torsdag 25. august 2011

HELHETLIG TILPASSET OPPLÆRING - HTO


Tuva Bjørklund har skapt en bok med denne tittelen som burde vært obligatorisk lesing med tilhørende inspirasjon i de mange klasserom. Hun har utviklet en modell som fokuserer på at elevene må ta del i opplæringen ut fra sine egne premisser. Modellen som bærer bokas navn realiseres gjennom satsing på 3 områder:
1.       Faglig differensiering: Eleven skal få oppgaver som motiverer ved å gi rom for egne vinklinger og grep på stoffet.
2.       Elevmedvirkning: Eleven skal være aktiv i egen læring og selv tilpasse seg  stoffet.
3.       Inkluderende miljø: Det  må være åpenhet om at alle er forskjellige og aksept for at det derfor er riktig at arbeidsmåter og undervisning vil fortone seg ulikt for ulike elever.

Dette er vel ikke revolusjonerende nyheter, men måten alt etter hvert bygges opp på i praktiske undervisningsopplegg som er gjennomført på barnetrinnet, virker meget solid.
Faglig differensiering krever rike og vide oppgaver  slik at de virker motiverende, ikke krever et riktig svar samt og gir rom for bredden i klassen.
Elevmedvirkning er sentralt i boka.  Valgene eleven gjør vil medføre et sterkere engasjement til oppgaven. For å få til dette, setter læreren faste rammer for undervisningen der eleven får et aspekt å velge innenfor.
Rent praktisk innføres leseren i modellen læringskaka som deler undervisningsopplegget i fire aspekter: Innhold, presentasjon, metode og organisering. Disse elementene inngår i lærerens planlegging av undervisningen. Læreren avgjør hvilke deler hun skal ha kontroll over og hvor eleven skal få ansvaret.
Med innhold menes hvilke tema eller lærestoff elevene skal tilegne seg. Eksempler på dette kan være addisjon av tosifrede tall eller bruk av spørsmålstegn. Innholdet kan også være praktisk som å måle med linjal eller sette en gjærdeig. Innholdet  kan ofte stå i lærebøkene.
Med presentasjon menes hvilke resultat undervisningen skal ha. Eksempler på dette kan være å skrive stikkord, skulptur, en utstilling eller en datafremvisning.
Organisering gjelder den fysiske ordningen av elever, rom og materiale. Eksempler kan være individuelt, i par eller grupper samt sekretærfunksjon osv.
I metode ligger hvilke tilnærming elevene skal bruke til arbeidet. Dette kan være metoder som storyline, arbeidsplan, elevbedrift eller vitenskapelig prosjektarbeid.
Når læringskaka brukes fastsetter læreren minst ett av områdene. Elevene bør få velge innenfor et annet. Gjennom læringskaka kan elevene være kreative innenfor trygge rammer og læreren har en god struktur rundt dem.
Boka inneholder en nøye beskrivelse av hvordan læringskaka brukes med mange praktiske undervisningsopplegg systematisert etter klassetrinn.
Her kommer det også frem hvordan læringskaka kan brukes til vurdering av undervisningsopplegg.
Ved å drive HTO der alle elevene i utgangspunktet skal jobbe med samme oppgaveformulering, har læreren en utfordring i å få med bredden. Dette kan bl.a gjøres ved å innføre en minstestandard for arbeidet, gi romslig tid til oppgaven og gi elevene ulike roller.
Elevmedvirkning er ikke det samme som ansvar for egen læring. Idealet om ansvar for egen læring har i praksis gjerne ført til at elevene har fått for frie rammer, med det resultatet at mange ikke har brukt tiden til læring. Elevmedvirkning i HTO betyr at eleven kan velge innenfor klare rammer gitt av læreren
Et inkluderende miljø er en forutsetning for å drive med HTO. Undervisningen her tar utgangspunkt i at alle er forskjellige og derfor trenger ulik opplæring. Inkludering starter med forholdet mellom lærer og elev. Om læreren er nærværende og aksepterende, vil også eleven kunne ta med seg denne holdningen og videreføre det overfor medelever.
Inkluderende miljø skapes for øvrig gjennom å styrke miljøet i klassen gjennom store klasseprosjekter, fremheve enkeltelever med presentasjoner de er gode på, opprette små arbeidsgrupper, åpenhet, trygghet og ærlighet gjennom å gi hverandre positive tilbakemeldinger samt å bruke ulikheter som ressurs. Elevene blir nemlig ikke likere etter hvert som de blir eldre, snarere tvert imot.
Denne boka gis vår helhjertede anbefaling. Vi er overbevist om at en seriøs utprøving av dette konseptet vil skape grunnlag for et bedre helhetlig læringsmiljø. Lykke til!