søndag 21. mai 2017

Hvordan fatte matte


Forord:
Forfatterne Anne Lene Johnsen og Elin Natås hadde helt ulike forhold til matematikk. Den ene elsket og kunne matte mens den andre var en mattesinke. De har som mål med boken å gi foreldre eller pedagoger:
1. En forståelse for hvorfor noen (mange) sliter med matte
2. Et verktøy for å få has på en viktig del av denne årsaken
3. Tips til hvordan du lærer bort selve matematikktemaene etterpå

Deres erfaring er at de elevene som får problemer med matematikken, ramler av i løpet av de første fire årene. Denne boken sørger for at elevene ikke ramler av i utgangspunktet, eller veileder elevene tilbake på rett spor dersom de allerede har problemer med matten.

DEL 1: LØSNINGEN:
Matte er et typisk byggefag. Det må ikke være huller i fundamentet. I denne boken viser vi deg hvilke huller i grunnmuren som kan føre til at man sliter med matematikken i "etasjene" over.
Grunnmuren består av:
 • Å gjenkjenne informasjon
 • sortere og skille på informasjon
 • trekke ut det viktige i hvert tilfelle(det heter å abstrahere)
 • sette det hele sammen
 • huske hva man skal gjøre og hvorfor
 • trekke de riktige konklusjonene, og
 • kunne bruke den samme forståelsen om igjen og om igjen også på nye oppgaver
Pedagogen Magne Nyborg har definert følgende 23 grunnleggende begreper som det arbeides med i denne boken:

Farge, form (linje/flate/rom), stilling (vannrett/loddrett/skrå), størrelse, plass, antall, mønster, retning, brukes til (funksjon), stoff (art/egenskap), levende/ikke levende, lyd, overflate, temperatur, smak, lukt, tid, forandring, fart, vekt (tyngdekraft etc.), verdi og kjønn.

Barn trenger bedre begrepsforståelse i grunnmuren. I denne delen beskrives en rekke eksempler på elever med problemer og hvordan man kan arbeide med dette. Her gis tips til familie, besteforeldre, lærere og undervisningsministre.
Det understrekes som svært viktig at før vi kan øve, pugge, gjøre lekser eller prøve å løse et sett matteoppgaver, må vi først forstå og ha lært hva vi skal gjøre. Først lære, så øve.
 
Kap. 0: Den viktige grunnmuren:
Dette kapittelet handler om de enkelte grunnleggende begrepene som må være lært før man kan lære matematikk. Her vises hvordan du underviser barnet ditt i disse begrepene gjennom en fast firetrinns modell. Fremgangsmåten er den samme uansett hvilket begrep dere jobber med.
 
Kap. 1-7 : Etasjene i huset og matematikktemaer mange sliter med inneholder de viktigste temaene i pensumet i grunnskolen. I hvert av disse kapitlene beskrives hva du må ha lært og være trygg på før man kan forventes å lære det enkelte matematikktemaet.

Kap. 8: Årsaker bak problemene beskriver grunner til matematikkvansker og hvorfor de er oppstått.

Kap. 9: Hva betyr ordene? finner du en oversikt over hva ord og uttrykk betyr.

DEL 2: UNDERVISNINGEN Kjøreregler for undervisningen:

Kap. 0: Undervise i grunnleggende begrepssystemer:
Her vises konkrete eksempler på hvordan det arbeides med begreper etter BU-modellen utviklet av Magne Nyborg. Her finner du også forslag til materiell som kan brukes.

Kap. 1: Tall, telling og tallforståelse:
I dette kapittelet skal vi lære:
 • Forstå hva det vil si å telle, og at når vi teller, finner vi antall
 • At tallene vi bruker er symboler for antallet
 • Å skrive tallsymbolene fra 0 til 9
 • Telle til 100 muntlig, og kanskje til 1000 (hvis mulig)
 • Telle 10 og 10, 100 og 100
 • Om hvordan grupper kan være like eller forskjellige i antall, at man kan gjøre større og mindre og at antallet kan være det samme
 • Symbolene for større enn (<) og mindre enn (>)
Dette må man ha lært før man kan lære temaene i dette kapittelet:
Begrepene form, stilling, antall, gruppe, plass, verdi, retning, størrelse, forandring , funksjon, symbol, gruppe og mengde.

Kap. 2: Plassverdisystemet/posisjonssystemet:
I dette kapittelet lærer vi:
 • Mer om at tallene er symboler for antall
 • At tallene kan ha forskjellig plass, og at det er plassen som bestemmer om tallene er enere, tiere, hundrer eller tusener, eller tideler, hundredeler, tusendeler osv.
 • Forstå forskjell på tallsymbol, tall og siffer
 • Hva hele tall er
 • Å doble og halvere antall
 • Partall, oddetall og primtall
Barnet må ha lært antall, plass, retning, funksjon, forandring, verdi, størrelse, symbol og mengde

Kap. 3: De fire grunnleggende regneartene:
I dette kapittelet lærer vi:
 • Å endre antall med pluss, minus, gange og dele med hele tall skriftlig
 • Hoderegning. Pluss og minus, gange og dele
 • Positive og negative tall
 • Faktorer og produkt: Hva er det + alle de andre rare ordene
 • Figurtall og tallmønstre
Sjekk om barnet kan antall, plass, retning, funksjon, forandring, verdi, symbol, hel og del og gruppe.

Kap. 4: Brøk, desimaltall, prosent og promille:
Her lærer vi :
 • Om hel og del
 • Om brøk: Pluss, minus, gange og dele med brøk. At brøk er en måte å dele opp ting på, og hvordan det gjøres og symboliseres, og om brøkstrekens historie
 • Om brøk, desimaltall, prosent og promille og sammenhengen mellom disse fire
 • Desimalkomma, forskjellen mellom komma i rettskriving og i matematikk
 • Om prosent og promille. At det beskriver en del av noe helt
Sjekk om barnet kan antall, plass, stilling,retning, funksjon, forandring, verdi, symbol og gruppe. Det er en stor fordel at gangetabellen er automatisert ( for å greie å finne fellesnevner i brøk):

Kap. 5: Måling og klokken:
I dette kapittelet lærer vi:
 • Hva er det metriske systemet og titallssystemet?
 • Om 1-, 2- og 3-dimensjonalt
 • Hva følgende enheter betyr, hva man kan bruke dem til og hvordan man omregner mellom dem: Om meter og at vi måler ved hjelp av meter, desimeter, centimeter og millimeter. Om kvadratmeter, kvadratdesimeter, kvadratcentimeter og kvadratmillimeter. Kubikkmeter, kubikkdesimeter, kubikkcentimeter og kubikkmillimeter. Liter, desiliter, centiliter og milliliter. Kilogram, hektogram, dekagram og gram
 • Klokken: Hva er timer , minutter og sekunder
 • Klokken bruker 60-tallssystemet. Hvorfor det?
 • En krone, ti øre , ett øre
 • Beregne vei, fart og tid
Du må på forhånd ha lært om form (linje, flate, rom ), antall, plass, stilling, retning, funksjon, forandring, verdi, vekt, temperatur, tid, symbol, hel og del og gruppe

Kap. 6: Geometri:
Dette skal vi lære:
 • Hvordan vi måler og beregner størrelser på linjeformer, flateformer og romformer, 1-, 2- og 3-dimensjonalt.
 • Hvordan å forstå formler for ulike utregningsmåter for areal og volum.
 • Kvadrattall og kvadratrot
 • Kubikktall
Dette må vi ha lært på forhånd: Form (linje, flate, rom), antall, plass, stilling, retning, funksjon, forandring, verdi, overflate, stoff, symbol, hel og del og gruppe.

Kap. 7: Algebra, likninger og funksjoner:
Dette skal vi lære:
 • Hva betyr algebra - historien om en algebraiker
 • Hvordan matte plutselig ikke bare handler om tall, men nå også bokstaver, og at vi kan regne med noe vi ikke vet hva er
 • Figurtall og tallmønstre
Vi må ha lært antall, plass, stilling, retning, funksjon, forandring, verdi, symbol (at det betyr "noe som står i stedet for"), hel og del og gruppe

Kap. 8: Læringsprosessen og mulige årsaker bak lærevansker:
Læring involverer mange psykologiske, biokjemiske og fysiske prosesser. Årsaker til mattevansker og hvorfor noen faller fra kan deles inn i minst 3 grupper:
 • Undervisningsmessige (didaktiske)
 • Psykologiske/sosiologiske
 • Fysiologiske/nevrologiske
De forskjellige årsakene beskrives i de tre gruppene.

Kap. 9: Etymologi:
I dette kapittelet beskrives hva de matematiske tegnene symboliserer.

Dette er en meget interessant bok som gir konkrete beskrivelser av hvordan undervisningen må legges opp gjennom stort sett hele grunnskolen når det gjelder begreper og matematikk. Vi vil tro at foreldre og pedagoger finner mange spesifikke beskrivelser av undervisningsforløpet som gjør matematikken enklere for elevene selv om stoffet i begynnelsen kan virke vanskelig å nå inn til.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar