onsdag 1. februar 2012

En veileder om begrepslæring


Veilederen er utviklet ved Bredtvet kompetansesenter i samarbeid med 2 spesialpedagoger fra Sør-Trøndelag. Den består av 3 deler der første del gir en teoretisk bakgrunn om begrepstilegnelse hos barn og ungdom. Deretter følger en presentasjon av Språkverkstedet og en orientering om hvordan denne arbeidsmetoden har vært brukt i Språkverkstedet. Avslutningsvis vil en finne oppsummering av resultatene etter at metoden er anvendt for en større gruppe barn med språkrelaterte vansker.
Teoretisk bakgrunn:
Barn med språkvansker er en risikogruppe både i forhold til sosial deltagelse, kunnskapstilegnelse og utdanning. Språkvansker kan sies å være et skjult handicap fordi det ikke alltid er så synlig at barn eller ungdom strever med å uttrykke seg, forstå  eller bruke språket. Vi blir presentert for språktreet og Bloom og Laheys språkmodell  med komponentene form, innhold og bruk. Disse er alle med i Språkverkstedet.
Barn på 6 år vil vanligvis ha et ordforråd på 14000 ord. Begreper er også blitt kalt «tankens klær».
Språkverkstedet:
Språkverkstedet hentet inspirasjon fra et engelsk undervisningsopplegg og forutsetter et godt og tett samarbeid mellom PP-tjenesten og skole/barnehage. Det innebærer undervisningsøkter på 30 minutter med 3 – 5 økter pr. uke i 7-8 uker med gruppestørrelse på 3- 5. Det skal trenes på 1 ord pr. økt og opplegget kan tilpasses til bruk i barnehage og grunnskole.
Språkverkstedet består av fasene innhold/hva betyr ordet?, form og bruk/oppsummering
Måling av effekt:
Pedagogen velger ut 40 – 60 ord til ordlista som er tilpasset elevenes nivå. Ca. halvparten av disse ordene brukes. Etter testing velger pedagogen en øvingsordliste og en kontrolliste. Det er eksempler på slike lister i boka til de forskjellige trinn.
Det er satt opp 4 kriterier for forståelse av det enkelte ord i ordlista. Dette er et godt synonym eller antonym, bruksområde, en generell klassifikasjon og et hovedtrekk eller flere eksempler som til sammen viser forståelse.
Det er utarbeidet skåringsregler, og i boka finnes eksempler på utfylte ordlister og 1 eksempel på en elevhistorie.
Evaluering av språkverkstedet:
Resultatene viser at jo flere ord elevene lærer på øvingsordlistene, jo flere ord kan de forklare på kontrollordlistene uten at de har øvd på disseordene.
Elevene ble testet før og etter trening med språk 6 – 16 og språk 5 – 6. I tillegg ble barnas språklige nysgjerrighet og en gasjement vurdert ut fra 20 spørsmål  om språkferdigheter. Resultatene viser at det kanskje er urealistisk å tro at en kan bedre testresultatene for et barn på standardiserte prøver etter noen ukers begrepsundervisning. Det er imidlertid tydelig at barns språklige engasjement bedres etter kort tid.
Vi opplever at dette er et strukturert opplegg med mange praktiske eksempler som så avgjort kan brukes  av pedagoger på alle trinn. Dette har vi savnet, og nå er det kun opp til engasjerte pedagoger å ta dette i bruk. Det følger også med e-postadresser til pedagoger som har arbeidet med språkverkstedet fra barnehage til og med ungdomstrinn. Boka kan kjøpes på Bredtvet kompetansesenter og koster 150 kroner. Der kan en også kjøpe 20 spørsmål om språkferdighet.