tirsdag 5. mars 2013

Gode lesestrategier - på mellomtrinnetDenne boka tar opp et tema som tidligere var lite påaktet i norsk skole – nemlig hvordan leseutvikling kan utvikles og trenes opp på mellomtrinnet etter at den første leseopplæring er gjennomført. Det gis også en rekke eksempler på konkrete opplegg direkte fra klasserommet.
God leseforståelse utvikles gjennom lesestrategier, bakgrunnskunnskap og lesemotivasjon. Boka gir en innføring i innholdet i disse 3 begreper samt en skjematisk modell som kan følges av pedagogen.
Lesestrategier:
Dette består av repeteringsstrategier, utdypings-, organiserings- og overvåkingsstrategier
- Repeteringsstrategiene går ut på å streke under ord og setninger, å skrive av sentrale setninger og avsnitt fra teksten, å lese deler av teksten om igjen flere ganger og å bruke visuelle holdepunkter for å huske.
- Utdypingsstrategiene består av å tenke på ting en har sett, hørt eller lært om før, å bruke illustrasjoner og overskrifter i teksten, å stille spørsmål og å søke etter svar i teksten, å foregripe det som kommer, å sammenfatte tekstinnholdet med «egne ord», å visualisere tekstinnholdet, å lage egne eksempler til forhold som omtales i teksten og å bruke VØL- skjema.
- Organiseringsstrategiene innebærer at eleven søker etter hovedmønster, lager tankekart, lager kolonnenotater, lager rammenotat, lager begrepskart og bruker et prosessnotat.
- Overvåkingsstrategiene består av å vurdere vanskegraden på en tekst (knyttneveprøven), å overvåke og oppklare egen språkforståelse ender lesing, å stille seg selv spørsmål til teksten uten å ha tilgang til den og å gjenfortelle innholdet i teksten for en annen person uten å ha tilgang til teksten.
Når en skal arbeide med lesestrategier, vektlegges "se og kopiere", "gjøre sammen", "arbeide selvstendig med hjelp og støtte" og "bruke flere lesestrategier selvstendig".
Bakgrunnskunnskap:
Dette innebærere å bruke kunnskaper om skriftspråk, å bruke egne livserfaringer, å bruke skolekunnskap og å kunnskap om tekstsjangere.
Lesemotivasjon:
Grunnleggende spørsmål som: "hva liker jeg å lese?", "hvorfor er det viktig å lese?", "hva får jeg til?" og "hvorfor gikk det som det gikk?"
En lykkes med strategiundervisning ved å koordinere og samordne lesestrategier, bakgrunnskunnskap og lesemotivasjon. Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Gode strategier utvikles ved et nødvendig godt kollegialt samarbeid.
Boka anbefales definitivt for hele lærerkollegiet på skoler med spesiell vekt på trinn 4 – 7.