fredag 2. mars 2012

Felles forpliktende plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring i barnehager og skoler i Frogn kommune


Kommunal rapport har rangert Frogn kommune på 11. plass når snittet for de nasjonale prøvene i alle landets kommuner er gjennomgått. Vi fattet interesse for denne kommunens resultater, og etter samtale med kommunalsjef Olav Neander, ble det gitt grønt lys for en nærmere presentasjon av kommunens felles forpliktende plan slik overskriften skisserer. Det er bra at flere og flere kommuner utarbeider helhetlige planer som over lengre tid følges opp fra kommunenivået.

Denne planen gir tydelige kommunale føringer om tiltak barnehager og skoler skal iverksette omkring forebygging av språkvansker og kartlegging og registrering av språk og leseutvikling. Den viser også hvordan organisering av hjelpetiltak skal iverksettes på ulike nivåer og er delt opp i 3 hoveddeler slik :
1. Grunnlaget for planen
2. Praktiske handlingsplaner
3. Vedlegg

Del 1 inneholder lovgrunnlag, tydelige krav til styrere og rektorer samt krav til kompetanseutvikling og foreldresamarbeid.
Del 2 inneholder konkrete mål og tiltak med krav til de voksne i barnehagene. I tillegg skisseres tydelige krav i forhold til overgang barnehage/skole. Det er tydelige mål og tiltak for 1. trinn, 2. trinn, 3/4 trinn og 5/7 trinn. Deretter kommer rutiner for overgang barnetrinn/ungdomstrinn og mål og tiltak for 8/10 trinn. Det henvises til aktuelle lenker og praktiske vedlegg i planen.
Det er også laget en plan for kartlegging fra barnehage til 10. trinn og hvem som har ansvar for gjennomføring og evaluering. Det er også utarbeidet forslag til tiltak for elever som står nær eller under kritisk grense på kartleggingsprøvene fordelt på 1. -3. trinn, 4. – 7. trinn og 8. – 10. trinn.
Det er også laget regler for henvisning for videre utredning av alvorlige lese- og skrivevansker/ rutiner for samarbeidet mellom skoler og PPT. Dette er oppsummert i skolens ansvar og PPTs ansvar når det gjelder  1.- 3. trinn, 4. – 7. trinn og 8.- 10. trinn.
Del 3 inneholder en rekke praktiske vedlegg i form av tips, faglige eksempler, skjema som skal brukes og forslag til trinnvis informasjon på foreldremøter i forhold til innholdet i planen.

Det er gledelig å finne en helhetlig  plan med klare føringer fra kommunen til alle grupper. Enkeltelementer i planen kan sikkert diskuteres, men dersom planen blir fulgt opp like tydelig fra kommunens side som den er utformet, danner den et meget godt grunnlag for videre utvikling av lese/språkferdigheter i kommunen. Med de resultater som Frogn kommune allerede har oppnådd, er det  tydelig at planen har virket i riktig retning.

1 kommentar:

  1. Jeg ønsker en enda friskere satsing på begepsopplæring i barnehagen!

    SvarSlett