tirsdag 24. januar 2017

SAMEFOLKETS DAGSAMER 
Ante (Episode 1, YouTub)
Arbeid med samisk kunst og kultur i opplæringen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)
Hvis jeg var deg (William fra Fredrikstad prøver å være same, Serie, NRK)
Samene - et urfolk i nord (ndla, Samfunnsfag)
Samefolkets dag (Undervisningsopplegg, barnetrinnet, Aschehoug) 
Samefolkets dag (Undervisningsopplegg, Salaby)
Samisk kunst, kultur og samfunn (Undervisningsopplegg, Kunnskapsløftet)
Samisk kultur (Undervisningsopplegg, Portal)  
Samisk nasjonaldag (Undervisningsopplegg, Tre stammers møte)
Samisk tema for RLE (Trinn 1-7, Samisk innhold i kunnskapsløftet)
Undervisningsopplegg i forbindelse med samefolkets dag (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)

torsdag 12. januar 2017

Skolebasert kompetanseutvikling en idebank


I boka beskriver Unni Høsøien og Marion Prytz kompetanseutvikling med ulike metoder slik at et kollegium kan oppleve den som praksisnær, relevant, variert og motiverende. Gjennom arbeidet med "Ungdomstrinn i utvikling" har forfatterne sett behovet for å samle metoder for å drive skolebasert kompetanseutvikling og utvikle lærende nettverk. De viktigste metodene innenfor feltet finnes i kap. 2-5 inndelt i refleksjon, inspirasjon, aksjoner, deling og evaluering. Kap. 7 inneholder et utvalg av anvendbare verktøy som kan brukes i flere av fasene. Kap. 8 tar for seg skoleeiers rolle.

Kap.1: Hva er skolebasert kompetanseutvikling?
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. ITP-modellen ( individuelt arbeid, teamarbeid, plenum) med sine 7 faser beskrives.

Kap. 2: Refleksjon
Det beskrives hvordan  en kan tilrettelegge refleksjon over egen praksis via ståstedsanalyse, analyse og refleksjon over skolens datagrunnlag, SWOT-metoden og framtidsbilde.

Ståstedsanalysen brukes relativt mye og er et verktøy som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og som kan gjennomføres digitalt. Skolens datagrunnlag i form av alle resultater samles for felles vurdering. SWOT-metoden er en strategisk analysemetode som benyttes for å identifisere styrker, svakheter, muligheter og styrker i skolen. Utdanningsdirektoratet foreslår å ta i bruk SWOT-metoden som en analysemetode for fase 3 av ståstedsanalysen. Framtidsbilde innebærer å beskrive ønsket praksis på et bestemt område. Etter prosessen med beskrivelse av framtidsbilder er skolen klar til å konkretisere tiltak til en handlingsplan.

Kap. 3: Inspirasjon
Det gis en beskrivelse av hvordan en kan inspirere personalet via speed-dating og lesing av fagtekst med lesebestilling.

Kap. 4: Aksjoner
En får innføring i hvordan en kan tilrettelegge for utprøving i egen undervisning. Dette gjøres gjennom beskrivelse av lesson study, læringspartner, skolevandring som er mye brukt, og observasjon og refleksjonslogg

Kap. 5: Deling
Kapittelet gir leseren ideer om hvordan en kan legge til rette for deling av erfaringer fra det som er utprøvd på team og i plenum. En får kunnskap om kafedialog, gallerivandring, walk and talk, gallery talk og demonstrasjonsundervisning. For vår del ble vi mest opptatt av demonstrasjonsundervisning som innebærer modellering av god praksis.

Kap. 6: Evaluering
Gjennom IGP-metoden, "Ringstabekk-krysset" og gjort- lært- lurt får vi verktøy for å evaluere egen praksis. Vi festet oss spesielt ved "Ringstabekk- krysset".

Kap. 7: Anvendbare verktøy
Vi blir presentert for 10 anvendbare verktøy som kan brukes i flere faser i skolebasert kompetanseutvikling. Verktøyene er dialogmøte, idéalog, logg, lortus, lærende møter, pedagogisk loppemarked, refleksjonsspiral, skolens "hellige kuer", SAT-modellen og tenkehatter. For vår del vil vi først og fremst fremheve idéalog, pedagogisk loppemarked og skolens "hellige kuer".

Kap. 8: Aktive skoleeiere
Kommunestyret er tildelt rollen som politisk skoleeier. Denne eieren har ansvaret for kvaliteten på skolene i sin kommune. En gang i året skal alle kommuner legge fram og politisk behandle en tilstandsrapport for sine skoler. I boka presenteres et årshjul for oppfølging av læringsutbytte og psykososialt miljø mellom skolen og skoleeier. Både lærere og skoleledere har behov for å bli sett i det daglige arbeidet, få drøftet egen praksis og få veiledning ved endringer.

 Skolebasert kompetanseutvikling forutsetter systematisk utvikling på organisasjons-og individnivå over tid, og skoleeier har en nøkkelrolle i dette arbeidet. For å få til endringer er det viktig at de som skal endre praksis, opplever å møte en skoleledelse, kommuneledelse og politikere som drar i samme retning.

Det beskrives hvordan praktisk arbeid med tilstandsrapportering kan foregå. I boka anbefales lærende nettverk som en utviklingsarena til støtte for skoleeier.

Boka gir seg ut for å ha en idebank i forhold til skolebasert kompetanseutvikling. Selv om mye er kjent fra før, vil leserne helt sikker finne inspirasjon til fornyelse med mulighet til fordyping via anbefalinger til tilleggslitteratur.

mandag 2. januar 2017

VINTERLENKER

VINTER

FAKTA
De fire årstidene - Vinter (NRK Ut i naturen, film)  
De fire årstidene på 40 sekunder (1. og 2.trinn, Video)
Vinter i naturen (Miljøstyrelsen, Danmark) 

UNDERVISNINGSOPPLEGG 
Fugler ved foringsplassen (Miljølære.no) 
Jakten på PI (5.trinn og oppover, Friluftsrådet)
Luna og Helios (1. og 2.trinn, Friluftsrådet) 
Samer (1. og 2.trinn, Friluftsrådet)
Skogsdyr (Undervisning: Inspirasjon, tips og ideer, Mangfold i naturen)
Spor og sportegn (Miljølære.no) 
Verdensrommet (4.trinn, Friluftsrådet) 
Vinter (Forskerfrø)  
Vinter (naturfag.no)  
Vinterlenker (Undervisningstips) 
Vinter på hjemstedet (7.trinn, Udir)

FASTELAVN
Fastelavn (Mormors påskesider)
Fastelavn (Store norske leksikon)
Fastelavn (Wikipedia) 
Fastelavn (AktiviOslo, 2015)
Fastelavn i Norge (Timeanddate)
KARNEVAL
Karneval (Wikipedia)
Karneval og fastelavn (Tips, sanger, utsyr, Hildes hjørne) 
Karnevalsanger (Tekster, Min barnehage) 
LEKER 
Barneleker til karneval (AktiviOslo) 
Leker og sanger til karneval (Undevisningstips)


SAMER 
Arbeid med samisk kunst og kultur i opplæringen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)
Samene - et urfolk i nord (ndla, Samfunnsfag)
Samefolkets dag (Undervisningsopplegg, barnetrinnet, Aschehoug) 
Samefolkets dag (Undervisningsopplegg, Salaby)
Samisk kunst, kultur og samfunn (Undervisningsopplegg, Kunnskapsløftet)
Samisk kultur (Undervisningsopplegg, Portal)  
Samisk nasjonaldag (Undervisningsopplegg, Tre stammers møte)
Samisk tema for RLE (Trinn 1-7, Samisk innhold i kunnskapsløftet)
Undervisningsopplegg i forbindelse med samefolkets dag (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)


VINTER - OL 
OL i navn og tall (NRK sport) 

DYR
Dyr i vinterdrakt (NRK Super) 

FUGLER  
Hjelp fuglene om vinteren (Naturvernforbundet)
Hvor reiser trekkfuglene? (Nysgjerrigper) 
Norske vinterfugler (Naturfakta) 
Smarte fugler overvintrer (Nysgjerrigper)  
Vinterfuglene våre (Barn av naturen)

INSEKTER  
Hvor er insektene om vinteren? (NRK Super, Newton)  
Insekter med frostvæske (Nysgjerrigper)

KUNST OG HÅNDVERK 
Div. formingstips (Hovin skole) 
Frost, snø, is og vinter hos 3åringene (Myrertoppen barnehage) 
Lag enkle snøflak (InnerChildFun) 
Lag snømann av papptallerkener (Enchanted Learning) 
Oppgaver/Aktiviteter inne og ute (ActivityVillage)  
Oppgaver for 1.klasse (Hovin skole) 

Oppgaver for 2.klasse (Hovin skole) 

Oppgaver for 3.klasse (Hovin skole) 

Oppgaver for 4.klasse (Hovin skole) 

Oppgaver for 5.klasse (Hovin skole) 

Oppgaver for 6.klasse (Hovin skole) 

Oppgaver for 7.klasse (Hovin skole) 

Oppgaver for store og små (Hovin skole) 

Snøkrystaller (InnerChildFun)

Tema vinter (PreKinders) 

Vinteroppgaver (BuzyBeeKids)
Vinteroppgaver (Hovin skole)  


UTEAKTIVITETER  
IS/SNØ-FORMING  
Isdekorasjoner (Roots of Simplicity)
Lag kunstverk av is (artful kids) 
Lek og lær i snøen (Matematikksenteret)
Skulpturer i is (fantasifantasten) 
Snøforming (Friluftsrådets Landsforbund) 
Vi setter farge på vinteren (Lek med vann, Myrertoppen barnehage)  
SKI
Barn og skiidrett (Skiforbundet)
Skileik (Skiforbundet) 
Øvelser for ski (Aktivitetsbanken) 
LEK
Leker i snøen (Ut.no)
Vinteraktiviteter for barn (Barn av naturen)
Aktivitetsforslag for barn på tur (Den Norske Turistforening) 
Utebursdag på vinteren (Vill glede) 

FARGELEGGINGSBILDER  
Twinkl   

DIKT
Dikt om snø (Norske dikt) 
Dikt om vinter (Norske dikt) 

SANGER OG VERS/RIM OG REGLER
Fingerregler/Mini dukketeater (Barnas kulturkoffert)  
Regler, rim og vers (Barnesanger) 
Sanger/Regler til årstidene, vinter (Barnas kulturkoffert) 
Sangleker (Barnesanger)
Årstider/Vær (Barnesanger/Regler)  
Tursanger (Barnesanger)