torsdag 4. august 2016

UTENFOR elever med atferdsutfordringer


Forsker og psykiater dr. Ross W. Greene er forfatter av denne boken. For å gjøre det klart med en gang. Boken fengsler og gjør noe med deg som pedagog eller foresatt. Vi anbefaler at du leser den fra begynnelse til slutt trass i et konglomerat av språklige lange finesser. Vi garanterer deg at tiden du bruker vil gi deg tifold igjen, ikke minst for de barna, foreldre og kollegaer du skal møte senere i livet.

Forfatteren mener diagnoser sykeliggjør barn. De kan ikke lære barn å løse problemer og hjelpe dem til å praktisere ferdighetene de trenger. Boken er organisert på følgende måte:

Du får en beskrivelse av Problemløsning Gjennom Samarbeid (PGS) som er en tilnærmingsmetode som har gitt overbevisende resultater i forhold til å hjelpe utfordrende barn på skolen. Videre får du som leser følgende:
  • verktøy for å identifisere hvilke triggere og mangelfulle ferdigheter som ligger til grunn for utfordrende atferd.
  • tydelige retningslinjer for hvordan man radikalt kan forbedre samhandlingen med utfordrende barn - sammen med mange eksempler på hvordan det kan gjøres
  • dialoger, spørsmål og svar
  • en gjennomgående historie om et barn og lærerne hans, foreldrene hans, og skolen han går på
  • en praktisk veiledning for vellykket planlegging og samarbeid mellom lærere, foreldre, skoleadministrasjonen og barna
Med støtte i mange års testing og forskning er denne boken skrevet med en sterk følelse av håp, og viser at det virkelig er mulig å få til endringer.

Barn med atferdsvansker har en utviklingsforsinkelse på linje med en faglig lærevanske. Barn gjør det bra hvis de kan. Når forventningene som stilles til barnet, er høyere enn barnets kapasitet til å respondere på en akseptabel måte, kan utfordrende atferd oppstå. Bak hver eneste utfordrende atferd ligger et uløst problem eller en mangelfull ferdighet eller begge.
 I boken blir vi presentert for en liste som omhandler analyse av mangelfulle ferdigheter og uløste problemer (AMFUP). Disse skal fylles ut for hvert enkelt barn i samarbeid med barn og voksne som er grunnlaget for utarbeidelsen av Plan for Problemløsning Gjennom Samarbeid (PGS)

Boken opererer med 3 forskjellige planer, nemlig Plan A, Plan B og Plan C.

Plan A brukes når voksne pålegger barnet sin vilje når barnet ikke innfrir den voksnes forventning. Den er uten tvil den mest populære måten voksne håndterer problemer eller uinnfridde forventninger på. Plan A blir ikke vektlagt mye i denne boken.

Plan C innebærer å legge bort en forventning fullstendig, i det minste midlertidig. Den blir heller ikke vektlagt i boken.

Plan B refererer til Problemløsning Gjennom Samarbeid, hvor barnet og en voksen er engasjert i en prosess for å løse et problem eller en uinnfridd forventning på en realistisk og gjensidig tilfredsstillende måte. Plan B vil være det verktøyet vi kan bruke for å ha størst mulig potensial for å løse problemer på en varig måte, og undervise barna på den mest effektive, rettferdige, medmenneskelige og respektfulle måten i de mangelfulle ferdighetene som er årsak til deres sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer. Denne boken handler om praktisering av Plan B.

Grunnprinsippene i Plan B er empati, definer problemet og invitasjon. Målet for empati-steget er å oppnå den beste mulige forståelsen for et barns bekymring eller perspektiv relatert til et gitt problem. Voksne slurver og tar for lett på empati-steget.

Definer problemet-steget betyr å definere to bekymringer som gjenstår, nemlig barnets bekymring og din. Ofte arbeides det for dårlig med dette.

Invitasjons-steget er at den voksne inviterer barnet til at de skal løse problemet i fellesskap. Dette steget kan ofte bli hoppet over.

Når du forsøker Plan B for første gang, anbefales det at du fokuserer på et spesifikt uløst problem snarere enn en spesifikk mangelfull ferdighet.

Gjennom lesing av boken blir du gradvis ført gjennom alle stegene via en konkret skolesituasjon som går igjen i hele prosessen. Du blir tatt med gjennom praktisering av planen på en elev, på en gruppe, på en klasse, på enkelte av et personale og til slutt på en hel skole.

Samtalene som blir presenterte gjennom praktisering av planen på alle nivå, er svært konkrete og blir utfordret gjennom fortløpende spørsmål til forfatteren av mulige skeptikere.

Vi kan simpelthen ikke gjøre noe annet enn å anbefale deg at du leser denne boken. Vel beskriver den en amerikansk hverdag, men den er neppe så veldig annerledes enn vår. Vi går ut fra at boken vil provosere enkelte lesere som vil avvise det hele som snillisme.
 
Vi tror ikke at dette er en enkel løsning som kan gjennomføres uten slit og frustrasjoner, men vi tror at mange barn, foreldre og lærere ville fått en bedre hverdag gjennom en vellykket praktisering av Plan B

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar