onsdag 4. februar 2015

Slik stopper vi mobbing - en håndbok


Erlend Moen er en del av skoleteamet på Dagskolen i Trondheim. Teamet har erfaring fra en rekke mobbesaker i Trondheim kommune. Denne boka oppsummerer og utvider vår kunnskap om mobbing og læringsmiljø på en fortreffelig og utfordrende måte. Vi gir boka vår beste anbefalinger og våger den påstanden at skoler som seriøst tar i bruk den kunnskapen som ligger i boka, vil som effekt få et bedre læringsmiljø samt at mobbingen vil bli redusert i et tidlig stadium.

Hva er mobbing:
Mobbingens forskjellige former og definisjoner beskrives. Å være utsatt for mobbing er den største enkelte årsaken til psykiske plager blant barn og unge i Norge. Mobberne er overrepresentert i kriminalstatistikken. Sullivans 5 trinns modell i form av en negativ spiral beskrives.

Kapittel 1:
Her beskrives første fase som skal brukes for å avdekke mobbing. Denne fasen kalles mistanke og handler om hvordan og hvorfor en skole bør fange opp oog forholde seg til mistanke om mobbing. Det legges frem en rekke konkrete eksempler på sjekklister som skolen kan bruke.

Kapittel 2:
Her beskrives andre fase som kalles avdekking og viser hvordan en kan avdekke mobbingen og hvorfor det er sentralt å forstå mekanismene i det som skjer. Det beskrives 3 avdekkingsmetoder som kan brukes:
1. Klassemiljøundersøkelse (Viktig med åpenhet i forhold til foreldrene om hva den viser). Det gis eksempler på konkrete spørreskjema.
2. Sosiometriske undersøkelser som er mest egnet til internt bruk i skolen. Det beskrives nøye hvordan disse kan utføres og tolkes
3. Observasjon kan til slutt gi svar på hva som faktisk skjer. Det inneholder beskrivelser av temaene innblikk, snakke med meg og kartlegging av popularitet.

Kapittel 3  :
Her beskrives tredje fase som kalles intervensjon som forklarer hvordan intervensjonen skal planlegges i lys av konkrete episoder fra teamets arbeid. Det vektlegges at mobbingen stoppes og at en samtidig fokuserer på positiv atferd (catch the children beeing good). Det gis en beskrivelse av Lerkendalseminaret og konsekvenstrapp. Det understrekes at trening på autoritative samtaler og god timing for intervensjonen er viktig.

Kapittel 4:
Her beskrives fjerde fase som kalles oppfølging som omhandler det arbeidet som bør skje etter at mobbingen faktisk har stoppet. Det er her den virkelige endringen skjer. Oppfølging gjelder offeret og deres foreldre, mobberen og deres foreldre og de andre elevene med deres foreldre. Den avhenger av elevenes alder og hvor lenge mobbingen har pågått. Det kan her generelt nevnes samtale og helsehjelp, programmer som er rettet mot hele skolemiljøet og vektlegging av det positive.

Kapittel 5:
Her beskrives situasjoner der det ikke avdekkes mobbing og det arbeid som må gjøres i slike tilfelle. Det er også her viktig å undersøke saken nøye  og for all del ikke avvise foreldrene. Det vises også konkrete eksempler på forskjellige typer samarbeidskjema som kan brukes når skolen har møte med foreldrene.

Kapittel 6:
Her beskrives hvordan lovverket forplikter skolen. Boka avsluttes med aktuelle spørsmål og svar om mobbing.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar