mandag 29. januar 2018

OL I PYEONG CHANG 2018

PyeongChang 2018 Emblem  

OLYMPISKE LEKER
Antikkens olympiske leker (Bakgrunnsstoff, Forskning) 
Den olympiske ild (Bakgrunnsstoff, Forskning)  
Myter om Ol (Forskning)
Norges medaljehåp i OL og Paralympics 2018 (Norges idrettsforbund)
OL i navn og tall (NRK sport) 
OL - Olympiske leker (Store Norske leksikon) 
OL og Paralympics (Norges Idrettsforbund)
Olympiatoppen (Norge)
Olympisk nettsted 2018 (Offisiell side) 

KUNST OG HÅNDVERK
Lag skiløpere (OL, Spireserien) 
Lag Ol-plakat (Oppgave, Kunst og håndverk, Fjellhamar skole) 

OL -UNDERVISNINGSOPPLEGG 
De olympiske lekene i Hellas (Cappelen Damm) 
Romerriket og Hellas (Muntlig prosjekt, Portal) 
Vinter-OL quiz (Fikenbladet) 

BARNEHAGE 
Nå er vi klare for OL! (Egenes Idrettsbarnehage AS)
OL-dag i barnehagen (Reportasje og bilder, Lofotposten)
OL-jubel i Hoelshytta barnehage (Artikkel, Østlandets Blad) 
Vinter-OL i barnehagen (Vimeo, Os og Fusaposten)
Vinter-OL i Hundremeterskogen (Bilder og reportasje, Oppland Arbeiderblad) 

PARALYMPICS 
Norge (Olympiatoppen) 


torsdag 25. januar 2018

SAMEFOLKETS DAGSAMENE 
Samene - et urfolk i nord (ndla, Samfunnsfag) 
Samefolkets dag (Artilker, film, sanger etc. Nordlige folk) 
Samefolkets dag (Lenker om temaet, Undervisningstips)

KUNSTHÅNDVERK
Arbeid med samisk kunst og kultur i opplæringen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)
Samisk kunsthåndverk (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) 

MAT
Samisk mat (Sametinget)

FILM/VIDEO
Ante (Episode 1, YouTube) 
Daniels Joik (YouTube, Sverige)
Den samiske jakten (Myten om den samiske stjernehimmelen, YouTube)
Hvis jeg var deg (William fra Fredrikstad prøver å være same, Serie, NRK)
Samefolkets dag (NRK Skole)  
Samisk barneTV (NRK, video)  

UNDERVISNINGSOPPLEGG 
Samefolkets dag (Undervisningsopplegg, barnetrinnet, Aschehoug)
Samefolkets dag (Salaby)
Samisk kunst, kultur og samfunn (Undervisningsopplegg, Fagbokforlaget) 
Samisk kultur (Undervisningsopplegg, Fagbokforlaget) 
Samisk nasjonaldag (Undervisningsopplegg, Tre stammers møte) 
Samisk tema for RLE (Trinn 1-7, Samisk innhold i kunnskapsløftet)  
Undervisningsopplegg i forbindelse med samefolkets dag (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen)

onsdag 10. januar 2018

Mobbeatferd i barnehagen. Temaforståelse - forebygging - tiltak


Forfatterne Idsøe og Roland beskriver i denne boken hvordan mobbeatferd i barnehagen kan oppstå og hvordan det kan forebygges i forhold til tiltak.
Kap.1 :Hva er mobbeatferd i barnehagen?:
Mobbing i barnehagen er forskjellig fra mobbing i skolen. I barnehagealder kan vi heller snakke om mobbeatferd i oppstarten. Dette kan stabiliseres dersom ingen voksne er våkne og griper inn. Dersom atferden blir etablert, snakker vi om mobbing. Barn i skolealder kan mange ganger se ut til å ha bevisste motiver for mobbingen mens barn i barnehagealder i større grad viser begynnende mobbeatferd uten slike motiver. Følgende 4 momenter synes sentrale:
•Begynnende mobbehandlinger kan lede til mer etablerte mobbestrukturer dersom de gjentas over tid og viser en ubalanse i styrkeforholdet mellom de som utøver de negative handlingene, og de som utsettes for dem.
•Tidlig intervensjon kan forhindre at begynnende mobbehandlinger utvikler seg til mer stabil mobbing.
•Å stoppe mobbeatferden umiddelbart når den oppstår, kan forhindre den fra å eskalere og spre seg.
•En våken og proaktiv kultur blant de voksne i barnehagen når det gjelder disse tingene, kan dermed spare barn for mye smerte.
Kap. 2 :Former for mobbeatferd i barnehagen:
Barnehagebarn kan delta i slike former for mobbeatferd som fysisk mobbing, verbal mobbing, og relasjonell mobbing. Ansatte i barnehagen må være observante på atferd og situasjoner som den er min, hviske hemmeligheter, rollelek/late -som-lek og du får ikke leke med meg. Barn som er fysisk mindre eller svakere enn andre, eller som virker sosialt usikre, sensitive eller annerledes, kan være i risikosonen for mobbing.
 Barn som ser på mobbing uten å gripe inn, kan føle seg skyldige og få dårlig samvittighet. Slike tilskuere står i fare for å bli mer aktive mobbere. Ansatte må være forberedt på å identifisere og hjelpe de som utøver mobbeatferd, de som utsettes for mobbeatferd og tilskuerne.
  • Barn som utøver mobbeatferd, må lære seg å stoppe med dette og heller engasjere seg i konstruktive samhandlinger med andre barn, og å utvikle empati og evner til å løse sosiale problemer.
  • Barn som utsettes for mobbeatferd, må lære å respondere på mobbing med selvhevdelse i stedet for å underkaste seg eller å kjempe tilbake.
  • Tilskuere må lære at de kan ha makt til å stoppe mobbing, og de må få kunnskap om hvordan de kan bruke problemløsningsstrategier for å forebygge og stoppe mobbing
Kap. 3 :Hva kan barnehageansatte gjøre? Forebyggende aktiviteter:

Det er viktig at de voksne snakker åpent om mobbing med barna. Det gis en rekke eksempler på aktiviteter for å snakke om mobbeatferd og mobbing i dette kapittelet. I forhold til relasjonell mobbing anbefales å bruke fortellinger, erting eller mobbing, med eller uten vilje, inkludering - " du kan ikke si at noen ikke skal være med " og å lese bøker for barn for å utvide forståelsen om mobbing. En bokliste om vennskap og mobbing finnes under "Lesegledernes boktips "på Lesesenterets nettsted. I Danmark er det utviklet et forebyggende program i 2007 som heter "Fri for mobberi". Programmet anbefales.

Kap. 4 :Sosial kompetanse for å forebygge mobbeatferd i barnehagen:

Gjennom å lære barna prososiale ferdigheter slik som å dele, vise empati og forståelse for andre barn, hjelpe dem, løse konflikter og å inkludere andre, kan barnehageansatte forebygge at mobbeatferd oppstår eller eskalerer. Lek er den viktigste læringsarena for barn og har stor betydning i forhold til sosial kompetanse. Noen av de viktigste elementene i sosial kompetanse som er involvert i forebygging av mobbeatferd, er empati, selvsikkerhet og problemløsning. Programmer for utvikling av sosiale ferdigheter i barnehagen kan være Steg for steg, Være sammen, De utrolige årene, Friends og Smart førsteklassing.
Dette er aktiviteter for å stimulere og utvikle empatiske ferdigheter:
Sette navn på følelser, Utvikle toleranse og respekt for ulikheter, Hjelp andre til å føle seg bedre - å trøste, Være vennlige, Den gylne regel og Modellere hjelpsomhet. Det gis eksempler på aktiviteter for å lære problemløsningsstrategier.

Kap. 5 :Sentrale tiltak - forutsetninger for å lykkes med tiltak mot mobbing i barnehagen:
I dette kapitlet skal vi se nærmere på ulike tilnærminger som kan forebygge og redusere mobbeaktivitet i barnehager. Det er delt inn i følgende temaer: Tidlig innsats, hele barnehagemiljøet, kapasitetsbygging, autoritative voksne, sensitivitet, sårbare barn, samarbeid barnehage - hjem, et eksempel på en intervensjon (Be - Prox ) og ulike nivå for tiltak.
Lek, kompetanse, språk og kommunikasjonsferdigheter er temaområder som vil virke forebyggende om de forsterkes i tidlig alder. Det bør være en felles plan for arbeidet mot mobbing som omfatter de ansatte, ledelse, barn og foreldre. Mobbetemaet krever kapasitetsbygging i personalet. Det kreves en autoritativ voksenrolle i arbeidet med å forebygge og stoppe mobbing. Dette betyr voksne som er gode på varme og krav/grenser.
 Sensitivitet forutsetter voksne som er tett på, som er konsentrert i den daglige virksomheten og som vet hva de skal se etter. Barn som både plager og blir plaget selv, trenger å få hjelp til av - og omlære de negative handlingene til mer positive handlinger gjennom f.eks. trening på sosial kompetanse. I arbeidet mot  mobbing er det avgjørende at ulike involverte aktører trekker i samme retning. I Sveits er det utviklet et program BE - Pro som er målrettet mot barnehager. Innholdet i dette programmet beskrives. SEL programmene som fokuserer på sosial og emosjonell læring, anbefales. Det beskrives hvordan en kan håndtere mobbeatferd. Tiltak mot mobbing beskrives på nivåene universelle tiltak, selekterte tiltak og indikerte tiltak.

Kap. 6 :Implementering av mobbetemaet:
Det systematiske arbeidet er helt avhengig av en ledelse og ansatte som viser forpliktelse til temaet. Kjernekomponentene i arbeidet er:
  1. Forståelse av mobbetemaet
  2. Forebygging
  3. Tiltak som settes i verk når det oppstår situasjoner preget av mobbeatferd
Det må arbeides med trening, veiledning og administrativ støtte samtidig. Trening kan bestå av lesing av fagstoff, IGP ( Individ - gruppe - plenum) og verdenskafe. Det kan gis individuell veiledning, kollegaveiledning og veiledning på organisasjonsnivå. Leder bør i samarbeid med de ansatte utvikle en systematisk implementeringsplan. Det vises eksempel på en slik plan. Vær oppmerksom på  hindringsmekanismer som kan oppstå når implementeringsprosessen settes i gang.

Denne boka er nyttig for alle som arbeider med barn. Fokus på mobbeaktivitet i barnehagen har vært fraværende. Derfor er det på tide at det kommer.


mandag 1. januar 2018

VINTERLENKER
VINTERFAKTA   
De fire årstidene - Vinter (NRK Ut i naturen, film) 
De fire årstidene på 40 sekunder (1. og 2.trinn, Video) 

UNDERVISNINGSOPPLEGG 
Fugler ved foringsplassen (Miljølære.no)  
Samer (TV2 Skole)  
Skogsdyr (Undervisning: Inspirasjon, tips og ideer, Mangfold i naturen)  
Spor og sportegn (Miljølære.no) 
Vinter (Forskerfrø) 
Vinter (naturfag.no)  
Vinterlenker (Undervisningstips) 
SKINNVOTTEN  
Animasjonsfilm (Varden barnehage, YouTube)
Eventyret (Eventyrlige historier) 
Regle (Min barnehage) 
Regler og sanger til skinnvotten (Opplegg, Min barnehage)
Skinnvotten i praksis (Gulldalen barnehage, YouTube) 
Skinnvotten sang (Min barnehage) 
Tegnefilm (YouTube) 
VANN 
Begreper for snø, is og vann (Opplegg, Forskerfrø) 
Forskning på vann (Undervisningsopplegg, Forskerfrø, Naturfagssenteret) 
Hva er vann (Forskerfrø, Naturfagsenteret) 
Overflatehinnen til vann (Opplegg, Forskerfrø) 
Vann i ulike faser (Forskerfrø) 
Vann som lim (Midtstuen barnehage, Forskerfrø) 
Varmt og kaldt vann (Forsøk, Naturfag)
OLYMPISKE LEKER
Antikkens olympiske leker (Bakgrunnsstoff, Forskning) 
Den olympiske ild (Bakgrunnsstoff, Forskning)  
Myter om Ol (Forskning)
Norges medaljehåp i OL og Paralympics 2018 (Norges idrettsforbund)
OL i navn og tall (NRK sport) 
OL - Olympiske leker (Store Norske leksikon) 
OL og Paralympics (Norges Idrettsforbund)
Olympiatoppen (Norge)
Olympisk nettsted 2018 (Offisiell side) 
KUNST OG HÅNDVERK
Lag skiløpere (OL, Spireserien) 
Lag Ol-plakat (Oppgave, Kunst og håndverk, Fjellhamar skole)
OL -UNDERVISNINGSOPPLEGG 
De olympiske lekene i Hellas (Cappelen Damm) 
Romerriket og Hellas (Muntlig prosjekt, Portal) 
Vinter-OL quiz (Fikenbladet) 
BARNEHAGE 
Nå er vi klare for OL! (Egenes Idrettsbarnehage AS)
OL-dag i barnehagen (Reportasje og bilder, Lofotposten)
OL-jubel i Hoelshytta barnehage (Artikkel, Østlandets Blad) 
Vinter-OL i barnehagen (Vimeo, Os og Fusaposten)
Vinter-OL i Hundremeterskogen (Bilder og reportasje, Oppland Arbeiderblad)
PARALYMPICS 
Norge (Olympiatoppen) 
FASTELAVN  
Fastelavn (Mormors påskesider) 
Fastelavn (Store norske leksikon)   
Fastelavn (Wikipedia) 
Fastelavn (AktiviOslo, 2015) 
Fastelavn i Norge (Timeanddate)  
Fastelavns boller (PlussTid) 

KARNEVAL  
Karneval (Wikipedia) 
Karneval og fastelavn (Tips, sanger, utsyr, Hildes hjørne) 
Karnevalsanger (Tekster, Min barnehage) 

LEKER 
Barneleker til karneval (AktiviOslo) 
Leker og sanger til karneval (Undevisningstips) 

SAMER 
Arbeid med samisk kunst og kultur i opplæringen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) 
Samene - et urfolk i nord (ndla, Samfunnsfag) 
UNDERVISNINGSOPPLEGG OM SAMER
Samefolkets dag (Undervisningsopplegg, barnetrinnet, Aschehoug
Samefolkets dag (Salaby)
Samisk kunst, kultur og samfunn (Undervisningsopplegg, Kunnskapsløftet) 
Samisk kultur (Undervisningsopplegg, Portal) 
Samisk nasjonaldag (Undervisningsopplegg, Tre stammers møte) 
Samisk tema for RLE (Trinn 1-7, Samisk innhold i kunnskapsløftet)  
Undervisningsopplegg i forbindelse med samefolkets dag (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) 

DYR
Dyr i vinterdrakt (NRK Super) 

FUGLER  
Hjelp fuglene om vinteren (Naturvernforbundet)
Hvor reiser trekkfuglene? (Nysgjerrigper) 
Norske vinterfugler (Naturfakta) 
Smarte fugler overvintrer (Nysgjerrigper)  
Vinterfuglene våre (Barn av naturen)

INSEKTER  
Hvor er insektene om vinteren? (NRK Super, Newton)  
Insekter med frostvæske (Nysgjerrigper)

KUNST OG HÅNDVERK 
Div. formingstips (Hovin skole) 
Frost, snø, is og vinter hos 3åringene (Myrertoppen barnehage) 
Lag enkle snøflak (InnerChildFun) 
Lag snømann av papptallerkener (Enchanted Learning) 
Oppgaver/Aktiviteter inne og ute (ActivityVillage)  
Oppgaver for 1.klasse (Hovin skole) 
Oppgaver for 2.klasse (Hovin skole) 
Oppgaver for 3.klasse (Hovin skole)
Oppgaver for 4.klasse (Hovin skole) 
Oppgaver for 5.klasse (Hovin skole) 
Oppgaver for 6.klasse (Hovin skole) 
Oppgaver for 7.klasse (Hovin skole) 
Snøkrystaller (InnerChildFun) 
Tema vinter (PreKinders) 
Vinteroppgaver (BuzyBeeKids) 
Vinteroppgaver (Hovin skole)  

UTEAKTIVITETER  
IS/SNØ-FORMING  
Isdekorasjoner (Roots of Simplicity)
Lag kunstverk av is (artful kids 
Skulpturer i is (fantasifantasten) 
Vi setter farge på vinteren (Lek med vann, Myrertoppen barnehage)  
SKI 
Øvelser for ski (Aktivitetsbanken) 
LEK
Leker i snøen (Ut.no)
Vinteraktiviteter for barn (Barn av naturen) 
Utebursdag på vinteren (Vill glede) 

FARGELEGGINGSBILDER  
Twinkl   

DIKT
Dikt om snø (Norske dikt) 
Dikt om vinter (Norske dikt) 

SANGER OG VERS/RIM OG REGLER
Fingerregler/Mini dukketeater (Barnas kulturkoffert)  
Regler, rim og vers (Barnesanger) 
Sanger/Regler til årstidene, vinter (Barnas kulturkoffert) 
Sangleker (Barnesanger)
Årstider/Vær (Barnesanger/Regler)  
Tursanger (Barnesanger)