torsdag 17. juli 2014

Tidlig innsats


I St.melding 18 «Læring og fellesskap» foreslo departementet å videreutvikle Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning til en brukervennlig digital versjon som, med utgangspunkt i dagens veileder, skal være tilpasset nettformatet i språk og innhold. Veilederen skal inneholde maler, rutinebeskrivelser og eksempler fra kommuner. Den digitale veiledningen skal også nå målgruppen voksne, samt foreldre ved blant annet å inneholde en foreldreplakat med oversikt over rettigheter og brukermedvirkning.

Resultatet av dette forslaget er nå publisert på Utdanningsdirektoratets sider under overskriften «Tidlig innsats».

La det være sagt med en gang. Resultatet er strålende både for foreldre, de som arbeider i barnehage og skole og generelt for hele hjelpeapparatet. Endelig har vi fått en lettfattelig forklaring på mye av det som foresatte og pedagogisk personell oppfatter som vanskelig.

Hovedinndelingen er delt opp i 4 ulike tema: Før skole   Skole  Voksenopplæring  Overganger.

Tema voksenopplæring og overganger blir gjort endelig ferdige etter hvert og vil bli utlagt under de respektive hovedpunktene. Med overganger menes overgang fra barnehage til skole og fra skole til skole

Hovedtemaene Før skole og Skole er inndelt slik:
Faser i saksgang, maler og eksempler, hvem er hvem?, andre viktige rettigheter, hva betyr? og veiledere. I tillegg har Skole en plakat som heter: Spesialundervisning på 5 minutter.

Faser i saksgangen beskriver når og hva som skal skje i forhold til saken. Maler og eksempler gir endelig konkrete eksempler på skjema for sakkyndig vurdering, henvisning til PPT, individuell opplæringsplan, enkeltvedtak osv. Hvem er hvem? Beskriver den enkelte person eller institusjon sin rolle i arbeidet. Andre viktige rettigheter det er nødvendig å kjenne til får du vite her. Hva betyr? forklarer hva enkelte faguttrykk betyr og veiledere henviser til lenken til aktuelle veivisere.


Dette er et flott stykke arbeid som vi reservasjonsløst kan anbefale. La alle maler bli gjeldende for hele landet slik at kommune etter kommune slipper å bruke tid og krefter på å utvikle sine egne