torsdag 4. oktober 2012

Språk og leseplan for kommunene i Hallingdal
Denne planen er funnet på Hemsedal kommunes hjemmesider og er via Hallingdalsløftet en felles plan for kommunene Hemsedal, Flå, Hol, Nes, Ål og Gol i Hallingdal. Den er utviklet for aldersgruppen 0- 16 år og er et samarbeid mellom barnehage, skole, helsestasjon og bibliotek. Dette er den første helhetlige planen som vi har funnet som også omfatter helsestasjon og bibliotek.
Planen ble utviklet av en prosjektgruppe der alle samarbeidende parter deltok. Det ble nedsatt 6 arbeidsgrupper som hver dekket spesifikke fagfelt. Deres arbeid ble sendt inn til prosjektgruppa som koordinerte det hele.
Den overordnede målsetting for planen er å styrke kommunenes barn som lesere. Prosjektgruppa ville ha en helhetlig plan for leseutviklingen og har rettet søkelyset mot faktorer som fremmer bedre læring for alle.  Videre har gruppa ønsket å synliggjøre mulighetene som ligger i tverrfaglig samarbeide mellom barnehage, skole, helsestasjon, bibliotek og PP-tjeneste.

Planen er delt opp i følgende hoveddeler:
1.      Barnehage 0- 5 år
2.      Skole 1- 10. trinn
Foran hver hoveddel ligger en beskrivelse av hvordan en skal lese og forstå planen. Det er lagt ved 2 vedlegg  for hoveddel 1, hvorav det ene er samarbeid mellom barnehage, helsestasjon og bibliotek. Det andre gjelder dersom barn ikke oppnår målet og hvilke rutiner som da bør følges.
Planen for barnehage er inndelt i aldersgruppe, mål, fokus på, kartlegging, foreldresamarbeid, andre samarbeidspartnere og forslag til hjelpemiddel i områdene lytte/forstå, uttrykke seg muntlig og lese. Fokus på er en huskeliste i forhold til aktiviteter som kan føre til måloppnåelse. Kartlegging beskriver først de som er obligatoriske, deretter andre.
Planen for skole er inndelt i trinn. Ellers inneholder den de samme inndelingene som for barnehage. Når det gjelder områder inneholder den i tillegg skriving.
Oppfølging angående bruk av planen er forpliktende for den enkelte skole/barnehage. Rektor/styrer tar med målsettinger og fokusområder fra planen inn i egen års- og virksomhetsplan.
Uten tvil, vi er imponert over organisering og helhet i planen. Vi blir rett og slett glade over at slike helhetlige planer finnes og at de følges opp.