mandag 8. februar 2016

Barn og unge med habiliteringsbehov


Barn og unge som har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, må sikres livskvalitet og muligheter på lik linje med den øvrige befolkningen.

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet ønsker med denne veilederen å bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer får mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet. Det er viktig at de to sektorene samarbeider for å oppnå dette. Derfor har vi utarbeidet denne veilederen i fellesskap.

 I veilederen legges det særlig vekt på å beskrive brukernes rettigheter og sektorenes plikter slik at tjenesteytere i både utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren kan planlegge og samarbeide om et koordinert tilbud. For å oppnå et best mulig resultat for bruker, må tilbud og tjenester ses i sammenheng. Aktørene må understøtte hverandres innsats på tvers av sektorene.

Veilederens hovedkapittel fokuserer på samarbeidet mellom de 2 sektorene. I tillegg har vi også to korte kapitler som beskriver rettigheter og tjenester i  sektorene. Dette er viktige forutsetninger for å avklare forventninger og legge grunnlag for et godt samarbeid.

Kapittel 3 om helse- og omsorgssektoren er ment for ansatte i utdanningssektoren. Kapittel 4 om utdanningssektoren er ment for ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Målet med de to siste kapitlene er å skape felles forståelse for oppgaver og ansvar. Henvisninger til internasjonale konvensjoner, lov og forskrift er i veilederen oppgitt i grønne bokser. Mer utdypende informasjon finnes i relevante offentlige dokumenter som det henvises til i røde bokser. Eksempler for å vise hvordan aktørene kan samarbeide finnes i blå bokser.
Henvisningene til de forskjellige boksene gir leseren en komplett og lettfattelig oversikt av de enkelte temaer.

Kapittel 2: Samarbeid
Dette kapittelet inneholder viktige tema som internasjonale forpliktelser, sentrale prinsipper, taushetsplikt og samtykke, barns og unges rett til et helsefremmende miljø i barnehage og skole, rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO, bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenesten og det er ikke adgang til å bruke tvang eller makt etter utdanningslovgivningen.

Kapittelet tar også for seg overgangen mellom livsfaser, det første leveåret, barnehagealder, grunnskolealder, ungdom i videregående opplæring og felles temaer for barn og unge i opplæring.

Kapittel 3: Informasjon om tilbudet i helse- og omsorgssektoren
Dette kapittelet inneholder viktige tema som habilitering, barn og unge med habiliteringsbehov,  kommunale helse og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten, både kommunen og spesialisthelsetjenesten skal tilby koordinator og individuell plan.

Kapittel 4: Informasjon om utdanningssektoren
Dette kapittelet inneholder viktige tema som før opplæringspliktig alder, grunnskole, videregående opplæring, pedagogisk psykologisk tjeneste, statped, sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgivning, oppfølgingstjenesten, tegnspråkopplæring, punktskriftopplæring m.m , alternativ og supplerende kommunikasjon og trening på dagliglivets aktiviteter, skolens plikt til å delta i arbeidet med individuell plan og opplæring i hjemmet på grunn av sykdom.

Vi finner denne veilederen særs nyttig både for foresatte og personalet som arbeider i utdannings- og helse- og omsorgssektoren. Vi har summarisk listet opp hovedpunktene i veilederen og understreker at hvert hovedpunkt er utfylt med flere underpunkter. Det fremkommer tydelig det ansvar som de 2 sektorene har både hver for seg og i samarbeid. Veilederen finnes kun elektronisk her. Vi beklager dette og håper papirversjonen også blir en realitet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar