søndag 6. april 2014Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne
Dette er enbok som i sin helhet er rettet inn mot unge og voksne som på en eller annen måte har mislykkes når det gjelder lesing. Boka inneholder 6 kapitler som hver på sin måte beskriver kompleksiteten i en helhetlig leseprosess.
Kapittel 1 beskriver de komponenter som inngår i det å mestre lesing. Dette gir leseren et grunnlag for å forstå hvilke bestanddeler god lesing består av, og dermed også hva som kan by på problemer for enkelte.
Kapittel 2 beskriver lesevansker ut fra de områdene innenfor lesing som kan by på problemer, og hvordan disse problemene kan oppstå.
Kapittel 3 retter seg inn mot hvor viktig motivasjonen er når man skal hjelpe personer som tidligere har opplevd nederlag i forbindelse med lesing. Begreper som saboterende, selvpresentasjon og tillært hjelpeløshet blir viktige i denne prosessen. Det blir viktig med vektlegging av attribusjon, læringsmiljø og målorientering samt selvregulært læring.
Kapittel 4 fokuserer på kartlegging. Det skilles mellom kvantitativ kartlegging (Ordkjedetesten, S40, Stas og Carlsten) og kvalitativ kartlegging som er individuell gjennom høytlesing og samtale med de personene man skal undervise i lesing. Når det gjelder dynamisk kartlegging, vises det bl.a til Arbeidsprøven.
Kapittel 5 vektlegger organiseringsprinsipper for leseopplæring når det gjelder intensitet (3-5 ganger i uka), varighet ( 10 uker med 90 minutters timer) og struktur på timene (3 faser)
Kapittel 6 er det mest omfattende og beskriver innhold, struktur, oppgaver og framgangsmåter i selve leseopplæringen. Leseopplæringen er delt inn i 4 nivå slik:
Nivå 1: Når ord er vanskelig å lese riktig
Nivå 2: Når tempo og leseflyt er vanskelig
Nivå 3: Når forståelse er vanskelig
Nivå 4: Når læring er vanskelig
Alle nivå er spekket med konkrete oppgaver og skjema til bruk i opplæringen. I tillegg hevises det til en rekke fagbøker som belyser temaene grundigere. Det er også foreslått supplerende arbeidsmåter på alle nivå.
Boka anbefales av oss da den er en helhetlig framstilling med meget konkrete tiltak for eldre elever. Den kan også med fordel anvendes i forhold til fremmedspråklige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar