NIFAB.no)  
Oppskrifter (Klikk.no) 
TYTTEBÆR  
Tyttebær (Urtekildens planteleksikon)
Tyttebær (Faktaark, NIFAB.no)  
Tyttebæroppskrifter (Matoppskrift.no) 
TRANEBÆR
Tranebær (Urtekoldens planteleksikon) 
Tranebær (Faktaark, NIFAB)
Oppskrifter med tranebær (Matoppskift.no)  

FUGLER
Fortsett å mate fuglene (Moseplassen)  
Fugler ved foringsplassen (Miljølære) 
Galleriet (Fugler.no)
Lær om fugler som finnes i Norge (Undervisningsmateriell, Borge i Norge)
Norske fuglearter (Naturfakta)  
Norske fugler (Norsk Ornitologisk Forening)
På fugletur i Spania (blogspot.no) 
UNDERVISNINGSOPPLEGG, FUGLER 
Bli kjent med fuglene i nærmiljøet (Trinn 4-7, Natursekken)  
De fem grunnleggende ferdighetene (Trinn 4-7, Natursekken)
Forskerspirer studerer fugler Trinn 4-7, (Natursekken)  
Fuglene våre (Trinn 3, Norsk nettskole)
Idehefte (Underisningsmateriell, Fugleskolen)
Observere reirbygging i fuglekasse (Trinn 4-7, Natursekken) 
Undervisningsopplegg med fugler (Myrertoppen barnehage, IPad i skolen)

INSEKTER OG SMÅKRYP  
Fargeleggingsbilder (Info bilder) 
Fargeleggingsside (first-school) 
Illustrasjoner, utskrifter, fakta (Enchanted learning) 
Insektfoto (Gratis, pixabay)
Insektsaktiviteter (dltk kids)
Insekt flash cards (boogles world) 
Insektskort (prekinders) 
Visste du dette om insekter? (Newton, NRK Super) 
Labyrint (abc teach) 
Naturfaghjørne i barnehagen (Forslag til utstyr, Forskerfrø.no)  
Plakater og plansjer (Last ned, Forskerfrø.no)
Puslespill - Bie (abc teach)  
BIER OG HUMLER  
Blomster for bier og humler (Bie elsker blomst, Moseplassen)
Bli med å redde humlene (Regjeringen.no) 
Hjelp humla (Naturvernforbundet)
Verden trenger humler (La humla suse)
MAUR
Magiske småkryp på land (Aktiviteter i barnehagen, Forskerfrø.no) 
Maur (Kultur og underholdning, NRK)
Maurens mystiske liv (Nysgjerrigper) 
SMÅKRYP
Skrukketroll (Forskerfrø.no)
Småkryp i jord (Naturfag.no)
Småkryp i vann (Memorykort, WWF.se) 
Småkryp på land (Forskerfrø.no)
Utskriftsbilder (abc teach)   
SNEGLER
Danser som en snegle (Aktiviteter for de minste, Forskerfrø.no) 
Om snegler (Barn og natur)
Vanlige snegler (Miljølære.no)  

UNDERVISNINGSOPPLEGG, INSEKTER 


Insekter og andre småkryp (Undervisningsopplegg, Miljølære.no)

Innsekter og andre småkryp (Veiledning, Miljølære.no) 
Insekter, edderkopper og andre småkryp (Forsøk og praktisk arbeid, naturfag.no)
Innsekthusprosjekt (Klubben barnehage, Forskerfrø.no)
Naturfaghjørne i barnehagen (Forslag til utstyr, Forskerfrø.no)   
Småkryp i jord (Naturfag.no) 

SOMMERFUGLER  
Dagsommerfugler (Forskerfrø.no) 
Dagsommerfugler (Naturfag.no) 
Norges sommerfugler (Naturhistorisk museum) 
Sommerfugler i Norge (Foto, Knut Riise)
Sommerfugler i Norge (Lepidoptera.no)  
UNDERVISNINGSOPPLEGG, SOMMERFUGLER
Prosjekt om sommerfugler (Klubben barnehage, forskerfrø) 

BLOMSTER 
Giftige planter (Ville-/Hage-/Stueplanter, Oversikt, NHI.no)
Markblomster (Bilder med norske/latinske navn, Egils herbarium)
Markblomster (Billedgalleri, Egil Michaelsen) 
BLÅKLOKKE  
Blåklokke (Urtekildens planteleksikon)    
Blåklokke (Artsdatabanken)  
Blåklokke (Nature Gate)    
LILJEKONVALL  
Liljekonvall (Urtekildens planteleksikon)   
Liljekonvall (Helsnorge.no) 
LØVETANN  
Løvetann (Skoletorget)  
Løvetann (Nature Gate)   
Løvetann (Urtekoldens planteleksikon)  
Løvetann som mat og medisin (Alternativ.no)   
Ukas ugras: Løvetann (Forskning.no)  
Ugrasløvetann (NIBO)   
PRESTEKRAGE
Prestekrage (Nature Gate)  
Prestekrage (Artdatabasen)  
Prestekrage (Biologiportalen) 
Prestekrage (Helsenorge.no) 
Prestekrager i mat (Natur, NRK)  
RØDKLØVER  
Rødkløver (Urtekildens planteleksikon)  
Rødkløver (Urtemedisin)  
Rødkløver (Faktaark, NIFAB.no)
SMØRBLOMST
Smørblomst (Helsenorge)  
Smørblomsten har speil (Nysgjerrigper)  
Smørblomster (Skoletorget) 
Ukas ugras: Engsoleie (forskning.no) 

UNDERVISNINGSOPPLEGG   
Alfabetisk oversikt (Undervisningsopplegg og ressursbank i kroppsøving, Gymtroll)
Bondegården (Tommeliten)   
Forskeroppgaver (Uteskoleveven)  
Hvor godt kjenner du treslaga? (Ouiz, Naturbruk)
Mat fra naturen (Uteskoleveven)   
Naturskattejakt med eggekartong (førskoleburken) 
Nærnatur (Den naturlige skolesekken, Naturvernforbundet) 
Skogleksikon (Uteskoleveven)   
Ting å lage (Uteskoleveven)  
Uteaktiviteter med oppgaver (Uteskoleveven)
Uteleker (Uteskoleveven)  
Uteskoleaktiviteter (Eksempler i naturfag, kroppsøvinng, mat, helse) 

KUNST OG HÅNDVERK  
Bygg med egne treklosser (førskoleburken) 
Farging av blomster (Fantasifull.no)  
Figurer med maling og sugerør (Fantasifull.no)    
Fisker av leire (Fantasifull.no)   
Lag kullstifter i bålet (Kart i skolen)   
Lag egne pensler (Fantasifull.no)   
Monotypi - Trykk (Fantasifull.no)  

AKTIVITETER  
Husk å leke i sommer (Tips på nett)  
Ide-bank (Hildes hjørne)
Leker for større barn (KS Romarheim, Ressursbanken) 
Naturglede - aktiviteter ute i naturen (Naturvernforbundet)  
Tips til sommerferieaktiviteter med barn (Foreldremanualen)
Ti tips til uteaktiviteter med barna (Aftenposten) 
Tornekratt - Lek i naturen (Fantasifull.no)     
Papirbåt i vanndam (Fantasifull.no)  
Åtte morsomme uteleker (Foreldre.no)

SANGER/RIM/REGLER  
Blomster/Natur (Barnesanger.no)
Dyr (Barnesager.no)   
Ellinger (Barnesanger wikispaces)
Ellinger (Hildes hjørne) 
Kroppen (Barnesanger.no)   
Lytt gratis til lydbøker (Barnesanger.no)    
Mat/Bordvers (Barnesanger.no)    
Regler/Rim/Vers (Barnesanger.no)  
Rim og regler med tall (hib.no Matematikk) 
Rim regler og vers (Hildes hjørne) 
Sangleker (Barnesanger.no)    
Sanger om vennskap (Barnesanger, wikispaces)
Sanger om årstider/vær (Barnesanger.no)   
Tall-/telleregler og sanger (Hildes hjørne)
Ut på tur/Tursanger (Barnesanger.no)   

DIKT/TEKSTER   
Dikt for barn om vennskap (Einar Økland) 
Dikt om sommer (Norske dikt)  
Dikt om sommer og natur (Dagens dikt) 
Dikt om vennskap (Norske dikt) 
Morsomme dikt (Andre Bjerke) 
Morsomme dikt for barn (Samling av dikt for barn)
Summer Poems and Rhymes for Kids (Poetry About Summer) 
Summer Poetry and Songs (dltk Holidays)  
Vennskap (Tekst for en hver anledning) 
Vennskap (Hildes hjørne) 
Visdomsord om vennskap (Vise ord i hytt og pine)

SITATER/ORDTAK 
Ordtak (Barnesanger, wikispaces)
Per Fugelli sitater (Siterte sitater)
LIVET  
Arbeid (Siterte sitater)  
Begynnelse og slutt (Siterte sitater)  
Forandringer (Vise ord i hytt og pine)
Kunnskap (Vise ord i hytt og pine)  
Livet og øyeblikkene (Siterte sitater)  
Læring (Vise ord i hytt og pine)    
Ordtak om livet (Når gode råd er gratis)  
Sitater om livet (Når gode råd er gratis) 
Visdomsord om forandringer (Vise ord i hytt og pine) 
Visdomsord om livet (Når gode råd er gratis)
Visdomsord om livet (Vise ord i hytt og pine) 
OMTANKE  
Glede (Beritsside)
Håp (Beritsside)
Medmenneskelighet ( Siterte sitater)  
Mennesket (Vise ord i hytt og pine) 
Mot (Visdomsord i hytt og pine)  
Motiverende visdomsord (Vise ord i hytt og pine) 
Motgang (Vise ord i hytt og pine)  
Visdomsord om å smile (Vise ord i hytt og pine)
VENNSKAP  
Bestevenner (Utvalgte sitater)   
Ordtak om venner (Når gode råd er gratis)
Sitater om vennskap (Når gode råd er gratis) 
Utvalgte ord til oppmuntring (Siterte sitater) 
Utvalgte ord til en god venn (Siterte sitater) 
Vennskap (Siterte sitater) 
Visdomsord om venner og vennskap (Når gode råd er gratis)
Visdomsord om vennskap (Vise ord i hytt og pine)  

SANGER TIL SOMMERAVSLUTNINGEN  
Farvelsanger (Barnesanger, wikispaces)
For siste gang (Avskjedssang m/tekst+besifring, Portveien 2) 
Hilse- og avskjedssanger (Barnesanger, wikispaces) 
Start/Slutt (Barnehagesanger, Hildes hjørne)  
Tullesanger (Barnesanger.no)  

VITSER TIL SOMMERFESTEN    
Alle barna-vitser (Barnesanger.no)   
Alle barna-vitser (Le litt mer) 
Barnas vitser (Hildes hjørne)
Barnevitser (iNorge)
Doktorvitser (Barnesanger.no) 
Dyrevitser (iNorge)  
Familievitser (iNorge) 
Hvorfor kan ikke jeg-vitser (Barnesanger.no)   
Skolevitser (Barnesanger.no)  
Skolevitser (Le litt mer)  
Skolevitser (iNorge)  
Vitser for barn (Hildes hjørne) 
Vitser for barn (En god latter forlenger livet)
Vitser om dyr (Barnesanger.no)  

GÅTER TIL SOMMERFESTEN  
Barnas gåter (Hildes hjørne)
Gåter for barn (Barnesanger.no) 
Gåter for barn (En god latter forlenger livet) 
Barnas gåter (Hildes hjørne)  

UNDERHOLDNING
Doris Renhjerte (Morsomt rollespill)  
Sketsjer til sommerfesten (Kitty Mezzetti)