tirsdag 31. desember 2013

NYTTÅRSHILSEN 2014

 
Vi ønsker deg et GODT NYTT ÅR!
 
 
I året som kommer håper vi du finner

- omtale av litteratur som du får lyst til å lese -

- tips om materiell som du finner nyttig til å bruke -

- ideer som kan være til nytte i kontakten med barn/unge -


- stoff som kan gi deg inspirasjon i din hverdag -

- innlegg som vekker din oppmerksomhet og interesse -


- utsagn som engasjerer deg slik at du kommer med innspill

 
på FredagsKilden...

mandag 16. desember 2013

JULEHILSEN - 2013


 
Takk til deg som har besøkt oss på FredagsKilden
 i løpet av året som har gått!
 
Takk for alle tilbakemeldinger!
 
 
 
Med Bjørn Eidsvågs vakre julesang
"I EN NATT"
ønsker vi deg
GOD JUL og velkommen tilbake i 2014!
 
 
 
 
 
 

onsdag 4. desember 2013

Plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring i Ullensaker kommuneUllensaker kommune har nylig vedtatt plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring som skal være felles og forpliktende for barnehager og skoler i kommunen. Den er utarbeidet av en gruppe satt sammen av pedagoger og ledere i barnehage og skole og PPT-ansatte i Ullensaker. Deltakerne i gruppa har både erfaring og kompetanse innen områdene språkstimulering, lesing og skriving. Gruppa har fått konsultasjon i arbeidet av Vigdis Refsahl ved Universitet i Oslo/ Statped og Anne Helene Strand-Andersen v/Statped.

Planen er delt inn i trinn: Barnehage, 1.trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn. Hver del innenfor skole  inneholder hovedområdene: Lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Innenfor hvert av disse er det beskrevet læringsmål, tiltak/undervisningsmetoder, elevvurdering/oppfølging og implementering/skolevurdering.  Planen inneholder også en egen tiltaksdel for elever som strever med lesing.

Gjeldende plan er foreløpig for skole- og barnehageåret 2013-2014. Skoler og kommunale og private barnehager skal prøve ut og tilbakemelde på planen med utgangspunkt i egne satsingsområder. Planen vil revideres våren 2014, for deretter å være forpliktende for skoler og kommunale barnehager fra skole- og barnehageåret 2014-2015. Planen vil deretter rullere hvert 2. år. Det har stor betydning at innholdet i planen prøves ut av den enkelte skole og barnehage før endelig fastsettelse. På skolesiden vil planen følges opp av egne lese- og skriveveiledere.

Planen innenfor skole inneholder viktige prinsipper og metodiske valg som tilpasset opplæring, vurdering for læring, den gode timen, samarbeid mellom hjem og skole, veiledet lesing, LeseUtviklingsSkjema (LUS), repetert lesing, førlesing og aktivering av forkunnskap, modellering, begrepsutvikling, nødvendig repetisjon, digitale verktøy, læringsstrategier, innlæring av bokstaver og skrifttype.

Når det gjelder barnehagene er det beskrevet språkstimulering i barnehagene i Ullensaker, språkutvikling i førskolealder og lekens betydning for god språkutvikling. Det er videre beskrevet mål og tiltak for aldersgruppen 1-3 år, 4-5 år og over 6 år.

Tiltak for elever som strever med lesing i grunnskolen blir vektlagt i forhold til begreper, jul til jul lærer 1. og 2. trinn, bruk av IKT som lære- og hjelpemiddel, intensive lesekurs, helhetslesing del 1-3, lesekurs for 3. trinn og 4-7. trinn og generelt om tiltak for elever på 8-10. trinn som strever med lesing og skriving.

Som vedlegg finner en anbefalt litteratur og Ullensakerskolens prøveplan.
Det anbefales at det i revisjonsarbeidet:
- utarbeides vedlegg som forklarer og utdyper punktene i planen
- utarbeides en egen plan for elever som strever med lesing.

FredagsKilden har presentert en rekke helhetlige planer for forskjellige kommuner. Det er i seg selv gledelig at kommunene mer og mer får øynene opp for viktighet av helhet. Denne planen fremstår som tydelig og helhetlig. Av de mange positive momenter vil vi spesielt trekke fram vektlegging av revisjonsarbeid, implementering og tydelighet når det gjelder prinsipper og metodiske valg for skolene. For barnehagene er det klare prioriteringer når det gjelder språkutvikling inkludert tospråklig utvikling og lekens betydning.

Vi merker oss også at det i revisjonsarbeidet skal utarbeides en egen plan for elever som strever med lesing. Det må også trekkes fram at tilsatte leseveiledere får som en av sine oppgaver å implementerer planen i skolene. GLIMRENDE! Når det gjelder implementering av planen i barnehagene, går det ikke tydelig fram hvem som skal stå for dette, men det kommer kanskje i revisjonen av planen.

Vi gratulerer Ullensaker kommune med planen. Her er det lagt ned et imponerende arbeid som nok vil gi resultater dersom implementeringen blir vellykket.


søndag 3. november 2013

Våre favoritter fra Østlandsk lærerstevne 2013Våre forventninger ble innfridd straks vi kom innenfor dørene på Bislett Høyskolesenter. Det var som å komme inn i en gullgruve.....
Vi fikk en inspirerende dag blant nytt og interessant materiell, både for barnehage og for skole.
Vi fikk også faglig påfyll gjennom et forrykende og motiverende foredrag.
Her nevner vi noe av de godbitene som vi fattet mest interesse for, men der var det også mange andre.....
1. STASJONSBYEN er et nytt helhetlig opplegg fra GAN Aschehoug. Det beregnet til å benyttes ved stasjonsundervisning i småskolen og kan gjerne kombineres med "Å skrive seg til lesing" og "Veiledet lesing". Hver av delene i dette innholdsrike opplegget kan også benyttes uavhengig av de andre.


2. BOKBUSSEN er en av komponentene i STASJONSBYEN som vi merket oss spesielt. Her er det to herlige esker, formet som busser, en rød og en blå. De er fulle av nyskrevne lesehefter for den første leseopplæringen, fordelt på 4 nivå. (GAN Aschehoug)

3. SPRÅKKISTA er beregnet på språktrening for minoritetsspråklige og vil være et nyttig hjelpemiddel i forhold til alle barn som trenger språkstimulering. Den er svært innholdsrik, full av variert materiell. SRÅKKISTA er bygget opp over 10 velkjente tema fra barnehagen. Opplegget er supplert med App for iPad og iPhone. (GAN Aschehoug)


4. SPRÅKLEK var en herlig oppdagelse. Våre egne erfaringer fra undervisningen er at rim, regler, sanger og vers, kombinert med  beskrivende illustrasjoner, er motiverende og et utmerket hjelpemiddel i språkstimulering. Her fant vi de lekreste hefter, fulle av nettopp dette! Det var litt av et funn... (GAN Aschehoug)


 
5. LESEGLEDE var et nytt bekjentskap for oss. Her fant vi drømmen for alle Donald-fans. Det var serier for lesere på ulike nivå, fra Donald Junior, med enkle tekster, oppgaver og bokstavleker, til Donald Pocket.
 

English Donald Pocket hadde engelske tekster. Heftene var utstyrt med oversatte gloser nederst på hver side og lengst bak var det en sammenfattende ordliste.
 


6. BOKSTAVKONGEN er "Eventyrene om da lydene fikk bokstaver", et unikt pedagogisk konsept. Opplegget har blitt brukt i mange skoler gjennom flere år. Opplegget kan være til hjelp for å bevisstgjøre elevene på lydene i ordene. Eventyrene ligger tilgjengelig på nettet. Materiell som hører til er bl.a.: Bokstavalfabet til å henge opp i klasserommet - Bokstavslott som kan skrives ut for å øve på bokstaver. Bokstavkongen er også kommet på App for iPad.
7. LYDFARGEMETODEN har vi skrevet om tidligere her på FredagsKilden. Vi oppsøkte Maaike Visser på hennes stand og beklaget at kurset hennes var avlyst. Av en eller annen merkelig grunn, hadde det ikke vært nok interesse for det. Hun var svært engasjerende og sa seg veldig interessert i å komme i kontakt med  skoler som hadde elever med spesielle behov.


8. VIGDIS REFSAHL er forfatter av boken, "God leseutvikling" som vi har omtalt på FredagsKilden. Hun beriket oss med en konsentrert og engasjerende forelesning under temaet "Når lesing blir vanskelig. Lesevansker og tiltak". Dette er en dame som er meget opptatt av systematikk, struktur, samarbeid og trening. Etter hennes forelesning økte vår inspirasjon i forhold til å hjelpe personer som sliter med lesing. Vi kommer senere til å presentere boken  "Når lesing er vanskelig" av samme forfatter.

tirsdag 3. september 2013

Sjekkliste for IOP (Individuell opplæringsplan)Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag, har blant mye annet satt fokus på IOP. Bakgrunnen for dette er at foreldre/lærere via en sjekkliste kan undersøke om IOP-en til barnet ditt/eleven din er god nok og om den er utarbeidet i henhold til lovens krav.
Alle punkter i sjekklista har henvisning med sidetall til kap. 6.7 i "Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning".Hovedpunktene i sjekklista er som følger:

  • ·         Enkeltvedtak som grunnlag for IOP-en


  • ·         Alle monner drar. Hvem bidro til IOP-en?


  • ·         Formen på IOP-en


  • ·         Kort om innholdet i IOP-en


  • ·         Etter at IOP-en er ferdigskrevet

Sjekklista må være et nyttig hjelpemiddel for alle parter i bestrebelsen for å lage gode, omfattende og matnyttige IOP-er.

Med det samme du er inne på Akershus fylkeslags side, kan vi bare anbefale deg å gå inn på Kunnskapsbanken. Der finner du mange aktuelle temaer f.eks  2010 IP og IOP. Dersom du klikker deg inn her, finner du IOP i 3 tilpassede varianter som er eksempler på utfylte IOP-er for elever med forskjellige vansker.
Alt i alt er dette en side med veldig mye god og utfyllende informasjon

onsdag 10. juli 2013

Førstereisen


Det er like før et nytt skoleår står for døren med mange nye elever og nye lærere. For mange av disse lærerne er dette deres første jobb etter endt utdanning eller de har kastet seg inn i en jobb eller et vikariat uten å ha tilfredsstillende utdanning.

"Førstereisen" handler om disse 2 kategorier lærere og om hvordan de blir møtt og tatt imot av foreldre, elever, kolleger og ledelse. I så fall er dette en høyst aktuell bok for alle som arbeider i norsk skole, kanskje spesielt andre lærere og de nytilsatte innbefattet skolens ledelse.

Boken omhandler 12 læreres historier da de begynte i norsk skole i løpet av 2010. Det er grunn til å minne om at St.meld.nr.11 (2008-2009) lover at alle nye lærere fra 2010 har rett til veiledning det første året. Imidlertid er det et fåtall av våre kandidater som fikk dette.

En kartlegging fra mars 2012 av Utdanningsdirektoratet viser at 72% av nyutdannede lærere (mot 63% i 2010) og 63% av nyutdannede førskolelærere får tilbud om veiledning. Boka lar først de 12 lærerne fortelle om sine opplevelser via intervju. Deretter trekker forfatterne inn teori for å belyse de strategier lærerne valgte. De fleste av våre lærere arbeidet i videregående skole. Et fåtall arbeidet på ungdomstrinnet, og ingen arbeidet på barnetrinnet. Etter vår vurdering er dette en svakhet ved boka selv om det kan se ut som det ikke er store forskjeller mellom opplevelsen til lærerne i forhold til hvor de har arbeidet.

I boka er det også lagt vekt på å fremheve hendelser som på mange måter har vært avgjørende for lærernes videre utvikling i yrket. Frafallet i skolen av lærere har tydelig sin årsak i hvordan de 3 første årene forløper. Det skal sterk rygg til for å takle praksissjokket fra teori til hverdag i skolen.

Det virker som nye lærere i skolen opplever flere utfordringer. Dette gjelder bl.a:
Elever med lærevansker
Administrative oppgaver som Its learning og karaktersetting
Diagnoser og IOP
Dokumentasjonspresset
Læreren som omsorgsperson/sosialarbeider
Foreldremøter og kontakt med foreldre
IKT

For vår del er det ingen store overraskelser i denne oversikten. Lærerhverdagen blir beskrevet som kaotisk med tendens til berg- og dalbane -opplevelser. En administrasjon som er fjern og lite tilgjengelig. Skoler med manglende systemer for mottak av nye lærere. i tillegg oppleves det ofte at nytilsatte får det ingen av de andre vil ha. De er på mange måter nederst på rangstigen. Dette gjelder særlig ansatte i vikariater med manglende lærerutdanning. De har på mange måter ingen rettigheter.

For mange er det vanskelig å komme inn i skolekoden som karakteriserer arbeidsplassen. De som har hatt veiledning, opplever den best med en kombinasjon av gruppe- og individuell veiledning.

Boka anbefales spesielt til nytilsatte, veiledere og ikke minst til hele skolens ledergruppe.

mandag 3. juni 2013

Idas dans - en mors fortelling


Sammen med «Veien til Karlsvogna» er denne boka den som har fått frem mest tårer i våre øyne. Det er en intens og levende skildring av hvordan en familie på 6 i løpet av 2 dager blir forvandlet til et inferno av redsel og av og til håp. Den 18 år gamle Ida får etter et vanlig legebesøk diagnosen leukemi. Vi får gjennom denne boka følge hennes, morens og resten av familiens kamp i løpet av de nesten 14 månedene.
Det er et sterkt og nært forhold mellom mor og datter. Samholdet i familien og hele venneflokken styrkes og videreutvikles gjennom hendelsesforløpet i boka. Vi opplever Rikshospitalet på sitt ypperste med menneskelighet, intuisjon og profesjonalitet. Boka er en gjennomgående smertebeskrivelse som fører leseren gjennom et liv fylt av berg og dalbanefølelser, ispedd opplevelser som gjør at vår tro på medmenneskelighet og nestekjærlighet fullstendig tar overhånd.
Ida er klar til kamp – og for en kamp hun og moren kjemper. Mor er nær datteren døgnet rundt i hele denne perioden. Hun skriver dagbok og greier i alt å sende ut 20 «Idanews» til familie og venner. Vi følger Idas besøk til skolen sin med klasseforstanderens reaksjoner, vi opplever en lille juleaften- feiring hjemme hos Ida som nærmest tar pusten fra oss. Eller som mor uttrykker det : «Vi er dekket av et teppe skapt av kjærlighet og varme».
Den illsinte leukemien vil på ingen måte gi seg. Periodevis går det bra, men plutselig slår sykdommen til på nytt. «Frykten og smerten gnager i meg hele tiden og tar så stor plass». Her er det lett å kjenne seg igjen. Derfor blir det viktig for familien å være i stand til å fokusere på dagen i dag selv om det etter hvert blir veldig vanskelig å vite hva man skal si til en ulykkelig og utmattet datter som forteller at hun vil være død.
I denne tiden opplever Ida kjærligheten ikke bare fra sin familie og venner, men fra en gutt som følger henne til det siste. De har sammen lært seg å leve i nåtid.
Etter hvert er alt prøvd, og alle vet at Ida ikke har lenge igjen å leve. Mor har i denne tiden følt seg som et kvistet tre der bare røttene er i live. «Jeg kan ikke gå i hennes sko, men du verden som jeg skulle ønske å dele dem med henne», sier hun.
I de siste ukene av Idas liv, som foregikk hjemme, ble den normale, velkjente hverdagen plutselig det viktigste og kjæreste for alle. Det siste Ida sa til sin mor var: «Mamma, du er pen».
Familiens 14 måneders vinterår er snart over. Hverdagen kommer sakte sigende og sammen greier familien å stake ut veien videre. «Sorg er ingen sykdom», sier mor.
Vår anbefaling til deg som leser denne bloggen: Les denne boka! Tenk deretter over hvor heldig du er. Dersom du får frykt for at noe lignende kan skje deg og din familie, lær av kjærligheten i denne boken og send noen tanker til hun som har greidd å skrive ned sitt budskap til oss.

mandag 6. mai 2013

Effektiv planlegging og vurderingHenning Fjørtoft har laget en inspirerende og høyst aktuell bok for alle som arbeider i skolen, uansett hvilke trinn eller nivå. Den er delt i 2 deler. I den første delen kan du lese om forholdet mellom planlegging, vurdering og læring. Kapittel 2 omhandler hvordan vi kan forstå kompetansemål i læreplanen. I neste kapittel blir du kjent med noen grunnleggende begreper fra vurderingsteorien og hvordan vurdering henger sammen med læring.
Kapittel 4 beskriver hvordan vi kan bevege oss fra den tradisjonelle skoleprøven til mer autentiske og prestasjonsbaserte vurderingsformer. Kapittel 5 og 6 omhandler kriteriebaserte vurderingsverktøy som rubrikker og sjekklister og viser hvordan dette gjøres i praksis.
Kapittel 7 viser hvordan du kan bygge opp strukturerte undervisningsplaner med verktøy med verktøy som pensumkart og modulplaner, mens kapittel 8 beskriver pensumkretsløpet – en fleksibel modell for kontinuerlig og systematisk skoleutvikling. I kapittel 9 finner du 16 kjennetegn på god vurderingskultur.

I den andre delen av boka finner du eksempler på vurderingsoppgaver sammen med kompetansemål og vurderingsverktøy. Her finner du en rekke hjelpemidler som gjør vurderingsarbeidet lærerikt, effektivt og gøy.

Vi spør oss selv hvordan en skole med felles fokus på hovedbudskapet i denne boka, ville se ut. Vi er ikke i tvil om at den ville fremstå som tydelig, klargjørende både for elever og foreldre, strukturert og rettferdig. Vi tror også at den ville ha svært mange motiverte elever etter hvert.

 I vår skole der halvårsrapportene når det gjelder spesialundervisning snart er en saga blott, kunne dette bokas fokus på rubrikker virke klargjørende både for ledelse, liten og stor. I tillegg ville systematikken i pakt med tydelige krav og kriteriebeskrivelser stramme opp og gjøre denne delen av undervisningsplanleggingen mere helhetlig.

tirsdag 2. april 2013

Plan for språkstimulering og lese/skriveopplæring i barnehage og skole i Enebakk kommune


Grunnlaget for denne omfattende planen ligger i en solid forankring i tidlig og god språkstimulering, tilpasset opplæring, Kunnskapsløftet grunnleggende ferdigheter og kompetansemål for norskfaget, språklige minoriteter og evaluering.
Det er klare kommunale føringer om tiltak barnehager og skoler skal iverksette. Planen sier også fra om hvordan organisering av hjelpetiltak skal iverksettes på ulike nivåer. Planen er i sin helhet utarbeidet av en ansatt i PPT.
Læringsmiljøet med skoleeiers ansvar, PPTs ansvar og rektor/styrers ansvar er tydelig beskrevet når det gjelder hvilke ressurser og opplæringstiltak som skal settes inn.
De praktiske handlingsplaner når det gjelder mål og tiltak er klart beskrevet. Det samme gjelder en beskrivelse av hva lesing og skriving egentlig er.
Mål og tiltak i barnehagene er grovt beskrevet. Overgangen barnehage skole inneholder detaljerte faser.
Den øvrige del er av planen er organisert med kompetansemålene etter 2, 4, 7 og 10. trinn. Deretter kommer læringsmål og tiltak for 1. og 2. trinn, 3. og 4. trinn, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Overgangen fra barneskole til ungdomsskole er satt opp som eget tema.
Deretter følger en komplett oversikt over kartlegginger fra barnehage til 10. trinn både når det gjelder obligatorisk og anbefalte kartlegginger.
Så følger en oversikt over tiltak for elever som skårer nær eller under kritisk grense på kartleggingsprøver organisert for 1. og 2. trinn, 3.trinn, 4 – 7. trinn og 8. -10. trinn. Dette følges opp med en tydelig beskrivelse av samarbeidsrutiner vedr. henvisninger skole – PPT med krystallklar beskrivelse av skolenes og PPTs ansvar for de forskjellige trinn.
Hele leseplanen avsluttes med en rekke verdifulle vedlegg fra anbefalte tema på foreldremøter og konferansetimer til særtrekk ved lesing, skriving og generell atferd som kan gi mistanke om lese- og skrivevansker. Dette er forbilledlig og må gi skolene mange verdifulle innspill.
I tillegg kommer en fyldig litteraturliste samt oversikt over anbefalte lenker til nettsteder med aktuelt stoff og oppgaver. Vi sier ikke mer. Enebakk kommune har utviklet en plan som i aller høyeste grad vil forebygge og avhjelpe elever, foreldre, skole og hjelpeapparat for øvrig når problemer måtte oppstå. Gratulerer!

tirsdag 5. mars 2013

Gode lesestrategier - på mellomtrinnetDenne boka tar opp et tema som tidligere var lite påaktet i norsk skole – nemlig hvordan leseutvikling kan utvikles og trenes opp på mellomtrinnet etter at den første leseopplæring er gjennomført. Det gis også en rekke eksempler på konkrete opplegg direkte fra klasserommet.
God leseforståelse utvikles gjennom lesestrategier, bakgrunnskunnskap og lesemotivasjon. Boka gir en innføring i innholdet i disse 3 begreper samt en skjematisk modell som kan følges av pedagogen.
Lesestrategier:
Dette består av repeteringsstrategier, utdypings-, organiserings- og overvåkingsstrategier
- Repeteringsstrategiene går ut på å streke under ord og setninger, å skrive av sentrale setninger og avsnitt fra teksten, å lese deler av teksten om igjen flere ganger og å bruke visuelle holdepunkter for å huske.
- Utdypingsstrategiene består av å tenke på ting en har sett, hørt eller lært om før, å bruke illustrasjoner og overskrifter i teksten, å stille spørsmål og å søke etter svar i teksten, å foregripe det som kommer, å sammenfatte tekstinnholdet med «egne ord», å visualisere tekstinnholdet, å lage egne eksempler til forhold som omtales i teksten og å bruke VØL- skjema.
- Organiseringsstrategiene innebærer at eleven søker etter hovedmønster, lager tankekart, lager kolonnenotater, lager rammenotat, lager begrepskart og bruker et prosessnotat.
- Overvåkingsstrategiene består av å vurdere vanskegraden på en tekst (knyttneveprøven), å overvåke og oppklare egen språkforståelse ender lesing, å stille seg selv spørsmål til teksten uten å ha tilgang til den og å gjenfortelle innholdet i teksten for en annen person uten å ha tilgang til teksten.
Når en skal arbeide med lesestrategier, vektlegges "se og kopiere", "gjøre sammen", "arbeide selvstendig med hjelp og støtte" og "bruke flere lesestrategier selvstendig".
Bakgrunnskunnskap:
Dette innebærere å bruke kunnskaper om skriftspråk, å bruke egne livserfaringer, å bruke skolekunnskap og å kunnskap om tekstsjangere.
Lesemotivasjon:
Grunnleggende spørsmål som: "hva liker jeg å lese?", "hvorfor er det viktig å lese?", "hva får jeg til?" og "hvorfor gikk det som det gikk?"
En lykkes med strategiundervisning ved å koordinere og samordne lesestrategier, bakgrunnskunnskap og lesemotivasjon. Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Gode strategier utvikles ved et nødvendig godt kollegialt samarbeid.
Boka anbefales definitivt for hele lærerkollegiet på skoler med spesiell vekt på trinn 4 – 7.

tirsdag 5. februar 2013

God leseutvikling i praksis. Eksempler, metoder og kopieringsoriginaler


"God leseutvikling i praksis" er en selvstendig samling av praktiske tips og oppgaver som kan anvendes i tilknytning til elevens leseutviklingsskjema som er presentert i teoriboka" God leseutvikling" av Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin. Denne boka er tidligere beskrevet i FredagsKilden.

Vi er ganske sikre på at denne praktiske versjonen vil inspirere, lette og bidra til at "Elevens leseutviklingsskjema" blir anvendt systematisk av mange flere lærere

Denne boka presenterer konkrete øvelser til alle de 5 dimensjoner for lesing inklusive alle underpunkter i hver dimensjon. Dette gjelder hoveddimensjonene fonologisk bevissthet, ordavkoding, leseflyt, leseforståelse og leseinteresse.

Materiale fornekler kartleggingen av hver elevs leseutvikling som gjøres av læreren i samarbeid med eleven. En skole vil gjennom kollegasamarbeid relativt fort kunne lage flere eksemplarer av de forskjellige øvelsene slik at skolen kan ha 1 sett til hver klasse.

Det er svært gledelig at dette materialet kan presenteres så komplett. Læreren vil ved hjelp av dette være langt sikrere på at kartleggingen som de foretar på hver elev, blir riktig. I tillegg vil materiellet vise tydelig hva hver enkelt elev skal trene på. Gjennom å bruke leseutviklingsskjemaet systematisk, vil en få klarlagt om treningen på de områder eleven scorer lavt på, gir tilsiktet effekt.

torsdag 3. januar 2013

EN "NY" SKOLE BLIR TIL
Bakke skole i Ullensaker kommune skulle utbygges og fullstendig rehabiliteres. Både kulturskole og helsestasjon skulle ha base i skolebygget. Da utbyggingen startet i mars 2011, ble personalet og elever fordelt på 3 andre skoler i kommunen i tillegg til at noen hadde base på Bakke skole.
Hele utbyggingen skulle bli en stor utfordring ikke minst for rektor ved skolen Mette Caspersen. I tillegg til at hun var sterkt delaktig i planlegging før utbyggingen, måtte hun også påregne stort deltageransvar under utbyggingen.
Utbyggingen skulle være ferdig slik at skolen skulle stå ferdig til bruk i august 2012 med plass til i alt 500 elever samt kulturskole og helsestasjon. Når tanken dukket opp hos rektor at dette kunne være en fin anledning til å starte visjonsarbeidet, vites ikke. Resultatet, som vi skal se fotografier av, er i alle fall ikke mindre enn imponerende.
Rektor tok kontakt med de skolene som arvet deler av elevene og personalet fra Bakke skole. Velvillige rektor - kollegaer ved de andre skolene ga grønt lys for at Bakkepersonalet kunne samles på alle planleggingsdager i tillegg til ca. 9 kveldssamlinger.
Visjonsarbeidet kunne begynne med utmerket hjelp fra " Ringer i vann" som deltok på flere av fellessamlingene og hadde nær kontakt med skolens visjonsgruppe som besto av ledelsen og 3 andre ansatte.
Ved skolestart var visjonen med skolens verdier ferdig. Skoleåret var detaljplanlagt og tidslinja for utviklingsarbeidet for flere år var fastlagt. I tillegg ble det opprettet rekogrupper som er en forkortelse for resultatgrupper som kunne arbeide med forskjellige oppgaver i forhold til strukturer på skolen.
Nedenfor ses Bakke skoles nye visjon:


Her ser dere skolens verdier presentert i de 4 fargene som også går igjen i bygningen:Bilde av rektors navneskilt med de 4 fargene i bølger som symboliserer bakke – landskapet rundt skolen. Bølgene er også trykt på skolegensrene.Nederst vises et utdrag av tidslinjen som henger i full størrelse på personalrommet:
Dette er et vakkert stykke arbeid skapt av et oppdelt personale i skolens utbyggingsfase. I tillegg må det legges til at utbyggingen er svært vellykket bl.a med et personalrom med panoramautsikt og balkonger for matpause i godværsdager. Vi nevnte ikke skolens uteområde. Det er til å bli blank i øynene av. Her ser du noe av utsikten fra personalrommet:


Skolen ligger i Kløfta sentrum i Ullensaker kommune. Ta en titt innom når du er på disse kanter. Det er fare for at du blir inspirert. Gratulerer til hele skolesamfunnet ved Bakke skole!!

tirsdag 1. januar 2013

GODT NYTT ÅR
Vi ønsker dere alle et godt nytt år!
 
 
Vi håper at dere, også i året som kommer,
vil finne meningsfulle innlegg og nyttig stoff
på FredagsKilden!
 
Det er hyggelig å få tilbakemeldinger fra dere!
 
Vi ønsker å være til inspirasjon og nytte for dere som er opptatt av barn og ungdom.
Året 2013 åpner vi med å legge ut bingobrett for trening av:
Forvekslinger d/t
 
Med vennlig hilsen Kjell og Bente