onsdag 10. juli 2013

Førstereisen


Det er like før et nytt skoleår står for døren med mange nye elever og nye lærere. For mange av disse lærerne er dette deres første jobb etter endt utdanning eller de har kastet seg inn i en jobb eller et vikariat uten å ha tilfredsstillende utdanning.

"Førstereisen" handler om disse 2 kategorier lærere og om hvordan de blir møtt og tatt imot av foreldre, elever, kolleger og ledelse. I så fall er dette en høyst aktuell bok for alle som arbeider i norsk skole, kanskje spesielt andre lærere og de nytilsatte innbefattet skolens ledelse.

Boken omhandler 12 læreres historier da de begynte i norsk skole i løpet av 2010. Det er grunn til å minne om at St.meld.nr.11 (2008-2009) lover at alle nye lærere fra 2010 har rett til veiledning det første året. Imidlertid er det et fåtall av våre kandidater som fikk dette.

En kartlegging fra mars 2012 av Utdanningsdirektoratet viser at 72% av nyutdannede lærere (mot 63% i 2010) og 63% av nyutdannede førskolelærere får tilbud om veiledning. Boka lar først de 12 lærerne fortelle om sine opplevelser via intervju. Deretter trekker forfatterne inn teori for å belyse de strategier lærerne valgte. De fleste av våre lærere arbeidet i videregående skole. Et fåtall arbeidet på ungdomstrinnet, og ingen arbeidet på barnetrinnet. Etter vår vurdering er dette en svakhet ved boka selv om det kan se ut som det ikke er store forskjeller mellom opplevelsen til lærerne i forhold til hvor de har arbeidet.

I boka er det også lagt vekt på å fremheve hendelser som på mange måter har vært avgjørende for lærernes videre utvikling i yrket. Frafallet i skolen av lærere har tydelig sin årsak i hvordan de 3 første årene forløper. Det skal sterk rygg til for å takle praksissjokket fra teori til hverdag i skolen.

Det virker som nye lærere i skolen opplever flere utfordringer. Dette gjelder bl.a:
Elever med lærevansker
Administrative oppgaver som Its learning og karaktersetting
Diagnoser og IOP
Dokumentasjonspresset
Læreren som omsorgsperson/sosialarbeider
Foreldremøter og kontakt med foreldre
IKT

For vår del er det ingen store overraskelser i denne oversikten. Lærerhverdagen blir beskrevet som kaotisk med tendens til berg- og dalbane -opplevelser. En administrasjon som er fjern og lite tilgjengelig. Skoler med manglende systemer for mottak av nye lærere. i tillegg oppleves det ofte at nytilsatte får det ingen av de andre vil ha. De er på mange måter nederst på rangstigen. Dette gjelder særlig ansatte i vikariater med manglende lærerutdanning. De har på mange måter ingen rettigheter.

For mange er det vanskelig å komme inn i skolekoden som karakteriserer arbeidsplassen. De som har hatt veiledning, opplever den best med en kombinasjon av gruppe- og individuell veiledning.

Boka anbefales spesielt til nytilsatte, veiledere og ikke minst til hele skolens ledergruppe.