tirsdag 4. september 2012

Regning for livet. En utviklingsplan for regning og matematikkopplæring i Karmøy kommune.


I den senere tid har fokus på matematikk og regning økt grunnet dårlige resultater generelt i faget. Mens flere kommuner nå har komplette lese/skrive/begrepsplaner for hele kommunen, er det derimot ganske vanskelig å finne tilsvarende når det gjelder regning. På denne måten skiller Karmøy kommune seg ut idet kommunen har utviklet en retningsgivende og forpliktende plan for barnehagene og skolene.

Planen er utviklet gjennom et samarbeid mellom PPS, skole, barnehager og lærerorganisasjon.

Planen understreker det store behovet for matematisk kompetanse som barn utvikler gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. Den trekker opp rammene for et læringsløp fra barnehage til videregående skole. Den er en overordnet strategi- og handlingsplan som viser retning og hovedprinsipper for denne opplæringen.

I Kunnskapsløftet defineres regning som en grunnleggende ferdighet som inngår i alle fag, mens matematikk er et av mange fag. All regning er matematikk, men ikke all matematikk er regning understrekes det i planen.

Hovedmålet med planen er at barn og unge som vokser opp i Karmøy skal sikres en utvikling og opplæring som i høy grad setter dem i stand til å ta i bruk matematikkunnskaper og regneferdigheter på alle områder der dette er naturlig i hverdag, utdanning eller yrke. De skal som følge av dette også hevde seg godt på nasjonale prøver, eksamener og i internasjonale undersøkelser på området.

I planen vektlegges kartlegging via bl.a observasjonsmaterialet MIO i barnehagene til konkret plan for kartlegging for trinn 1-7 og trinn 8-10 i grunnskolen. Alle teller skal brukes på alle trinn hver høst i skolene. PPS kurser skolene i bruk av dette anvendelige materiellet. Dette er et kartleggingsverktøy for å teste barns talloppfatning og tallforståelse og gir i tillegg forslag til tiltak i forhold til misoppfatninger og misforståelser.

Planen inneholder en presis beskrivelse av forebygging og tidlig innsats i barnehage og skole. En får en skjematisk fremstilling av matematisk utvikling hos barn i alderen 2 – 5 år samt skjema for kartlegging av grunnleggende matematiske begreper.


Når det gjelder skolen beskrives matematikkfagets hovedområder og struktur samt kompetansemål i matematikkfaget etter Kunnskapsløftet etter 2, 4, 7 og 10. trinn.

Overgangene og overgangssamtalen i forhold til elevene beskrives nøye i planen. En blir presentert for et overgangsskjema for matematikk fra 7. til 8. trinn. Det gis også eksempel på et kartleggingsskjema når det gjelder grunnleggende ferdigheter i regneark.

I forbindelse med regning i alle fag gis en skjematisk oversikt over grunnleggende ferdigheter når det gjelder alle fag. Videre følger forslag til temaer og fagområder hvor det er naturlig å bruke regning som redskap.

Planen inneholder en beskrivelse av matematikkvansker. Den inneholder klare føringer når det gjelder kompetanseheving herunder videre- og etterutdanningstiltak, pedagogisk veileder i matematikk tilknyttet PPS og matematikknettverk i skolesoner. I tillegg skal det være en matematikkansvarlig på hver skole som bl.a skal delta i det kommunale matematikknettverket i skolesonen.

Det legges opp til obligatorisk deltagelse på kurs om høsten når det gjelder kartlegging av tall og tallforståelse og bruk av resultatene. Dette gjelder kursene om MIO, Alle teller og Hvordan hjelpe elever som likevel faller utenfor. Det legges også opp til nettverkssamlinger og fag- og seksjonsmøter i faget. Planen avsluttes med en klar oppsummering av alle de forpliktende tiltakene som den krever samt vedlegg i form av kopieringsoriginaler.

Det er prisverdig av Karmøy kommune å lage denne planen. Med de klare føringer og den helhetstenking den representerer, ville det forundre oss om ikke kommunens resultater i faget vil få en positiv utvikling under forutsetning av at den følges opp på kommunalt nivå. Vi merker oss også det nære samarbeidet med PPS, skoler og barnehager når det gjelder utarbeidelse av planen. Det tyder på at PPS oppfølger kravet om å være «tett på skoler og barnehager»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar