tirsdag 2. april 2013

Plan for språkstimulering og lese/skriveopplæring i barnehage og skole i Enebakk kommune


Grunnlaget for denne omfattende planen ligger i en solid forankring i tidlig og god språkstimulering, tilpasset opplæring, Kunnskapsløftet grunnleggende ferdigheter og kompetansemål for norskfaget, språklige minoriteter og evaluering.
Det er klare kommunale føringer om tiltak barnehager og skoler skal iverksette. Planen sier også fra om hvordan organisering av hjelpetiltak skal iverksettes på ulike nivåer. Planen er i sin helhet utarbeidet av en ansatt i PPT.
Læringsmiljøet med skoleeiers ansvar, PPTs ansvar og rektor/styrers ansvar er tydelig beskrevet når det gjelder hvilke ressurser og opplæringstiltak som skal settes inn.
De praktiske handlingsplaner når det gjelder mål og tiltak er klart beskrevet. Det samme gjelder en beskrivelse av hva lesing og skriving egentlig er.
Mål og tiltak i barnehagene er grovt beskrevet. Overgangen barnehage skole inneholder detaljerte faser.
Den øvrige del er av planen er organisert med kompetansemålene etter 2, 4, 7 og 10. trinn. Deretter kommer læringsmål og tiltak for 1. og 2. trinn, 3. og 4. trinn, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Overgangen fra barneskole til ungdomsskole er satt opp som eget tema.
Deretter følger en komplett oversikt over kartlegginger fra barnehage til 10. trinn både når det gjelder obligatorisk og anbefalte kartlegginger.
Så følger en oversikt over tiltak for elever som skårer nær eller under kritisk grense på kartleggingsprøver organisert for 1. og 2. trinn, 3.trinn, 4 – 7. trinn og 8. -10. trinn. Dette følges opp med en tydelig beskrivelse av samarbeidsrutiner vedr. henvisninger skole – PPT med krystallklar beskrivelse av skolenes og PPTs ansvar for de forskjellige trinn.
Hele leseplanen avsluttes med en rekke verdifulle vedlegg fra anbefalte tema på foreldremøter og konferansetimer til særtrekk ved lesing, skriving og generell atferd som kan gi mistanke om lese- og skrivevansker. Dette er forbilledlig og må gi skolene mange verdifulle innspill.
I tillegg kommer en fyldig litteraturliste samt oversikt over anbefalte lenker til nettsteder med aktuelt stoff og oppgaver. Vi sier ikke mer. Enebakk kommune har utviklet en plan som i aller høyeste grad vil forebygge og avhjelpe elever, foreldre, skole og hjelpeapparat for øvrig når problemer måtte oppstå. Gratulerer!