lørdag 5. desember 2015

ENKELTVEDTAK - Saksbehandlingsregler ved elevsaker i skolen

Innledning:

Både statlig tilsyn, Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen har påpekt at skolene i altfor stor grad bryter forvaltningslovens saksbehandlingsregler ved enkeltvedtak. Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene skal i 2014-2017 gjennomføre et felles nasjonalt tilsyn av skoler og skoleeiere.

Del 1: Saksbehandlingsregler:

Ved enkeltvedtak har skolen plikt til å veilede, forhåndsvarsle, utrede og informere. Foreldre og elever har adgang til å gjøre seg kjent med saksdokumentene via gjennomsyn og utlån av dokumenter. Skolen skal gi et foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av 1 måned etter at den er mottatt.

Foreldre og elever kan påklage vedtaket. De skal få informasjon om klageinstans og klagefrist. Skolen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunnlag for. Skolen kan oppheve eller endre vedtaket dersom de finner klagen begrunnet. Dersom skolen ikke endrer eller opphever vedtaket, skal skolen sende sakens dokumenter til klageinstansen så snart saken  er tilrettelagt.

Når rektor skal forberede og gjøre et enkeltvedtak, må han eller hun være sikker på sin habilitet. Enkeltvedtaket må ta hensyn til elevens beste jvn.f. barnekonvensjonens artikkel 3 og 12. I heftet finnes mal for et generelt enkeltvedtak. Beskrivelsen av klageadgang i malen er meget fyldig.

DEL 2: Anvendelse av regelverket, maler og sjekklister

Det nevnte tilsynet fokuserer skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Det beskrives i heftet krav til et enkeltvedtak og eventuelle saksbehandlingsfeil påpekes, innhold, konsekvenser ved avvik fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, omfang av vedtaket, organisering, kompetanse og fleksibilitet. Det omtales en sjekkliste for tilsyn spesialundervisning og maler for innvilgelse og avslag av spesialundervisning.

Enkeltvedtak om punktskriftopplæring og enkeltvedtak om særskilt språkopplæring med sjekklister gjennomgås. Det gis eksempler på mal for innvilgelse og avslag om særskilt språkopplæring. Det samme gjelder enkeltvedtak om tegnspråkopplæring.

Enkeltvedtak omkring § 9a-3 Elevens psykososiale skolemiljø blir gjennomgått nøye i heftet. En mal for et slikt enkeltvedtak beskrives. I heftet finnes også mal for enkeltvedtakene om fritak fra nasjonale prøver, permisjon fra grunnskoleopplæringen og plass/oppsigelse av plass i skolefritidsordningen (SFO).

Del 3: Opplæringsloven og forskriften - vedtak som skal gjøres etter reglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven:

Mange i skolen er usikre på når et vedtak etter opplæringsloven og forskrift skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Del 3 gir en oversikt over slike vedtak.

Vedlegg: Utdrag fra forvaltningsloven:

Her gjengis fulle tekster til alle paragrafer fra denne loven som det er henvist til i heftet.

Når Øystein Stette presenterer sin kunnskap i form av et hefte, er det en garanti for kvalitet. Vi anbefaler heftet med stor entusiasme, men innrømmer at vårt lille utdrag av innholdet, ikke på noen måte dekker hele innholdet i detalj.