onsdag 4. desember 2013

Plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring i Ullensaker kommuneUllensaker kommune har nylig vedtatt plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring som skal være felles og forpliktende for barnehager og skoler i kommunen. Den er utarbeidet av en gruppe satt sammen av pedagoger og ledere i barnehage og skole og PPT-ansatte i Ullensaker. Deltakerne i gruppa har både erfaring og kompetanse innen områdene språkstimulering, lesing og skriving. Gruppa har fått konsultasjon i arbeidet av Vigdis Refsahl ved Universitet i Oslo/ Statped og Anne Helene Strand-Andersen v/Statped.

Planen er delt inn i trinn: Barnehage, 1.trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn. Hver del innenfor skole  inneholder hovedområdene: Lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Innenfor hvert av disse er det beskrevet læringsmål, tiltak/undervisningsmetoder, elevvurdering/oppfølging og implementering/skolevurdering.  Planen inneholder også en egen tiltaksdel for elever som strever med lesing.

Gjeldende plan er foreløpig for skole- og barnehageåret 2013-2014. Skoler og kommunale og private barnehager skal prøve ut og tilbakemelde på planen med utgangspunkt i egne satsingsområder. Planen vil revideres våren 2014, for deretter å være forpliktende for skoler og kommunale barnehager fra skole- og barnehageåret 2014-2015. Planen vil deretter rullere hvert 2. år. Det har stor betydning at innholdet i planen prøves ut av den enkelte skole og barnehage før endelig fastsettelse. På skolesiden vil planen følges opp av egne lese- og skriveveiledere.

Planen innenfor skole inneholder viktige prinsipper og metodiske valg som tilpasset opplæring, vurdering for læring, den gode timen, samarbeid mellom hjem og skole, veiledet lesing, LeseUtviklingsSkjema (LUS), repetert lesing, førlesing og aktivering av forkunnskap, modellering, begrepsutvikling, nødvendig repetisjon, digitale verktøy, læringsstrategier, innlæring av bokstaver og skrifttype.

Når det gjelder barnehagene er det beskrevet språkstimulering i barnehagene i Ullensaker, språkutvikling i førskolealder og lekens betydning for god språkutvikling. Det er videre beskrevet mål og tiltak for aldersgruppen 1-3 år, 4-5 år og over 6 år.

Tiltak for elever som strever med lesing i grunnskolen blir vektlagt i forhold til begreper, jul til jul lærer 1. og 2. trinn, bruk av IKT som lære- og hjelpemiddel, intensive lesekurs, helhetslesing del 1-3, lesekurs for 3. trinn og 4-7. trinn og generelt om tiltak for elever på 8-10. trinn som strever med lesing og skriving.

Som vedlegg finner en anbefalt litteratur og Ullensakerskolens prøveplan.
Det anbefales at det i revisjonsarbeidet:
- utarbeides vedlegg som forklarer og utdyper punktene i planen
- utarbeides en egen plan for elever som strever med lesing.

FredagsKilden har presentert en rekke helhetlige planer for forskjellige kommuner. Det er i seg selv gledelig at kommunene mer og mer får øynene opp for viktighet av helhet. Denne planen fremstår som tydelig og helhetlig. Av de mange positive momenter vil vi spesielt trekke fram vektlegging av revisjonsarbeid, implementering og tydelighet når det gjelder prinsipper og metodiske valg for skolene. For barnehagene er det klare prioriteringer når det gjelder språkutvikling inkludert tospråklig utvikling og lekens betydning.

Vi merker oss også at det i revisjonsarbeidet skal utarbeides en egen plan for elever som strever med lesing. Det må også trekkes fram at tilsatte leseveiledere får som en av sine oppgaver å implementerer planen i skolene. GLIMRENDE! Når det gjelder implementering av planen i barnehagene, går det ikke tydelig fram hvem som skal stå for dette, men det kommer kanskje i revisjonen av planen.

Vi gratulerer Ullensaker kommune med planen. Her er det lagt ned et imponerende arbeid som nok vil gi resultater dersom implementeringen blir vellykket.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar