tirsdag 4. februar 2014

Lesefrø


Lesefrø-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom personalet i enkelte barnehager i Stavanger-regionen og bibliotekene med sikte på å gjøre barnehagene bedre i arbeidet med språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Prosjektet baserer seg på hverdagsfortellinger fra barnehagene skrevet ned i etterkant av en leseaktivitet. De blir et vindu inn i barnehagepraksisen.

Boka har ti kapitler. Kapittel 1 handler om de voksenes ansvar for å etablere kultur for språk og lesing i barnehagen. Kapittel 2 presenterer barns språklæring fram til skolestart. Her omtales bl.a praksisfellesskapet og isfjellmetaforen. Det fokuseres også på barn med flere språk.

Kapittel 3 handler om hva som kjennetegner barnebøker for ulike typer bruk i barnehagehverdagen. Her finnes utrolig mange gode tips om bøker som passer til bestemte tema eller alder og hvordan disse kan brukes. Kapittel 4 handler om barnehagenes boksamling og samarbeid med folkebiblioteket. Det gis tips om hvordan barnehagen kan bygge opp sin boksamling og hvordan bøkene bør plasseres på de forskjellige avdelinger i barnehagen.

Det flerspråklige bibliotek (DFB), som er en avdeling under Deichmanske biblioteker med oppgave å kjøpe inn og låne ut bøker og medier på forskjellige språk. I samarbeid med folkebibliotekene anbefales å opprette et barnehagebibliotek eller et bokdepot i barnehagen. Barnehagebiblioteket er det mest omfattende tilbudet der man får utlånt ca 250 enheter som kan skiftes ut 2-4 ganger i året. Disse bøkene kan både barn og voksne låne fra barnehagen. Bibliotekansatte kan i samarbeid med barnehagen arrangere bokfester.

Kapittel 5 beskriver ulike språkstimulerende leseaktiviteter som kan gjennomføres før, under og etter lesing. Kapittel 6 handler om verdien av tidlig innsats og leseaktiviteter for de yngste barnehagebarna. Kapittel 7 omtaler lesing sammen med de eldste barnehagebarna. Dette gir andre og større språklige utfordringer enn å lese sammen med de yngste både når det gjelder bokvalg og formidlingsmåte. Metoden som anbefales heter dialogisk høytlesing.

Kapittel 8 handler om barnehagen som en skriftspråkstimulerende arena der ofte de voksne blir barnas sekretær. Kapittel 9 fokuserer på å gjøre språkstimulerende leseaktiviteter attraktive for barn med lite norsk språk. Her vises eksempler på strukturert arbeid med lesing for disse barna i form av bruk av leselogg. Parallellutgaver av bøker som kan leses av foreldrene hjemme, anbefales. Faktabøker som ofte er tydelig illustrerte, er velegnet i arbeidet med disse barna.

Kapittel 10 beskriver hva vi kan gjøre for de barna som velger bort språkstimulerende leseaktiviteter. Grundig observasjon og bruk av leselogg anbefales
.

Lesefrø gir oss en opplevelse av at barnehagen kan gjøre mye for tilpasset tidlig innsats. Dette gjelder ikke minst arbeidet med kultur for språk og lesing som kan implementeres via systematisk arbeid i en ellers hektisk hverdag. Vi føler oss overbevist om at mange av våre lesere kan finne praktiske tips og råd i dette prosjektet.