tirsdag 11. desember 2018

Norsk skole i møte med autismen - full forståelse eller full fadese


Forfatteren, Ken Uggerud, som har bred juridisk  kompetanse, beskriver i boka en gutt på 15 år (elev A) med Asperger syndrom, Tourettes syndrom og ADHD. Han påpeker   manglende tilrettelegging av  elevens skoledag. Boka prøver å opplyse foreldre og elever om hvilke rettigheter de har slik at de enklere kan fremme sine krav overfor skoler og   kommuner. Dokumentasjonene bygger på alle tenkelige  rapporter som er samlet inn av elevens mor gjennom flere år . Fagperson fra Statped Sørøst har lest gjennom manuset slik det forelå før revidering og uttaler at vi er flere som har saker som kan minne om denne.

 I boka beskrives også problemer ved skolebytte høsten 2016 og hvorfor det i begynnelsen gikk galt. Boka er et partsinnlegg der skoler og kommune ikke får belyst sin versjon av tilretteleggingen. Imidlertid er det gjengitt en del av mailvekslingen mellom hjem og skole. Forfatteren har gått gjennom et omfattende materiale i form av rapporter og uttalelser inklusive klager til Fylkesmannen. Han har i dette arbeidet hatt med seg en spesialpedagog.

Innledningsvis beskrives en del av problemene til elev A. Slike elever kan ofte si at de kommer fra en annen planet. Han har bedre språkutvikling enn andre barn med autisme, men sliter med å forstå meningen med ordene. Elev A må ha ekstra forutsigbarhet og struktur i livet sitt, Han må hele tiden vite hva som skal skje. Han må f.eks vite hva som er i pakken under juletreet før den åpnes. Elev A sliter med tics som må forstås og tolkes av personalet rundt han.

A sitt krav om uforanderlighet gjør overgangen fra barneskole til ungdomsskole svært krevende. Familien til A blir på mange måter nøkkelen til tilpasning. Ungdom med autisme er forskjellig fra de fleste andre ungdommer når det gjelder sosialt samspill, kommunikasjon og forestillingsevne. A kan ikke møtes på samme måte som andre unge med irettesettelser og generelle beskjeder osv. Disse barns inadekvate oppførsel er ikke et uttrykk for at de ikke vil, men at de ikke kan.

Elev A har følgende rettigheter: Rett til spesialundervisning med særlig vekt på A`s utviklingsmuligheter når spesialundervisningen skal fastlegges, lærer med kompetanse i autisme, Tourettes syndrom og ADHD slik at tilbudet blir like godt som for andre elever. Den enkelte kommune kan ikke avslå et krav om opplæring med den begrunnelse at det ikke er avsatt midler til dette i kommunebudsjettet.
 
I dette tilfellet sviktet skolen ofte når det var nødvendig å legge til rette for FORUTBEREGNELIGHET. Forfatteren anbefaler i denne sammenheng nettportalen " Hjelp til hjelp". Her beskrives det hva det vil si å ha Aspergers syndrom og hva personalet kan gjøre for å skape en levelig skolehverdag. I denne saken hadde skolen vansker med å lytte til elevens mor og gikk til det skritt å anmelde mor til barnevernet bl.a for manglende grensesetting.
 
Det er særlig 4 forhold som er vesentlig for at A skal få en meningsfull skoletilværelse. Det er krav om kompetanse, krav om tilstedeværelse, krav om samarbeid og et lavt antall personer som skal hjelpe A gjennom skoledagen.

Den "alminnelige " spesialpedagogikken kan ikke uten videre legges til grunn overfor elevkategorier som A. I perioder hadde A 10 assistenter/ spesialpedagoger i uken der de fleste hadde lite kunnskap om A`s diagnoser. Skolen sviktet ofte når det gjaldt plan og oppfølging av overganger fra en aktivitet til en annen innbefattet friminuttsituasjoner. Det ble ikke avsatt tilstrekkelig tid til samarbeidsmøter for de som arbeidet med A. A ble ofte isolert og man brukte straff og negative konsekvenser som virkemiddel. Skolen må forvente at A er impulsiv og pågående. Folk rundt A må ha en samstemt forståelse og oppfatning av hva som er hans unike vansker og behov, slik at man gjør og sier det samme. For å forhindre mobbing av A, må skolen være proaktiv.
 
Pubertet og overgang til ny skole ville nødvendigvis by på store utfordringer. Derfor er det nærmest utrolig at skolen den 17. juni ikke hadde noen plan for hvordan den praktiske tilretteleggingen av skoleåret for A skulle utføres.

Med bakgrunn i elevens diagnoser må følgende være på plass for skoleåret 2016/2017:
 • Forutsigbarhet og struktur
 • Tillitsforhold til sentrale personer
 • Følsomhet overfor "annerledeshet" fra hele personalets side
 • Større kunnskaper om asperger, Tourettes og ADHD fra hele personalets side
 • Tilstrekkelig kompetente pedagoger og assistenter, ikke bare ordinære spesialpedagoger
 • Få voksne å forholde seg til
 • Samlet forståelse blant personalet om behov, handlemåter etc.
 • Sensitivitet overfor A`s dagsform
 • Interessen hans for spill og data må inn i skolearbeidet
 • Åpenhet og forståelse for A`s sansevarhet
 • Lydhørhet overfor A` s og mors opplysninger om A`s velvære
 • Overholdelse av alle regler i lov, forskrift og internasjonale konvensjoner Norge er bundet av
I tillegg bør det legges stor vekt på § 9a-2 i opplæringsloven der det heter: " Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar".

IOP må foreligge og bli tatt i bruk langt forut for skoleskiftet. IP med koordinator må foreligge. A bør trekkes aktivt med under utarbeidelsen av IOP og IP.
 
Det må igjen tilsettes tidligere miljøterapeut som hadde en positiv innvirkning på A og spesialpedagog med kunnskap om autismespektertilstander og kompetanse på A. Dette er den prioriterte planen fra A og hans mor som endelig ble iverksatt av kommunen etter at det ufullstendige opplegget hadde skåret seg.

Vi anbefaler denne boken både til foreldre og ansatte i skolen og i hjelpeapparatet. Forfatteren legger i boken frem en omfattende dokumentasjon med detaljert henvisning til aktuelle lover og forordninger. Forfatterens juridiske bakgrunn gir en detaljert innføring i juridiske vurderinger og spissfindigheter.