fredag 25. mars 2011

Trageton i barnehagen

Arne Trageton is still going strong. Han har rundet 75 år, men akter ikke å gi seg med å videreutvikle "Å skrive seg til lesing". Konklusjonene i hans nordiske prosjekt viser at barna lærer raskere å skrive og lese når de begynner å skrive på PC allerede i 1. klasse. Det viser seg også at disse barna utvikler penere og hurtigere håndskrift når den formelle skrivetreningen utsettes til 3. klasse.
Det anbefales at interesserte leser boka ovenfor.

Trageton har nå tatt skrittet over i barnehagen. I en artikkel, publisert i Aftenposten av 12. oktober 2011, hevder han at 3-åringene i barnehagen raskt gjenkjenner ord og 5-åringene leser i løpet av få uker. Trageton hevder dette etter utprøving i barnehager på Øst-og Vestlandet, i Nord-Norge, Sverige og Finland. Han er nå i ferd med videre kursing av barnehagepersonell.

Til tider har innvendingene mot Tragetons teorier vært at resultatene er for lite forskningsbaserte. Dette ser det nå ut til å bli en forandring på da Universitetet i Helsingfors har søkt om EU- midler i forbindelse med et forskningsprosjekt som skal omfatte 9 land.

Logoped Tone Finne, Bretvedt kompetansesenter, arrangerer nå kurs med temaet "Å skrive seg til lesing med bruk av PC og talesyntese". Finne snakker her om lytteskriving som tar utgangspunkt i Tragetons publikasjoner. Elevene taster inn bokstaver på tastaturet og vil da høre lyden av bokstavene som skrives og etter hvert ordet som dannes.

For vår egen del har vi fulgt Arne Trageton i over 10 år. Det har ført oss ut på reiser til kommuner som med hell har utprøvd "Å skrive seg til lesing". Dette gjelder bl.a Bergen, Nørrevangskolen i Silkeborg i Danmark og hele Ystad kommune i Sverige. I tillgg har Ullensaker kommune, i regi av PP-tjenesten, drevet arbeid i forhold til Trageton på flere skoler i kommunen.

Vår konklusjon har vært krystallklar. Våre nordiske venner i Sverige og Danmark har kommet svært langt. Det gjelder spesielt Ystad kommune der alle grunnskolene i kommunen praktiserte "Å skrive seg til lesing". Der var det også utviklet Trageton-nettverk for alle skolene i kommunen.

Når det gjelder Ullensaker, er det også klart at de skolene som har fulgt opplegget til punkt og prikke, har oppnådd gode resultater. Det ble utviklet lokale Trageton-opplegg for hele grunnskolen, også når det gjaldt engelsk. Prosjektleder for dette var Eva Marie Borgeteien.

Tone-Mette Haugen hadde ansvaret for opplæring av skolene. Hun har også selv praktisert dette i sine klasser og var med på utvikling av lokale Trageton-opplegg i Ullensaker.

Vi tror forskningen vil vise at Trageton har rett. Finland er det landet han har hatt størst fremgang i. Det ligger også muligheter i å utvikle en syntese av Finne-Trageton. Til slutt er det lov til å minne om siden "Tragtons venner" på Facebook

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar