onsdag 25. mai 2011

En skole for hele hjernen

Gystadmarka skole i Ullensaker kommune arrangerte inspirasjonsdager 1. og 2. april 2011 for foreldre, pedagogisk personale og andre interesserte. Dagene samlet ca 60 påmeldte hver dag, som fikk servert korte forelesninger om kommunikologi samt klasseromsvandring for å se elevene i praktisk skolehverdag.
Vi var så heldige å kunne være til stede begge dager, og vi ble inspirert av det vi fikk lære. Derfor synes vi det er på sin plass med en liten beskrivelse av hvordan denne skolen arbeider til inspirasjon for andre skoler i landet.
Mange skoler velger en metode eller modell for å arbeide med uønsket atferd eller læring. En metode vil aldri favne alle elevene. På Gystadmarka skole  fungerer disiplinen kommunikologi  som en ytterramme for skolens virksomhet. Innen kommunikologi defineres all atferd og opplevelse som kommunikasjon. Faget består av et enkel og universelt materiale. Kompetansen kan benyttes i og på tvers av  alle typer systemer for å oppnå ønsket tilstand eller resultat. Den kan feks brukes til å skape et godt hjem-skolesamarbeid, legge til rette for en lærende organisasjon eller å legge til rette for god læring for den enkelte elev.  
Alle lærere og assistenter har fått opplæring og trening i utvalgte deler av materialet slik at de får en felles forståelse av praksis når det gjelder alle relasjoner i skolesamfunnet.
På inspirasjonsdagene presenterte ledelsen  skolens pedagogiske plattform – ”en skole for hele hjernen”. Denne legger premissene for all pedagosisk virksomhet – på skolen og SFO.
På Gystadmarka er de opptatt av at hele mennesket skal ivaretas og utvikles – itråd  med  generell del og læreplaner for fag. Systemisk hjerneforskning legges til grunn for hvordan barnets helhet kan ivaretas. Den finske hjerneforskeren Matti Bergstrøm sammenfatter hjernens struktur i tre hoveddeler: hjernebark, det limbiske system (limbus) og hjernestammen som ivaretar blant annet kunnskap, barnets verdigrunnlag og kraft/engasjement. Målet er at dette skal være i balanse. Skolen bestreber at dette også gjenspeiles i deres praksis.
”En skole for hele hjernen” får konsekvenser for den tradisjonelle leksepraksisen. Det blir umulig å ha en lik praksis for alle elever når det gjelder hjemmearbeid da alle barn og hjem er forskjellig. Elevene skal jobbe etter mål der det er balanse mellom mestring og utfordring. Hver enkelt lærer  skal være bevisst på  skolens pedagogiske plattform når læringsarbeid planlegges og gjennomføres. I utgangspunktet skal alle elever lese hjemme – utover det vil det forekomme øvingsoppgaver når det er hensiktsmessig ift måloppnåelse.
Skolen arbeider også med nevromotorisk trening. I klasser eller mindre grupper beveger en kroppen langsomt med fokus pust og indre oppmerksomhet. Dette stimulerer nervesystemet og samhandlingen mellom de ulike delene i hjernen. I tillegg fører det til indre ro og oppmerksomhet.
Dette ble en liten smakebit av alt denne skolen står for. Resultatene miljømessig og faglig er ikke mindre enn imponerende. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med Gystadmarka skole for å få mer informasjon. Ledelsen der vil helt sikkert være meget forkommende. Det er også laget en DVD der aktører fra skolen deltar – “Rør deg hjerne”, en film om nevromotorisk trening. Nederst på denne bloggen legges ut kopi av skolens pedagogiske plattform. En viktig melding til SkoleNorge. Inspirasjonsdagene vil trolig bli en fast tradisjon ved skolen!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar