tirsdag 29. august 2017

Leselosboka


Leselos er et systematisk rammeverk laget for å tilrettelegge leseundervisningen i alle fag og på alle trinn i grunnskolen, og for å hjelpe lærere i arbeidet med å observere og vurdere hva elevene trenger  for å videreutvikle egne leseferdigheter. Leselos-materiellet består av en modell, Leselos-sirkelen, et observasjonsskjema og Leselosboka.

Leselos-sirkelen har 4 sektorer: Målretting, førforståelse, ordlesing og leseforståelse. Leselos-skjemaet peker på mulige vekstpunkter i elevenes leseutvikling. Det er utarbeidet et digitalt Leselos-skjema for registrering av elevenes leseferdigheter, tilknyttet nettbasen Conexus Engage. Leselosboka er å betrakte som materiellets bruksanvisning. Leselos er utviklet for å fremme og støtte dybdelæring. Leselos-sirkelen og skjemaet er tilgjengelig på Lesesenterets nettsider.

Den første delen av Leselosboka presenterer materiellets lese- og læringsfaglige forankring, den andre delen omfatter bruk av leselos-materiellet i praksis og den tredje delen beskriver erfaringer vi har gjort gjennom å implementere Leselos i kommuner.

DEL 1:

Kap. 1: Lesing er meningsskaping:
Leselos bygger på en oppfatning om at elever tilegner seg kunnskap når de får mulighet til å være aktive deltakere i egen kunnskapsutvikling gjennom samspillsprosesser i sosialt fellesskap. Elevenes leseutvikling påvirkes av tekstene og aktivitetene lesingen inngår i.

Kap. 2: Læring og undervisning:
God undervisning setter i gang læring, men den fullbyrdes gjennom elevenes egen innsats. Grisen blir ikke feitere ved at den veies flere ganger. Anne Løvland beskriver leseundervisningen som fire ulike teksthendelser slik: Substansutvikling, svarjakt, strategiutvikling og tekstskaping.

 Leselos-materiellet deler eksplisitt strategiundervisning i fire faser: Modellering og forklaring, kontinuerlig tilpasset støtte, omfattende utprøving i nye sammenhenger og metakognitive refleksjonssamtaler. Leselos bygger både på kognitive prosesser og samspillsprosesser.

Kap. 3: Undervisning - Observasjon - Undervisning:
Undervisning og observasjon er uløselig knyttet til hverandre. I kapittelet beskrives noen generelle tanker om vurdering av lesing. Deretter beskrives observasjonsdelen av Leselos-materiellet og de tre mestringskategoriene mestring med modellering, mestring med støtte og mestrer selvstendig. TRAS (registrering av språkutviklingen) har vært en inspirasjonskilde for Leselos.

Kap. 4: Kort om fagtekster:
Lesing av fagtekster kan være utfordrende fordi de preges av et akademisk språk som skiller seg fra elevenes hverdagsspråk. Ulike tekster og leseformål fordrer ulike lesemåter og strategibruk. I lærebøker blir gjerne språket og innholdet komprimert.

DEL 2: Leselos sektor for sektor:

Kap. 5: Målretting:
Hvis du ikke vet hvor du skal, spiller det heller ingen rolle hvor du går. Sektoren målretting har tre elementer:
 • Orienterer seg i tekst
 • Uttrykker formålet med lesingen
 • Velger lesemåte ut fra formålet.
Disse elementene beskrives inngående med eksempler. Kapittelet avsluttes med utfordringer til drøfting i lærerteamene.

Kap. 6: Førforståelse:
Mange elever trenger både konkrete oppfordringer og veiledning for å hente fram og utnytte etablert kunnskap. De trenger også å erfare at forkunnskaper gjør det lettere å skape mening i fagtekster. Sektoren førforståelse har to elementer:
 • Utnytter egne forkunnskaper for å foregripe innholdet
 • Vurderer (opprettholder eller endrer) egne antakelser
Elementene beskrives inngående. Muntlige aktiviteter og skriftlige arbeidsformer for å stimulere og vurdere forkunnskaper utdypes.

Kap. 7: Ordlesing:
Sektoren ordlesing har fire elementer:
 • Leser med flyt
 • Stopper opp ved ukjente ord
 • Tar i bruk strategier for å lære ukjente ord
 • Tar i bruk nye faglige ord og uttrykk skriftlig og/eller muntlig
Elementene beskrives med en rekke praktisk eksempler.

Kap. 8: Leseforståelse:
Sektoren leseforståelse inneholder fem elementer:
 • Strukturerer informasjon fra tekst
 • Stiller spørsmål til/fra tekst
 • Gjengir innholdet i tekst
 • Gjenskaper innholdet i tekst
 • Vurderer forholdet mellom form, innhold og språklige virkemidler
Elementene beskrives med en rekke konkrete og praktiske tips

Kap. 9: Leselos i bruk i en faglig undervisningsplan:
I dette kapittelet legges fram en undervisningsplan for samfunnsfag og norsk i sjette klasse med en varighet på 4 uker. Det drøftes hvordan planen har lykkes med å integrere tankegods fra Leselos, og det påpekes mulige vekstpunkter.

Del 3: Leselos i bruk på kommune- og skolenivå:

Kap. 10: Noen premisser for innføring av Leselos:
Her legges det fram en konkret plan for kommunens/skolens implementering av Leselos. Det er grunn til å studere denne planen nøye før en begynner på det viktige implementeringsarbeidet.

Kap. 11: Suksesskriterier:
Følgende kriterier poengteres:
 • Prosjektene må være forankret i skoleverkets styringsdokumenter. De må iverksettes og støttes av skoleeiere, skoleledere og lærere.
 • Det må planlegges og tilrettelegges for systematisk samarbeid, erfaringsutveksling og fellesskap i lærerkollegiet
 • Prosessen styrkes hvis deltakerne får mulighet til selv å utforske relevante fagtekster
 • Elevenes foresatte må informeres om prosjektenes lesefaglige forankring og om hva utviklingsprosessen vil innebære.
Kap. 12: Utfordringer:
Utfordringene lar seg oppsummere i fem punkter:
 • å holde ut, godta at et prosjekt tar tid
 • å integrere prosjektideer i skolenes hverdag
 • å bygge bro mellom lærernes og elevenes kunnskap om lesing
 • å skape en felles forståelse, også for enkeltord
 • å utfordre andres undervisningspraksis
Kap. 13: Leselos i bruk - noen avsluttende tanker:
Uansett hvordan tekster presenteres, vil lesingen være en helhetlig ferdighet som utvikles gjennom samspill mellom leser, tekst, lesemål og lesesituasjon

Vi anbefaler boka og prosjektet. De kommuner/skoler som greier å implementere Leselos blant skolens ansatte, vil uten tvil forbedre leseutviklingen blant sine elever.tirsdag 22. august 2017

HØSTLENKER
HØST
BARNEHAGE-/SKOLESTART  
Bli kjent-leker (Undervisningstips)
Bøker om skolestart (For 6åringer, Stavanger bibliotek) 

Fem bøker om skolestart (Alfabetika) 
Slik kan overgang fra barnehage til skole bli lettere (Willy-Tore Mørch, barnepsykolog) 

BARNEHAGE 
Fem tips for å gjøre tilvenningen i barnehagen bedre (Marianne Østli, Høyskolelektor) 
Senk skuldrene før barnehagestart (Kunnsapsministeren, Trønderavisa) 
Tilvenning på 1-2-3 (Barnehagetips, Mamma) 
Vennskapet mellom de yngste bana  (Film med refleksjonsspørsmål, Udir) 
SKOLE 
En god skolestart (Hovedpunkt fra boka, Mitt valg) 
God skolestart (Verktøykasse mot mobbing) 
Jo mere vi er sammen, jo gledere vi blir (Icebreakers, Klasseromsprat) 
Lærernes beste skolestart-tips (Barne-, ungsdoms-, videregående skole, VG) 

Tid for lek (Leker i klasserommet, Klasseromsprat) 
Tid for lek 2 (Leker til klasserommet, Klasseromsprat) 
+Tid for lek og læring 3 (Små leker i klasserommet, Klasseromsprat) 
Tips til skolestart (Mobbing i skolen) 
Varm i trøya-oppgaver ved skolestart (Norsk, Kitty Mezzetti) 
Vennskapslenker (Ved skolestart, Klasseromsprat) 


HØST  
Billedbøker med tema høst (Undervisningstips) 
Høsten fra A til Å (NRK Natur) 
Høst ved Glomma (Video, Bjørn Rehoff Larsen, YouTube) 
Mat fra naturen (Oppskrifter for ute-/inne, Uteskoleveven)
Naturkalenderen (Naturaktiv) 
Nysgjerrig på naturen (Undervisningsopplegg for småskole/mellomtrinn, Digitale pedagoger) 
Om naturen (Kongleposten) 
Årstidene, Høst (Det smarte barnet) 

SKOGEN/TRÆR 
Bartrær i Norge (Ndla naturbruk) 
Blandingsskog (Landskap og levemåter) 
Hva er eviggrønne trær? (Kunnskap - Notmywar) 
Hvorfor mister ikke grantrærne nålene? (Illustrert vitenskap) 
Norske trær (Lokus) 
Trær (Oppgaver, Regnbuen 1-4) 
Ugler i mosen (Skogen om høsten, NRK Serie) 

GIFTIG SOPP, PLANTER OG BÆR 
Giftige planter (Norsk helseinformatikk) 
Giftig sopp, planter og bær (Folkehelseinstituttet)
Giftplanter (Store norske leksikon) 
Norges giftigste planter (Side3, Nettavisen) 

FRUKT-BÆR-GRØNNSAKER-SOPP 
Frukt (Bama.no) 
Eplejakten (Undervisningsopplegg om epler og genressurser, Skog og landskap) 
Grønnsaker (Bama.no) 
Høsting før og nå (Oppgaver, Skoleskogen) 
Lær deg sopp på 123 (Filmer, Farmasøytisk institutt) 
Soppjakten (Læringsspill, Naturfag.no) 

KORN 
Fra korn til mel (Yrjar heimbygdslag) 
Kornet som ble til mel (allgrønn.no) 

DYR 
Bjørn (Store norske leksikon) 
Flaggermus (Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus) 
Flaggermus (Store norske leksikon) 
Grevlingen (Miljøære.no) 
Grevling (Store norske leksikon) 
Piggsvin (Store norske leksikon) 
Røyskatt (Video, NRK) 

DVALE 
Bjørn i dvale (forskning.no) 
En vinter i hi (ABC Nyheter) 
God natt - ser deg til våren (Dvale, Nysgjerrigper) 
Piggsvin i dvale (Video, NRK skole) 
Vinterdvale (Overlevelse på vintersøvn, Aftenposten) 

FUGLER 
Fakta om fugler, flyttfugler (Raudeberg skule) 
Fuglene flyr sørover (Fuglevennen) 
Hvor reiser trekkfuglene? (Nysgjerrigper) 
Mine fugleobservasjoner (Odds hjemmeside) 
Trekkfugler (Video, NRK skole) 
Trekkfugler og standfugler (Kråkeklubben, video NRK) 

FARGELEGGING 
Autumn leaves coloring page (Free Printing Coloring Pages) 
Høstbilder (Skriv ut, cat c 101) 

ARBEIDSARK 
Autumn Printable Worksheets (Dltk-Holidays) 
Autumn Worksheets (Super Teacher Worksheets) 
Fall Worksheets (Boggles World esl) 
Fall Worksheets for Kids (All Kids Network) 

SANGER-REGLER-DIKT 
Barnesanger på YouTube (Pudding-TV) 
Grendehuset (Pdf) 
Høstdikt (Norske Dikt) 
Pedagogiske sanger (Barnesanger) 
Sanger om vær/årstider (Barnesanger) 
Ut på tur-sanger (Barnesanger) 

AKTIVITETER 
10 hyggelige høstaktiviteter (Familieverden) 
Tips til høstaktiviteter (Den norske turistforening) 
Uteleker (Tips, Uteskoleveven) 

FORMING 
Formingsoppgaver (Hildes hjørne) 
Høstaktiviteter med barna (Susanne Kaluza) 
Sløydideer (3.-7.trinn, Raudeberg skule) 

UNDERVISNINGSOPPLEGG 
Den naturlige skolesekken (Naturvernforbundet)  
Eplejakten (Undervisningsopplegg om epler og genressurser, Skog og landskap)  
Farging av ullgarn med sopp, lav og planter (Undervisningsopplegg 5-7, Naturfag.no)   
Følg et tre gjennom årstidene (Miljølære.no)  
Følg naturen året rundt (Miljølære.no)  
Høst (Naturfag no)   
Lær deg sopp på 123 (Filmer, Farmasøytisk institutt)
Mat fra naturen (Oppskrifter for ute-/inne, Uteskoleveven)  
Mia og Marius ser på trekkfuglene (Oppgaver, Matematikk.org)  
Nysgjerrig på naturen (Undervisningsopplegg for småskole/mellomtrinn, Digitale pedagoger) 
Soppjakten (Læringsspill, Naturfag.no)
Sopptur, Trinn 1-4 (Friluftsrådet)   
Trær (Oppgaver, Regnbuen 1-4) 
Undervisningsopplegg (Tverrfaglig, Moava: Del og lær) 
Utematematikk-filmer (Matematikksenteret) 
Uteskoleaktiviteter (Gymtroll) 
Uteskoleaktiviteter (med vekt på naturfag, kroppsøving, mat og helse, Hib) 
Verdensrommet, Trinn 4 (Mørketid, Friluftsrådet)  

LITTERATUR 
Barnas høstbok (Tilrettelagt bok, Infovest forlag) 
Bøker om "HØST" for barn (Sandefjord barnebibliotek) 

fredag 11. august 2017

MULTIPLIKASJONS-PUSLESPILL

Disse kan fritt skrives ut og benyttes etter behov.
(Fremgangsmåte: Trykk på det bildet du vil ha - Høyreklikk - Kopier og lim inn i et Worddokument) 

Disse puslespillene har vi hatt mye glede av i egen undervisning. De er selvkontrollerende og kan f.eks. benyttes som repetisjon, ekstraoppgaver eller i stasjonsundervisning.
Lim svarsiden bak på bildet og klipp opp rutene. Klipp ikke opp oppgaverutene. Det kan lønne seg å laminere etter at svarbrikkene er klippet opp, slik at det blir en liten plastkant rundt hver brikke.
Spillet benyttes slik: Alle brikkene ligger med tallene opp. Eleven
legger riktige svarbrikke på oppgavefeltet, fortsatt med tallene opp. Når alle svar er lagt, legges en plate over slik at hele spillet kan vendes forsiktig. Hvis bildet på baksiden stemmer, er alle svarene rette.

1-GANGEN
2-GANGEN
3-GANGEN
4-GANGEN
5-GANGEN
6-GANGEN
7-GANGEN
8-GANGEN
9-GANGEN
10-GANGEN