onsdag 25. mai 2011

En skole for hele hjernen

Gystadmarka skole i Ullensaker kommune arrangerte inspirasjonsdager 1. og 2. april 2011 for foreldre, pedagogisk personale og andre interesserte. Dagene samlet ca 60 påmeldte hver dag, som fikk servert korte forelesninger om kommunikologi samt klasseromsvandring for å se elevene i praktisk skolehverdag.
Vi var så heldige å kunne være til stede begge dager, og vi ble inspirert av det vi fikk lære. Derfor synes vi det er på sin plass med en liten beskrivelse av hvordan denne skolen arbeider til inspirasjon for andre skoler i landet.
Mange skoler velger en metode eller modell for å arbeide med uønsket atferd eller læring. En metode vil aldri favne alle elevene. På Gystadmarka skole  fungerer disiplinen kommunikologi  som en ytterramme for skolens virksomhet. Innen kommunikologi defineres all atferd og opplevelse som kommunikasjon. Faget består av et enkel og universelt materiale. Kompetansen kan benyttes i og på tvers av  alle typer systemer for å oppnå ønsket tilstand eller resultat. Den kan feks brukes til å skape et godt hjem-skolesamarbeid, legge til rette for en lærende organisasjon eller å legge til rette for god læring for den enkelte elev.  
Alle lærere og assistenter har fått opplæring og trening i utvalgte deler av materialet slik at de får en felles forståelse av praksis når det gjelder alle relasjoner i skolesamfunnet.
På inspirasjonsdagene presenterte ledelsen  skolens pedagogiske plattform – ”en skole for hele hjernen”. Denne legger premissene for all pedagosisk virksomhet – på skolen og SFO.
På Gystadmarka er de opptatt av at hele mennesket skal ivaretas og utvikles – itråd  med  generell del og læreplaner for fag. Systemisk hjerneforskning legges til grunn for hvordan barnets helhet kan ivaretas. Den finske hjerneforskeren Matti Bergstrøm sammenfatter hjernens struktur i tre hoveddeler: hjernebark, det limbiske system (limbus) og hjernestammen som ivaretar blant annet kunnskap, barnets verdigrunnlag og kraft/engasjement. Målet er at dette skal være i balanse. Skolen bestreber at dette også gjenspeiles i deres praksis.
”En skole for hele hjernen” får konsekvenser for den tradisjonelle leksepraksisen. Det blir umulig å ha en lik praksis for alle elever når det gjelder hjemmearbeid da alle barn og hjem er forskjellig. Elevene skal jobbe etter mål der det er balanse mellom mestring og utfordring. Hver enkelt lærer  skal være bevisst på  skolens pedagogiske plattform når læringsarbeid planlegges og gjennomføres. I utgangspunktet skal alle elever lese hjemme – utover det vil det forekomme øvingsoppgaver når det er hensiktsmessig ift måloppnåelse.
Skolen arbeider også med nevromotorisk trening. I klasser eller mindre grupper beveger en kroppen langsomt med fokus pust og indre oppmerksomhet. Dette stimulerer nervesystemet og samhandlingen mellom de ulike delene i hjernen. I tillegg fører det til indre ro og oppmerksomhet.
Dette ble en liten smakebit av alt denne skolen står for. Resultatene miljømessig og faglig er ikke mindre enn imponerende. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med Gystadmarka skole for å få mer informasjon. Ledelsen der vil helt sikkert være meget forkommende. Det er også laget en DVD der aktører fra skolen deltar – “Rør deg hjerne”, en film om nevromotorisk trening. Nederst på denne bloggen legges ut kopi av skolens pedagogiske plattform. En viktig melding til SkoleNorge. Inspirasjonsdagene vil trolig bli en fast tradisjon ved skolen!!

mandag 9. mai 2011

Dagbok fra en mors verste mareritt - mobbing i skolen

Denne boken er et viktig bidrag i forhold til mobbing i skolen, skrevet anonymt av en fortvilet mor. Fortellingen dreier seg i hovedsak om hennes sønns opplevelser i 1. klasse. Boka er umulig å legge fra seg når du først har begynt å lese den.
Gjennom lesningen fryser du, engasjeres du, blir du deprimert, føler du foreldrenes desperate kamp gjennom søvnløse netter for rett og slett å redde barnet sitt.
Vi opplever hvordan foreldrene overga barnet sitt til skolen i trygg forvisning om at de kunne stole på det profesjonelle og kompetente personalet der. Dessverre kunne de ikke det. De ventet for lenge før de endelig skjønte at det ikke gikk an.
Noe av det verste for oss skolefolk å lese, er hvordan skolen systematisk avviste at det overhode var et problem på skolen. I stede plasserte de elegant skylda på foreldrene og barnet.
Ca. 35000 barn opplever mobbing i den norske skolen, trass i alle former for program som blir tatt i bruk for å redusere den. Er det virkelig slik som denne mora opplever? Heldigvis er det ikke det over alt, men fortellingen er så realistisk at vi ikke har noen grunn til å tvile på at dette har hendt og kommer til å hende igjen.
Boka retter seg til alle som bryr seg om skole og barns oppvekstvilkår. Den gir et rystende bilde av hvilke forskjeller det kan være på skoler i samme kommune, sannsynligvis på grunn av manglende rektorkompetanse og styringskompetanse i kommunen.
Heldigvis ser det ut til at denne historien kan ende rimelig bra. Løsningen ble å flytte barnet til en annen skole som tok tak i problemet fra rektor til kontaktlærer i et godt samarbeid med foreldrene.
Vi skulle ønske at denne boka ble kjøpt inn til alle skoler i hele landet som grunnlag for en felles debatt i skolens personale om hvordan de kan unngå slike tragedier.
Vi skulle også ønske at foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ble tipset om boka slik at de kan spre informasjon og gjennomføre den samme debatten som skolens personale.
Til slutt: Takk til deg anonyme mor som ønsker å verne din familie! Gjennom din deling av dine opplevelser kan du allerede ha hindret lignende overgrep.