torsdag 5. mai 2016

Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle


Buli-Holmberg og Rønsen Ekeberg kommer med en fornyet utgave av boka som er oppdatert med endringer fra 2009. Til hvert kapittel er det utarbeidet oppgaver for å stimulere til bevisstgjøring og refleksjon i leseprosessen. Det er laget forslag til utfyllende litteratur til hvert tema. Boka virker oppdatert og gir mange refleksjoner i forhold til dette særs viktige tema.

Kap. 1 :Veien mot en skole for alle
Her gis en kortfattet og god historikk i forbindelse med veien fram mot en skole for alle.

Kap. 2 :Tilpasset opplæring - likeverd og inkludering
Her redegjøres det for tilpasset opplæring og begreper som inkludering, normalisering, annerledeshet, likeverd og livskvalitet. I tillegg drøftes forholdet mellom tilpasset opplæring i ordinær undervisning og i spesialundervisning. I alt blir dette en god begrepsavklaring.

Kap. 3 :Læring og utvikling
Lærere trenger kunnskap om barns og unges læring og utvikling når de skal møte elever med forskjellige opplæringsbehov. Her omtales ulike definisjoner av læring og de mest sentrale teorier om læring. I tillegg redegjøres det for ulike læringsområder og ulike måter å lære på. Generelt inneholder boka mange relevante sitater fra den generelle del av læreplanen som underbygger forfatternes budskap.

Kap. 4 :Lærevansker
Det beskrives ulike former for lærevansker som lærere ofte kommer i kontakt med i skolen, samt noen eksempler på hvordan lærere kan tilrettelegge opplæringen for elever med forskjellige typer lærevansker. Forfatterne uttrykker bekymring over at generelle lærevansker ikke omtales i nyere spesialpedagogisk litteratur.

Kap. 5 :Funksjonsvansker
Det redegjøres for de mest vanlige typer funksjonsvansker som lærere kan komme i kontakt med, og hva det er viktig for lærere å være oppmerksomme på i tilretteleggingen av opplæringen når de møter elever med ulike funksjonsvansker.

Kap. 6 :Lærerrollen i tilpasset opplæring
Det beskrives oppgaver knyttet til samarbeid, læringsmålsformuleringer, tilpasning av metoder og organiseringsformer og vurdering av læringsprosess og læringsutbytte. Læreplanarbeid fra nasjonale læreplaner til individuelle opplæringsplaner beskrives. Sentrale oppgaver knyttet til prosessen i spesialundervisning nedfelt i opplæringslovens kapittel 5 og den spesialpedagogiske tiltakskjeden belyses også. Mal for individuell opplæringsplan (IOP) utarbeidet av Utdanningsdirektoratet vises.

Kap. 7 :Kartleggingsmetoder
Det behandles metoder i kartlegging for å avdekke individuelle og systemiske faktorer som påvirker gjennomføring av tilpasset opplæring i praksis. Det presenteres både pedagogiske og spesialpedagogiske kartleggingsmetoder som kan identifisere elevers opplæringsbehov og spesielle behov.

Kap. 8 :Undervisningsmetoder og organisering
Det beskrives en rekke undervisningsmetoder som kan gi alle elever gode læringsbetingelser og et godt læringsutbytte. Det beskrives også ulike organiseringsformer, både i ordinær undervisning og spesialundervisning.
 
Kap. 9 :Samarbeid
En ser på ulike samarbeidskonstellasjoner som elev og lærer, hjem og skole, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 40 % av foreldre til funksjonshemmede barn mener at de ikke får tilstrekkelig informasjon fra skolen. Lærerprofesjonens etiske plattform beskrives.

Kap. 10 :Hjelpeapparatet
Her gis en oversikt over sentrale aktører i hjelpeapparatet. Samarbeid med instanser utenfor skolen er en forutsetning for at elever med spesielle behov skal få den bistand de trenger fra hjelpeapparatet. I arbeidet med å skape smidige overganger, er det nødvendig og ha kjennskap til og samarbeide tett med de forskjellige aktører i hjelpeapparatet.

Kap. 11 : Råd for tilrettelegging av tilpasset opplæring og spesialundervisning
Her beskrives råd for denne tilrettelegging innenfor rammen i en inkluderende skole, samt råd for kompetanseutvikling innad i skolen. Et av de viktigste rådene vil til en hver tid kunne beskrives slik: BYGG TOLERANSE FOR ANNERLEDESHET
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar