fredag 4. mai 2012

Leseplan for Klepp kommune


Denne leseplanen er i følge ass. Kommunalsjef Sigurd Aukland, laget av en gruppe lærere med veiledning fra Lesesenteret i Stavanger. Det tok 1 ½ år å utvikle den. Planen er forankret i moderne leseteorier. I tillegg vet kommunen, gjennom grundig evaluering, at lærerne virkelig bruker planen.

Før vi går inn på selve planen, er det også verdt å nevne at kommunen har en plan for overgangene med klare føringer for barn med særskilte behov og alle overgangene fra barnehage til og med videregående skole. Den inkluderer også overganger mellom trinn ved bytte av kontaktlærer. I tillegg har kommunen en plan for kvalitetsutvikling med spesiell vekt på barnehage og skole.

Selve leseplanen er organisert i 4 hovedområder:
1. Å skape engasjement og ambisjoner
2. Å utvikle språklig ferdighet
3. Å kunne kode om
4. Å lese med forståelse
 Disse er igjen brutt ned med 1-4 trinn, 5–7 trinn og 8-10 trinn
1.Å skape engasjement og ambisjoner har klare krav for de 3 hoved-trinnene, i hovedsak slik:
·         Tilgang på bøker/ litteratur
·         Sikring av at elevene leser bøker/tekster/litteratur
·         Høytlesing
·         Litteraturformidling
·         Leseprosjekt
·         Foreldrenes rolle
2.Å utvikle språklig ferdighet har klare krav for de 3 hoved–trinnene, i hovedsak slik:
·         Muntlige aktiviteter
·         Skriftlige aktiviteter
·         Arbeid med ord/ å utvikle ordforråd
3. Å kode om har klare krav for de 3 hoved–trinnene, i hovedsak  slik:
·         Plan for bokstavinnlæring (1 – 4 trinn)
·         Veiledet lesing på alle trinn i alle fag
·         Ord
·         Sjanger ( 5 – 7 trinn)
·         Lese med flyt og intonasjon (5 – 7 trinn)
·         Vurdering
·         Tiltak for elever som ikke har forventet kompetanse
·         Hvordan sjekke/sikre og vurdere elevenes kunnskap
4. Å lese med forståelse har klare krav for de 3 hoved–trinnene, slik:
·         Lesestrategier
·         Metakognisjon
·         Observasjon
·         Tiltak for elever som ikke har forventet dyktighet
·         Å undervise i forståelsesstrategier ( 8 – 10 trinn)
Dette er en noe skjematisk fremstilling av hovedpunktene i planen. Innenfor hvert hoved/underpunkt er det klare kravformuleringer i forhold til utstyr, trening, foreldrearbeid osv.
Til sammen utgjør alle de 3 nevnte planene en helhet som gir kommunen trygghet for at lesing blir satt på kartet i alle fag. Samarbeidet med lesesenteret har så avgjort båret frukter. At planen er laget over tid og er godt forankret blant det pedagogiske personalet, framstår som svært viktig.
Det arbeides godt med lesing i skolen. Klepp kommune sitt bidrag er med på å høyne nivået. Vi kan bare gratulere kommunen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar