lørdag 29. januar 2011

Spesialpedagogisk leseopplæring - en veileder


Oddhild Godøy og May Britt Monsud har gjennom denne utgivelsen i regi av Bredtvet kompetansesenter gitt et verdifullt innspill til en kompetanseheving når det gjelder leseopplæring i norsk skole.


Vi presenteres for helhetslesing som for mange elever vil bety en ny start i lesing. En lett tilgjengelig leseutviklingsmodell vil stå som garantist for denne utvikling. Elevene kan få problemer på ulike nivå i utviklingsmodellen. Det illustreres via eleveksempler hvordan vansker med lesing kan vise seg på ulike nivå i utviklingen.


Jo tidligere elever får problemer ,(jo tidligere de avsporer), dess større konsekvenser kan det få for den enkelte. Derfor blir det svært viktig at relevant hjelp settes inn så fort som mulig..


Forfatterne drøfter på en forbilledlig måte lærerens rolle i opplæringsprosessen. Her er det snakk om systematikk og forklaring i forhold til eleven hvorfor en trener på forskjellige teknikker.


Hoveddelen av boka på 84 sider er viet forslag til konkrete tiltak når leseprosessen har sporet av i fase I, II og III. Her vrimler det av konstruktive tiltak på de forskjellige nivå.


Det er også en beskrivelse av digitale hjelpemidler, lesekurs samt enkelte konkrete eleveksempler. Til slutt fokuseres det på sammenhengen mellom talespråk og skriftspråk. I kap. 10 blir leseutviklingsmodellen utfyllende beskrevet.


Dersom en skal komme med innvendinger kunne det vært ønskelig med større vektlegging på digitale lære- og hjelpemidler samt viktigheten av at foreldrene trekkes inn i relevant trening hjemme. Foreldresamarbeidet er imidlertid  beskrevet i Leseveileder for foreldre som har barn med lese- og skrivevansker. Denne er skrevet av fagfolk på Bredtvet i samarbeid med dysleksiforbundet i Norge.


Boka er et funn fordi den er lettfattelig og konkret. Her har den engasjerte rektor oppskriften på hvordan lesekurs og tilrettelegging for  elevene skal organiseres og gjennomføres for alle trinn. Det er vår oppriktige mening at den skolen som setter fokus på denne boka, prioriterer spes.ped. kompetansen i sitt personale, utvikler det materiell som er beskrevet i boka og gjennomgår boka grundig for personalet, snart vil fremstå som en kvalitetsskole.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar