torsdag 5. juni 2014

Matematikkserien TEMA


TEMA er nye matematikkhefter fra GAN Aschehoug. Forfattere er Kjersti Fremstad og Carl Kristian Kjølseth. Det er planlagt 8 Temahefter og ett Tema idehefte og de skal utgis i løpet av 2014-2015.

Vi har gjennomgått noen av heftene i serien og vi har 10 punkt vi vil trekke frem:


1. Heftene skal etter hvert dekke alle læringsmålene for 1.- 4. årstrinn, som: Tall, geometri, måling, statistikk.


2. Tema idéhefte er et supplement til de andre heftene: Det inneholder utfyllende stoff og forslag til flere spill, oppgaver og trening.


3. Heftene er temabaserte: De tar for seg ett og ett tema innenfor matematikken som gjennomgås grundig og systematisk.


4. Hvert kapittel i ett hefte har sin egen farge: Dette er med på å forenkle oversikten for den enkelte eleven.


5. Hvert kapittel starter med klare målsettinger for det eleven skal jobbe med: Dette vil være med å bevisstgjøre eleven og foresatte.


6. Hvert kapittel avsluttes med en kort evaluering over måloppnåelse: Eleven må selv vurdere om målet er nådd ev. med støtte fra lærere/foresatte.


7. Hvert hefte innholder varierte oppgaver med ulike innfallsvinkler, innlæringsmåter og virkemidler: Elevene trener på stoffet bl.a. gjennom spill, leker, oppgaveløsing, samtaler, individuelle opplegg og gruppeopplegg.


8. Heftene har oppgavetyper som kan utføres både inne og ute i skolegården eller i naturen forøvrig: Dette gir elevene konkrete erfaringer i matematikken.


9. Heftene kan f.eks. benyttes som vanlige læringshefter, som supplement til andre læreverk, til differensiering i klassen eller som ekstra trening i tema for de som trenger det.


10. Heftene er bygd opp på en slik måte at vi begeistres av et læreverk som lar elevene lære gjennom ulike sanser. Vi liker den store variasjonen av oppgavetyper, der mye av læringen skjer gjennom spill, lek og praktisk erfaring. Vi mener systematikken og oppbyggingen av hvert tema hjelper elevene til å forstå matematikken. Differensieringen gjør at de elevene som trenger litt ekstra tid eller variasjon, får det her. Vi tror disse heftene kan hjeple mange elever på veien mot en matematikkforståelse som kommer dem til gode langt opp i skolealderen. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar